HPL: Yhteistyöllä vauhtia työllistämiseen

Digitalisaation myötä muuttuva työelämä, kohtaanto-ongelma ja tuleva aluehallintouudistus – kaikissa näissä tarvitaan julkisen ja yksityisen työnvälityksen yhteistyötä.

Yh­teis­työ­tä on jo teh­ty muun muas­sa eri­lais­ten tu­los­pe­rus­teis­ten työl­lis­tä­mis­hank­kei­den kaut­ta.

– Jul­ki­sen ja yk­si­tyi­sen työn­vä­li­tyk­sen yh­teis­työ­tä tu­lee en­ti­ses­tään tii­vis­tää ja ot­taa hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten rek­ry­toin­nin asian­tun­te­mus muut­tu­vas­sa työ­elä­mäs­sä en­tis­tä pa­rem­min käyt­töön. Näin työl­lis­tä­mi­nen te­hos­tuu, Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten Lii­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Merru Tuliara sa­noo.

Tii­vis­tä yh­teis­työ­tä tar­vi­taan myös, kun alue­hal­lin­to­uu­dis­tuk­ses­sa ny­kyi­set TE-toi­mis­tot ja Ely-kes­kuk­set lak­kau­te­taan vuon­na 2019. Nii­den vas­tuul­la ole­vien TE-pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mis­vas­tuu siir­tyy maa­kun­nil­le ja tuot­ta­mis­vas­tuu kun­nil­le, yk­si­tyi­sil­le yri­tyk­sil­le ja 3. sek­to­ril­le.

Di­gi­ta­li­saa­tio muut­taa työn te­ke­mis­tä ja vä­lit­tä­mis­tä. Työ­tä vä­li­te­tään en­tis­tä enem­män eri­lais­ten alus­to­jen ja so­vel­lus­ten kaut­ta. Uu­det työn­teon ja työn­vä­lit­tä­mi­sen muo­dot haas­ta­vat myös pe­rin­tei­sen lain­sää­dän­nön.

– Oli­si tär­ke­ää, että Suo­men lain­sää­dän­tö saa­tai­siin täs­sä koh­taa ajan ta­sal­le.

Yhteistyöllä kohtaanto-ongelman kimppuun

Suo­mes­sa on sa­maan ai­kaan työt­tö­miä, joi­den työt­tö­myys pit­kit­tyy en­ti­ses­tään ja avoi­mia työ­paik­ko­ja, joi­hin ei löy­dy pä­te­viä ha­ki­joi­ta.

– Yk­si­tyi­sen ja jul­ki­sen työn­vä­li­tyk­sen te­hok­kaam­mal­la yh­teis­työl­lä pys­tyi­sim­me pu­reu­tu­maan no­peam­min myös koh­taan­to-on­gel­man haas­tei­siin.

Täl­lä het­kel­lä on pal­jon työt­tö­miä, jot­ka ovat osit­tain tai täy­sin työ­ky­vyt­tö­miä. Työn­ha­ki­joi­na on myös sel­lai­sia, jot­ka ei­vät ha­lua ot­taa työ­tä vas­taan tai aset­ta­vat työn­teol­le niin pal­jon omia ra­joit­tei­ta, et­tei so­pi­vaa työ­tä löy­dy.

– Työ­ky­kyis­ten työt­tö­mien ”mät­säys” avoi­mien työ­paik­ko­jen kans­sa on­nis­tui­si pa­rem­min, jos re­kis­te­reis­tä kar­sit­tai­siin pois työ­ky­vyt­tö­mät ja ne, jot­ka kiel­täy­ty­vät kan­nus­tin­louk­ku­jen ta­kia töis­tä. Li­säk­si pi­täi­si kar­toit­taa ne, jot­ka tar­vit­se­vat ter­veys- ja so­si­aa­li­pal­ve­lu­ja sekä kou­lu­tus­ta.

Henkilöstöpalveluyritysten Liittoon (HPL) kuuluu 300 henkilöstöä vuokraavaa ja muita henkilöstöpalveluita tarjoavaa yritystä. HPL on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenliitto. 

Lisätietoja: Merru Tuliara, toimitusjohtaja, Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL, merru.tuliara(at)hpl.fi, 040 562 6466.