HPL:n jäsenyritykset mukana kehittämässä uutta matkailun pilottiohjelmaa

Matkailun kasvu edellyttää osaavaa ja oikea-aikaista työvoimaa.

Suo­men mat­kai­lue­lin­kei­no on vii­me vuo­si­na kas­va­nut ja kan­sain­vä­lis­ty­nyt mui­ta toi­mia­lo­ja no­peam­min. Li­säk­si alan kas­vu­nä­ky­mät tu­le­vil­le vuo­sil­le ovat poik­keuk­sel­li­sen myön­tei­set.

”Tal­ven ai­ka­na useat kan­sain­vä­li­set me­diat ja mat­kan­jär­jes­tä­jät ovat tuo­neet voi­mak­kaas­ti esil­le Suo­mea ve­to­voi­mai­se­na mat­kai­lu­maa­na”, ker­too työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön eri­tyis­asian­tun­ti­ja Nina Vesterinen.

Kas­vu vaa­tii kui­ten­kin pit­kä­jän­teis­tä yh­teis­työ­tä eri toi­mi­joi­den kes­ken. Li­säk­si me­nes­ty­mi­nen edel­lyt­tää riit­tä­vän osaa­van työ­voi­man saan­nin.  Täl­lä het­kel­lä mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-ala kär­sii osaa­van työ­voi­man pu­las­ta. Alan am­mat­ti­mais­tu­mi­nen on Suo­men mat­kai­lun ke­hit­ty­mi­sel­le yksi kes­kei­nen edel­ly­tys

”Syi­tä työ­voi­ma­pu­laan löy­tyy muun muas­sa koh­taan­to- ja kan­nus­tin­louk­kuon­gel­mat, epä­sään­nöl­li­set ja se­son­ki­luon­tei­set työt sekä asu­mi­seen liit­ty­vät on­gel­mat”, Ves­te­ri­nen sa­noo.

Vuo­den 2017 ai­ka­na ta­voit­tee­na on val­mis­tel­la ja käyn­nis­tää oh­jel­ma, jol­la pys­ty­tään edis­tä­mään osaa­van työ­voi­man saan­tia oi­ke­aan ai­kaan oi­keas­sa pai­kas­sa. Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten roo­li ko­ko­nai­suu­den edis­tä­mi­ses­sä on oleel­lis­ta. Oh­jel­maa ovat käyn­nis­tä­mäs­sä TEM, TE-pal­ve­lut sekä HPL yh­des­sä jä­se­ny­ri­tys­ten­sä kans­sa.

Kansainvälisten matkailijoiden määrä ja vientiin rinnastettava matkailutulo ovat kaksinkertaistuneet 2000-luvulla. Vuonna 2015 kansainvälisten matkailijoiden Suomeen jättämät tulot olivat jo yli 4 miljardia euroa. Matkailu on Suomen viidenneksi suurin vientiala. Matkailuala työllistää noin 140 000 henkilöä (5,5 % työvoimasta), joista vuokratyövoiman osuus on suuri. Alle 26-vuotiaiden työntekijöiden osuus on 30 %. He työllistyvät myös alueilla, joilla työllistyminen esimerkiksi alueen syrjäisyyden takia voi olla vaikeaa.