HPL: Työ- ja elinkeinoministeriön on täytettävä tarkasteluvelvoitteensa välittömästi

Työtuomioistuin on antanut ratkaisunsa vuokratyöntekijöiden jatkuvasta käytöstä vakinaisten työntekijöiden rinnalla.

Työtuomioistuin kat­soi, että vuo­kra­työ­voi­maa käy­tet­tiin työ­eh­to­so­pi­muk­sen vas­tai­ses­ti, kun sen käyt­töä ei ol­lut ra­joi­tet­tu työ­eh­to­so­pi­muk­sen edel­lyt­tä­min ta­voin vain työ­huip­pu­jen ta­saa­mi­seen.

Jo ai­em­min työ­tuo­miois­tuin pyy­si asias­sa en­nak­ko­rat­kai­sua EU-tuomioistuimelta. Se to­te­si, että vuo­kra­työ­di­rek­tii­vin 4 ar­tikla aset­taa tar­kas­te­lu­vel­voit­teen jä­sen­val­tioi­den tuo­miois­tuin­ten si­jaan vi­ran­omai­sil­le eli Suo­mes­sa työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riöl­le. Tar­kas­te­lus­sa var­mis­te­taan, että vuo­kra­työ­tä kos­ke­vat ra­joi­tuk­set ovat pe­rus­tel­tu­ja.

Työ­te­ki­jä­puo­li on kom­men­toi­nut työ­tuo­miois­tui­men maa­nan­tais­ta pää­tös­tä muun muas­sa tul­kit­se­mal­la EU-tuo­miois­tui­men pää­tös­tä niin, että työ­eh­to­so­pi­muk­sel­la oli­si hy­väk­syt­tä­vää ra­joit­taa vuo­kra­työ­voi­man käyt­töä.

– Työn­te­ki­jä­puo­len tul­kin­nat EU-tuo­miois­tui­men pää­tök­ses­tä joh­ta­vat har­haan. Kan­sal­li­set tuo­miois­tui­met jou­tu­vat ot­ta­maan huo­mioon täl­lä het­kel­lä voi­mas­sao­le­vat työ­eh­to­so­pi­mus­ten mää­räyk­set vuo­kra­työn ra­joi­tuk­sis­ta ja kiel­lois­ta. EU-tuo­miois­tui­men pää­tök­sen mu­kaan Suo­men vi­ran­omai­sil­la on kui­ten­kin vel­vol­li­suus tar­kas­tel­la ja tar­vit­taes­sa kiel­tää sel­lai­set vuo­kra­työ­tä kos­ke­vat ra­joi­tuk­set, jot­ka ei­vät ole pe­rus­tel­tu­ja. Tätä tar­kas­te­lu­vel­voi­tet­ta ei Suo­mes­sa ole riit­tä­väl­lä ta­val­la to­teu­tet­tu, Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten Lii­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Mer­ru Tu­lia­ra sa­noo.

Tu­lia­ran mu­kaan työ­tuo­miois­tui­men maa­nan­tai­nen pää­tös on suo­raa seu­raus­ta sii­tä, että Suo­mes­sa vuo­kra­työ­di­rek­tii­vin imple­men­toin­ti on jää­nyt kes­ken.

– Se, että vuo­kra­työ­tä ra­joit­ta­vat työ­eh­to­so­pi­mus­mää­räyk­set on vain luet­te­loi­tu ja lis­tat­tu, ei täy­tä tar­kas­te­lu­vel­voi­tet­ta. Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön on vä­lit­tö­mäs­ti suo­ri­tet­ta­va di­rek­tii­vin mu­kai­nen ar­vioin­ti sii­tä, ovat­ko vuo­kra­työ­tä kos­ke­vat kiel­lot ja ra­joi­tuk­set pe­rus­tel­tu­ja ylei­sen edun mu­kai­sis­ta syis­tä.

EU-tuo­miois­tui­men pää­tök­ses­sä to­de­taan, että täl­lai­sen ar­vioin­nin jäl­keen jä­sen­val­tiot saat­ta­vat jou­tua muut­ta­maan vuo­kra­työ­tä kos­ke­vaa kan­sal­lis­ta sään­nös­töään.

– Kun ar­vioin­ti on teh­ty, on hy­vin to­den­nä­köis­tä, että pää­dy­tään sii­hen, et­tei­vät työ­eh­to­so­pi­muk­sis­sa ole­vat vuo­kra­työ­tä kos­ke­vat kiel­lot ja ra­joi­tuk­set ole pe­rus­tel­tu­ja. Niil­lä py­ri­tään suo­je­le­maan vain yri­tyk­sen omia va­ki­tui­sia työn­te­ki­jöi­tä eikä se ole vuo­kra­työ­di­rek­tii­vis­sä tar­koi­tet­tu pe­rus­tel­tu syy ra­joit­taa vuo­kra­työn käyt­töä.

Lisätietoja: Merru Tuliara, toimitusjohtaja, Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL, merru.tuliara@hpl.fi, 040 562 6466.