HPL: Henkilöstöpalveluala luottaa yhä tulevaisuuteen

Henkilöstöpalvelualan yrityksissä riittää yhä uskoa tulevaisuuteen, vaikka Suomen talousnäkymät eivät viime aikoina ole olleet kovin valoisat.

65 pro­sent­tia Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten Lii­ton jä­sen­tut­ki­muk­seen vas­tan­neis­ta yri­tyk­sis­tä ar­vioi, että lii­ke­vaih­to pa­ra­nee sel­väs­ti tai jon­kin ver­ran tänä vuon­na.

– Suo­mi tar­vit­see yri­tyk­siä, jot­ka us­ko­vat omaan ja Suo­men ta­lou­den kas­vuun. Kun hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tyk­set kas­va­vat, myös työ­mark­ki­nat el­py­vät no­peam­min, HPL:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Merru Tuliara sa­noo.

Vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den mää­rä on hie­noi­ses­sa kas­vus­sa, mikä ker­to­nee ta­lou­den hie­noi­ses­ta el­py­mi­ses­tä. Työn­te­ki­jöi­tä vuo­kra­taan eri­tyi­ses­ti ho­tel­li- ja ra­vin­to­la-alal­le, kau­pan alal­le, me­tal­lia­lal­le, va­ras­to- ja ra­ken­nus­työ­hön sekä toi­mis­to- ja ta­lous­hal­lin­non töi­hin.

Vaik­ka vuo­kra­työs­sä edel­leen käy­te­tään pal­jon mää­rä­ai­kai­sia työ­suh­tei­ta si­jai­suuk­sien ja ruuh­ka­huip­pu­jen hoi­ta­mi­seen, myös tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­vien työ­suh­tei­den mää­räs­sä on nä­ky­vis­sä kas­vua.

– Tut­ki­muk­ses­ta käy myös ilmi, että vuo­kra­työ­tä käyt­tä­vät yri­tyk­set rek­ry­toi­vat en­tis­tä useam­min vuo­kra­työn­te­ki­jät it­sel­leen. Vuo­kra­työ­tä käy­te­tään siis mo­nes­sa yri­tyk­ses­sä rek­ry­toin­ti­ka­na­va­na.

Alal­la on edel­leen haas­tee­na löy­tää am­mat­ti­tai­tois­ta työ­voi­maa. Vai­kein­ta am­mat­ti­tai­toi­sen työ­voi­man löy­tä­mi­nen on me­tal­lia­lal­la, ra­ken­nus- ja IT-alal­la. Eni­ten pu­laa on ko­keis­ta, kir­jan­pi­tä­jis­tä, ko­neis­ta­jis­ta ja tar­joi­li­jois­ta.

HPL:n jä­sen­tut­ki­muk­seen 2015 vas­ta­si 2/​3 HPL:n n. 300 jä­se­ny­ri­tyk­ses­tä. Lii­ke­vaih­dol­li­ses­ti vas­taa­jat edus­ta­vat vie­lä­kin suu­rem­paa osuut­ta jä­se­ny­ri­tyk­sis­tä. Tut­ki­muk­sen on to­teut­ta­nut In­no­link Re­search Oy. Jä­sen­tut­ki­muk­seen voi tu­tus­tua HPL:n ko­ti­si­vuil­la >>

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten Liit­to HPL on hen­ki­lös­töä vuo­kraa­vien sekä mui­ta hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­ta tar­joa­vien yri­tys­ten edun­val­von­ta­liit­to. Jä­se­ny­ri­tyk­set tar­joa­vat mm. hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­ta, rek­ry­toin­ti- ja ul­kois­tus­pal­ve­lui­ta, so­vel­tu­vuu­den ar­vioin­ti -ja uu­del­leen­si­joit­tu­mis­pal­ve­lui­ta sekä kou­lu­tus­pal­ve­lui­ta. HPL on Elin­kei­noe­lä­män kes­kus­liit­to EK:n jä­sen­liit­to.

Lisätietoja: Merru Tuliara, toimitusjohtaja, Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL, merru.tuliara(at)hpl.fi, 040 562 6466.