HPL:n jäsenyritykset mukana useassa työnvälityksen pilotissa

HPL:n jäsenyritysten mukaan työnvälityksen pilotit ovat lähteneet hyvin käyntiin ja alustavat tuloksetkin ovat lupaavia.

HPL:n jä­se­ny­ri­tyk­sis­tä mu­ka­na pi­lo­teis­sa ovat Man­powerGroup, Op­team, Spring House, Nor­dic Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut, Sa­ra­nen Con­sul­ting, Man­help ja Cim­son Kou­lu­tus­pal­ve­lut.

Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö päät­ti 25.2.2016, että TE-toi­mis­tot käyn­nis­tä­vät työn­vä­li­tyk­sen pi­lot­ti­hank­kei­ta koko maas­sa. Täl­lä li­sä­tään hal­li­tuk­sen kär­ki­hank­keen mu­kai­ses­ti yk­si­tyi­sen ja jul­ki­sen työn­vä­li­tyk­sen yh­teis­työ­tä.

Pi­lo­teil­le on va­rat­tu ra­hoi­tus­ta yh­teen­sä 8 mil­joo­naa eu­roa. Pi­lo­teil­la et­si­tään uusia kei­no­ja työn­ha­ki­joi­den työl­lis­ty­mi­seen, työt­tö­myy­den ly­hen­tä­mi­seen ja yrit­tä­jyy­den edis­tä­mi­seen.

HPL:n jä­se­ny­ri­tys­ten mu­kaan pi­lo­tit ovat läh­te­neet hy­vin käyn­tiin ja niis­tä saa­dut alus­ta­vat tu­lok­set ovat lu­paa­via. Työn­ha­ki­jat ovat ol­leet in­nos­tu­nei­ta ja ko­ke­neet, että ker­ran­kin hei­hin pa­nos­te­taan. Yh­teis­työ TE-toi­mis­to­jen kans­sa on osoit­ta­nut, että yhä ene­ne­väs­sä mää­rin on alet­tu ym­mär­tää yk­si­tyis­ten hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten mer­ki­tys työl­lis­tä­mi­ses­sä. Pi­lo­teis­sa mu­ka­na ole­vat yri­tyk­set ovat ko­ke­neet TE-toi­mis­to­jen ole­van si­tou­tu­nei­ta ja not­kei­ta pa­ran­ta­maan alu­eel­lis­ta työl­lis­ty­mis­tä. Yri­tys­ten oman mark­ki­noin­nin li­säk­si TE-toi­mis­to­jen mark­ki­noin­nil­la on koet­tu ole­van kes­kei­nen mer­ki­tys pi­lot­tien on­nis­tu­mi­ses­sa.

HPL:n jäsenyritykset ovat mukana seuraavissa piloteissa:

Uu­den­maan Äkki­läh­tö työ­hön! -pi­lo­tis­sa et­si­tään töi­tä ma­joi­tus- ja ra­vit­se­musa­lan, kau­pan ja myyn­tia­lan työt­tö­mil­le, joi­den työt­tö­myys on kes­tä­nyt 3-6 kuu­kaut­ta. Ta­voit­tee­na on no­peut­taa työn­vä­li­tys­tä ja vas­ta­ta koh­taan­to-on­gel­maan sekä löy­tää in­no­va­tii­vi­sia rat­kai­su­ja ja ke­hit­tää yh­teis­työ­tä yk­si­tyis­ten pal­ve­lun­tuot­ta­jien kans­sa. Puo­let koh­de­ryh­mään kuu­lu­vis­ta on alle 30-vuo­tiai­ta ja puo­let 30–50-vuo­tiai­ta.

Uu­den­maan toi­sen Äkki­läh­tö työ­hön! -pi­lo­tin koh­de­ryh­mi­nä ovat mark­ki­noin­ti-, IT- ja di­gia­lo­jen työn­ha­ki­jat, jot­ka ovat ol­leet työt­tö­mi­nä 3-6 kuu­kaut­ta.

Pir­kan­maan Back to Busi­ness -pi­lo­tin koh­de­ryh­mä­nä ovat 3-6 kuu­kaut­ta työt­tö­mi­nä ol­leet kor­keas­ti kou­lu­te­tut, yli 50-vuo­ti­aat työn­ha­ki­jat. 3 kuu­kau­den työt­tö­myyt­tä ei edel­ly­te­tä koh­de­ryh­mään kuu­lu­vil­ta työn­ha­ki­joil­ta, joil­la on hu­ma­nis­ti­nen kou­lu­tus, tai­dea­loi­hin liit­ty­vä kou­lu­tus, kie­li­tai­to­na muu kuin suo­men tai ruot­sin kie­li tai osa­työ­ky­kyi­syys.

Kes­ki-Suo­mes­sa on me­nos­sa ra­ken­nusa­lan pi­lot­ti, jon­ka ta­voit­tee­na on pa­ran­taa ra­ken­nusa­lan työn­ha­ki­joi­den työl­lis­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sia ja es­tää työt­tö­myy­den pit­kit­ty­mis­tä. Uu­det asiak­kaat oh­ja­taan pal­ve­luun heti työn­ha­ki­jak­si il­moit­tau­tu­mi­sen jäl­keen ja jo ole­mas­sa ole­vat asiak­kaat oh­ja­taan pal­ve­luun koh­den­ne­tus­ti esim. ryh­mä­pal­ve­lu­na.

Hä­meen pi­lo­tin koh­de­ryh­mä­nä ovat yli 50-vuo­ti­aat ir­ti­sa­no­tut ja hank­keen ta­voit­tee­na on te­hos­taa ikään­ty­vien ir­ti­sa­not­tu­jen työn­vä­li­tys­tä tu­los­pe­rus­tei­sen os­to­pal­ve­lun avul­la. Yli 50-vuo­tiail­la ir­ti­sa­no­tuil­la on il­man te­hok­kai­ta toi­men­pi­tei­tä, uu­den­lai­sia pal­ve­lu­ja ja työ­ka­lu­ja mui­ta koh­de­ryh­miä suu­rem­pi to­den­nä­köi­syys pit­kit­ty­vään työt­tö­myy­teen.

Teksti: Niina Jantunen, asiantuntija, HPL