HPL: Työttömien ja työpaikkojen ”mätsäystä” parannettava

Suomessa on samaan aikaan työttömiä, joiden työttömyys pitkittyy entisestään ja avoimia työpaikkoja, joihin ei löydy päteviä hakijoita.

– Nyt pi­täi­si pe­rus­teel­li­ses­ti käy­dä TE-toi­mis­to­jen asia­kas­re­kis­te­rit työt­tö­mis­tä työn­ha­ki­jois­ta läpi ja sel­vit­tää, mitä työt­tö­myys­lu­ku­jen ja -ti­las­to­jen ta­kaa löy­tyy, Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten Lii­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Merru Tuliarasa­noo.

Re­kis­te­rien lä­pi­käyn­ti aut­tai­si myös työ­elä­män koh­taan­to-on­gel­mas­sa.

– Työ­ky­kyis­ten työt­tö­mien ”mät­säys” avoi­mien työ­paik­ko­jen kans­sa on­nis­tui­si pa­rem­min, jos re­kis­te­reis­tä kar­sit­tai­siin pois työ­ky­vyt­tö­mät ja ne, jot­ka kiel­täy­ty­vät kan­nus­tin­louk­ku­jen ta­kia töis­tä.

Mitä löytyy tilastojen takaa?

– Ovat­ko kaik­ki työt­tö­mät työn­ha­ki­jat työ­ky­kyi­siä? Vai kuu­lui­si­ko osa heis­tä joko sai­ras­lo­mal­le/-​eläk­keel­le tai jon­kun muun tuen pii­riin kuin työt­tö­myys­tur­van?

Jos työt­tö­mi­nä työn­ha­ki­joi­na on ih­mi­siä, jot­ka ei­vät enää ky­ke­ne har­joit­ta­maan am­mat­ti­aan, ei­vät­kä työl­lis­ty työ­mark­ki­noil­le, he vää­ris­tä­vät myös työt­tö­myys­ti­las­to­ja.

– Pit­kä­ai­kais­työt­tö­miä ei sai­si myös­kään unoh­taa työt­tö­myys­ti­las­to­jen taak­se. Työ­ky­vyt­tö­myys on va­ka­va asia ja hei­tä pi­täi­si kun­tout­taa, kos­ka muu­ten hei­dän työ­ky­vyt­tö­myy­ten­sä vain pa­he­nee. Kan­san­ta­lou­del­li­ses­ti ei ole myös­kään jär­ke­vää olla kun­tout­ta­mat­ta hei­tä.

Myös lyhytaikainen työ kannattaa

Tu­lia­ran mie­les­tä on va­li­tet­ta­vaa, että Suo­mes­sa työt­tö­myys­tur­va, toi­meen­tu­lo- ja muut tuet kil­pai­le­vat pal­kan kans­sa.

– Se ei hou­kut­te­le ot­ta­maan vas­taan var­sin­kaan osa- ai­kais­ta tai se­son­ki­työ­tä. Tämä on to­del­la sää­li, kos­ka osa-ai­kai­ses­sa­kin työs­sä am­mat­ti­tai­to kart­tuu ja usein se joh­taa py­sy­väm­pään tai ko­koai­kai­seen työ­hön.

On lu­kui­sia esi­merk­ke­jä sii­tä, että työt­tö­män ei kan­na­ta läh­teä töi­hin, kos­ka palk­ka on sa­maa ta­soa kuin eri­lai­set tuet ja kor­vauk­set.

Satoja avoimia työpaikkoja täyttämättä

Pi­ka­ky­se­lys­sä muu­ta­mas­ta HPL:n jä­se­ny­ri­tyk­ses­tä tu­lok­se­na oli 200 myy­jän, yli 160 ko­kin, 140 ra­ken­nus­työn­te­ki­jän, yli 90 va­ras­to­työn­te­ki­jän ja yli 50 sii­voo­jan avoin­ta työ­paik­kaa.

– Saim­me näin suu­ren mää­rän avoi­mia työ­paik­ko­ja muu­ta­mas­ta mei­dän jä­se­ny­ri­tyk­ses­tä, joka on vain mur­to-osa kai­kis­ta mei­dän jä­se­ny­ri­tyk­sis­täm­me. Mel­kein jo­kai­sen avoi­men työ­pai­kan koh­dal­la oli vai­keuk­sia löy­tää so­pi­via ja pä­te­viä ha­ki­joi­ta.

Am­ma­tit, joi­hin HPL:n jä­se­ny­ri­tys­ten on vai­kea löy­tää työ­voi­maa, ovat py­sy­neet vuo­si­na sa­moi­na ja ovat myös pit­kä­ai­kais­työt­tö­mien am­mat­tien kär­jes­sä.

Vastaako koulutus työelämän vaatimuksiin?

– Jä­se­ny­ri­tyk­sil­täm­me on tul­lut pal­jon pa­lau­tet­ta sii­tä, että vas­ta­val­mis­tu­neet nuo­ret ei­vät ole val­mii­ta työ­elä­mään. Sa­maan ai­kaan yri­tyk­sis­sä on niin kii­re, että uusia työn­te­ki­jöi­tä ei eh­di­tä kou­lut­ta­maan.

Op­pi­lai­tos­ten ja yri­tys­ten vä­lis­tä yh­teis­työ­tä pi­täi­si li­sä­tä, jot­ta op­pi­lai­tok­set tie­täi­si­vät, mitä tai­to­ja vas­ta­val­mis­tu­neil­ta puut­tuu.

Jois­sa­kin ta­pauk­sis­sa työ­elä­män vaa­ti­muk­sis­ta on luo­tu täy­sin vää­rä kuva, ku­ten esi­mer­kik­si ko­kin am­ma­tis­ta huip­pu­kok­ki-oh­jel­mien kaut­ta.

– Eräs mei­dän jä­se­ny­ri­tyk­sen edus­ta­ja to­te­si, että ko­kin työ ei ole teh­dä yhtä ruo­ka-an­nos­ta 45 mi­nuut­tia, vaan 30 an­nos­ta 45 mi­nuu­tis­sa.

Oi­keas­ti ko­kin työ saat­taa olla ras­kas­ta ja on usein vuo­ro- ja il­ta­työ­tä.

– Mut­ta oi­keal­la asen­teel­la pää­see pit­käl­le. Osa-ai­kai­ses­sa­kin työs­sä voi saa­da op­pia alan am­mat­ti­lai­sil­ta ja ke­hit­tyä työs­sään.

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL on henkilöstöä vuokraavien sekä muita henkilöstöpalveluita tarjoavien yritysten työnantaja- ja toimialaliitto. HPL on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenliitto. 

Lisätietoja: Merru Tuliara, toimitusjohtaja, Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL, merru.tuliara(at)hpl.fi, 040 562 6466.