HPL:n seminaari ja liittokokous 10.–11.11.

Huomenna käynnistyy HPL:n seminaari ja liittokokous Turussa. Seminaarissa 10.11. on luvassa mielenkiintoisia puheenvuoroja. Liittokokous on perjantaina 11.11.

Se­mi­naa­rin ai­hee­na on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­las­ta di­gia­jan edel­lä­kä­vi­jä? Sii­tä ovat pu­hu­mas­sa Di­gi­ta­list Networ­kin pe­rus­ta­ja Ville Tolvanen, SAK:n pu­heen­joh­ta­ja Jarkko Eloranta, ELY-kes­kus­ten sekä TE-toi­mis­to­jen ke­hit­tä­mis- ja hal­lin­to­kes­kus KE­HAn ke­hit­tä­mis­pääl­lik­kö Mikko Rantahalme, Työ­ter­veys­lai­tok­sen van­hem­pi tut­ki­ja Mervi Hasu ja Cor­nel­lin yli­opis­ton pro­fes­so­ri Aija Leiponen.

Päi­vän päät­tää pa­nee­li ”Odo­tet­tu, väis­tä­mä­tön, pe­lät­ty­kin di­gi­ta­li­saa­tio – py­sym­me­kö mu­ka­na ke­hi­tyk­ses­sä?”, jos­sa kes­kus­te­le­mas­sa ovat Trea­mer Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Matias Mäkitalo,  Ba­ro­na Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Tuomas Mikkonen ja Cor­nell Uni­ver­si­tyn pro­fes­so­ri Aija Lei­po­nen.

Liit­to­ko­kouk­ses­sa 11.11. kä­si­tel­lään liit­to­ko­kous­asioi­ta, ku­ten vuo­den 2017 jä­sen­mak­su ja va­li­taan vuo­del­le 2017 hal­li­tuk­sen jä­se­net, pu­heen­joh­ta­ja ja va­ra­pu­heen­joh­ta­ja sekä vaa­li­va­lio­kun­nan jä­se­net.

Se­mi­naa­ria ja liit­to­ko­kous­ta voit seu­ra­ta Twit­te­ris­sä tun­nis­teel­la #hpl­se­mi­naa­ri