HPL: Työllistämiseen tarvitaan uusia, rohkeita malleja

Spring House Oy oli mukana viime vuonna Uudenmaan ostopilotissa, jossa työllistettiin 3-6 kuukautta työttöminä olleita.

Työ- ja elinkeinoministeriön raportin mu­kaan Uu­den­maan ja Pir­kan­maan TE-toi­mis­to­jen sekä yk­si­tyi­sen työn­vä­li­tyk­sen (hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tyk­set) yh­teis­työn tu­lok­set ovat lu­paa­via. Vii­me vuon­na yh­teis­työl­lä et­sit­tiin uusia mal­le­ja työl­li­syy­den hoi­toon ja ko­kei­lui­hin osal­lis­tu­nei­den työl­li­syys pa­ra­ni sel­väs­ti.

Yk­si­tyi­sen työn­vä­li­tyk­sen vah­vuu­te­na näh­tiin am­mat­tia­la­koh­tai­nen osaa­mi­nen ja työ­nan­ta­jayh­tey­det. 3-6 kuu­kaut­ta työt­tö­mä­nä ol­lei­den koh­de­ryh­mäs­sä yk­si­tyi­sen työn­vä­li­tyk­sen pal­ve­lut oli­vat te­hok­kaam­pia kuin jul­ki­sel­la työn­vä­li­tyk­sel­lä.

– On hie­noa, että työ- ja elin­kei­no­hal­lin­to pa­nos­taa uusiin työn­ha­ku­mal­lei­hin ja ra­ken­taa kump­pa­nuut­ta alan yk­si­tyis­ten toi­mi­joi­den kans­sa, Spring House Oy:n asiak­kuus­joh­ta­ja Anna-Kaisa Koivikko sa­noo.

– Us­kom­me, että kump­pa­nuus­mal­lil­la saa­vu­tam­me par­haat tu­lok­set. Olem­me etuoi­keu­tet­tu­ja saa­des­sam­me olla mu­ka­na Suo­men työl­li­syy­den ra­ken­ta­mi­ses­sa.

Työ­elä­män mur­rok­ses­sa tar­vi­taan Koi­vi­kon mu­kaan roh­keut­ta ko­keil­la uusia­kin mal­le­ja, yh­teen hii­leen pu­hal­ta­mis­ta, sin­nik­kyyt­tä teh­dä töi­tä ja us­koa vah­vaan tu­le­vai­suu­teen.

Tuloksena usko omaan osaamiseen ja rohkeus tarttua luuriin

Pi­lot­tiin ha­ke­neet työt­tö­mät edus­ti­vat eri toi­mia­lo­ja, myös hei­dän taus­tan­sa, osaa­mi­sen­sa ja am­mat­ti­suun­tau­tu­nei­suu­ten­sa sekä ikä ja kan­sa­lai­suus vaih­te­li­vat.

– Kiin­nos­ta­vaa työs­tä teki se, että hei­dän työl­lis­tä­mi­sen tuen tar­peen­sa oli­vat niin eri­lai­sia.

Pi­lot­tiin osal­lis­tui ihan ta­val­li­sia työn­ha­ki­joi­ta.

– Mo­nes­ti työn­ha­ku­pa­pe­rei­den hio­mi­nen, ko­hen­tu­nut usko omaan osaa­mi­seen ja roh­keus tart­tua luu­riin oli­vat suu­rin tuki, mitä työn­ha­ki­ja tar­vit­si.

Työn­ha­ku­pro­ses­si käyn­nis­tyi si­ten, että Spring House Oy:n val­men­ta­ja ta­pa­si pi­lot­tiin osal­lis­tu­van kah­den­kes­ki­ses­sä aloi­tus­ta­paa­mi­ses­sa, jos­sa teh­tiin hen­ki­lö­koh­tai­nen työl­lis­ty­mis­suun­ni­tel­ma.

Tä­män jäl­keen – ha­ki­jan tar­pees­ta riip­puen – val­men­ta­ja ta­pa­si hän­tä uu­dem­man ker­ran ja/​tai työn­haun spar­raus­ta teh­tiin pu­he­li­mit­se ja säh­kö­pos­tin vä­li­tyk­sel­lä.

Koi­vi­kon mu­kaan moni työn­ha­ki­ja tar­vit­see tu­kea työn­ha­kuun. Tä­hän voi olla mon­ta syy­tä.

– Työn­ha­ki­ja voi itse olla ”so­kais­tu­nut” omaan osaa­mi­seen­sa tai neu­vo­ton, mi­ten mark­ki­noi­da sitä työ­nan­ta­jil­le. Tai hän ei tie­dä, mi­ten ha­kea töi­tä, mis­tä ka­na­vis­ta, mi­ten tai mil­lä vä­li­neil­lä. Voi myös olla, että hän odot­taa, mi­ten yksi työ­ha­ke­mus me­nes­tyy ja huk­kaa ai­kaa, jos se ei me­nes­ty. Tai hän ha­kee sa­mal­la ha­ku­kir­jeel­lä joka paik­kaan, eikä huo­maa tai osaa rää­tä­löi­dä omaa ha­ke­mus­ta työ­nan­ta­jan nä­kö­kul­maan so­pi­vak­si.

Spring House Oy kuuluu StaffPoint-konserniin, joka on HPL:n jäsenyritys. Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL on henkilöstöä vuokraavien sekä muita henkilöstöpalveluita tarjoavien yritysten työnantaja- ja toimialaliitto. HPL on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenliitto.

Lisätietoja: Merru Tuliara, toimitusjohtaja, Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL, merru.tuliara@hpl.fi, 040 562 6466.