HPL: Suomen on tarkasteltava uudelleen vuokratyön rajoituksia

EU-tuomioistuin on tänään antanut tuomion siitä, voidaanko vuokratyövoiman käyttöä rajoittaa työehtosopimuksessa.

EU-tuo­miois­tuin pää­tyi tuo­mios­saan sii­hen, että vuo­kra­työ­di­rek­tii­vin 4 ar­tiklaa on tul­kit­ta­va si­ten, että kan­sal­li­set tuo­miois­tui­met ei­vät voi so­vel­taa ar­tiklaa. Tuo­miois­tui­men mu­kaan ar­tikla on osoi­tet­tu ai­noas­taan jä­sen­val­tioi­den toi­mi­val­tai­sil­le vi­ran­omai­sil­le ja nii­den tu­lee var­mis­tua sii­tä, että mah­dol­li­set vuo­kra­työn käyt­töön liit­ty­vät kiel­lot ja ra­joi­tuk­set ovat pe­rus­tel­tu­ja.

Ky­sees­sä on en­sim­mäi­nen EU-tuo­miois­tui­mes­sa kä­si­tel­ty ta­paus, jos­sa on tul­kit­tu vuo­kra­työ­di­rek­tii­vin si­säl­töä. Rat­kai­su on tär­keä koko Eu­roo­pan laa­jui­ses­ti.

Lo­ka­kuus­sa 2013 Suo­men työ­tuo­miois­tuin pyy­si EU-tuo­miois­tui­mel­ta en­nak­ko­rat­kai­sua vuo­kra­työ­di­rek­tii­vin tul­kin­nas­ta. Pyyn­nön taus­tal­la oli työn­te­ki­jä­liit­to AKT:n väi­te sii­tä, että öl­jy­tuo­tea­lan yri­tys käyt­ti vuo­kra­työ­tä laa­jem­min kuin mitä työ­eh­to­so­pi­mus oli­si sal­li­nut.

– Ju­tus­sa ha­lut­tiin sel­vit­tää, saa­ko työ­tuo­miois­tuin so­vel­taa di­rek­tii­viä vai onko se ylei­sem­pi vel­voi­te. On tie­tys­ti pet­ty­mys, että EU-tuo­miois­tui­men mu­kaan di­rek­tii­viä ei voi­da so­vel­taa kan­sal­li­sis­sa tuo­miois­tui­mis­sa, ju­tun työ­nan­ta­ja­puo­len asia­mies Mika KärkkäinenEK:sta sa­noo.

Vuo­kra­työ­di­rek­tii­vin 4 ar­tiklan 1 koh­dan mu­kaan vuo­kra­työn käyt­töön liit­ty­vät ra­joi­tuk­set tai kiel­lot saa­vat pe­rus­tua ai­noas­taan ylei­sen edun mu­kai­siin syi­hin, jot­ka liit­ty­vät eri­tyi­ses­ti vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den suo­je­luun, työ­ter­veys- ja työ­tur­val­li­suus­vaa­ti­muk­siin tai tar­pee­seen var­mis­taa, että työ­mark­ki­nat toi­mi­vat moit­teet­to­mas­ti ja että vää­rin­käy­tök­siä eh­käis­tään.

Vuo­kra­työ­di­rek­tii­vin 4 ar­tiklan 2 koh­dan mu­kaan jä­sen­val­tioi­den on tar­kas­tel­ta­va kan­sal­li­sen lain­sää­dän­nön ja työ­eh­to­so­pi­mus­ten vuo­kra­työn käyt­töä kos­ke­via ra­joi­tuk­sia tai kiel­to­ja sen var­mis­ta­mi­sek­si, ovat­ko ne edel­leen pe­rus­tel­tu­ja 4 ar­tiklan 1 koh­das­sa mai­ni­tuis­ta syis­tä.

EU-tuo­miois­tuin to­te­si, että tar­kas­te­lun tu­los­ten seu­rauk­se­na jä­sen­val­tiot ovat saat­ta­neet jou­tua muu­ta­maan vuo­kra­työ­tä kos­ke­vaa sään­nös­töään.

– Suo­mes­sa ei ole to­teu­tet­tu riit­tä­väl­lä ta­val­la tar­kas­te­lua, sil­lä Suo­men val­tio on vain lue­tel­lut työ­eh­to­so­pi­muk­sis­sa ole­via vuo­kra­työ­tä kos­ke­via kiel­to­ja ja ra­joi­tuk­sia. Pel­kän luet­te­loin­nin si­jaan Suo­men val­tion pi­tää jat­kos­sa ar­vioi­da, ovat­ko kiel­lot ja ra­joi­tuk­set pe­rus­tel­tu­ja, Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten Lii­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Merru Tuliara to­te­aa.

Suo­mes­sa on yli sata työ­eh­to­so­pi­mus­ta, jois­ta löy­tyy ra­joi­tuk­sia vuo­kra­työ­voi­man käy­töl­le.

Lisätietoja: Mika Kärkkäinen, asiantuntija, EK, mika.karkkainen(at)ek.fi 040 172 1411 ja Merru Tuliara, toimitusjohtaja, Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL, merru.tuliara(at)hpl.fi, 040 562 6466.