Henkilöstövuokraus ja työturvallisuus -opas on julkaistu

Työturvallisuuskeskuksen julkaisema opas auttaa varmistamaan vuokratyöntekijöiden työturvallisuuden. Julkaisua on ollut tekemässä myös HPL.

Työ­nan­ta­jan työ­tur­val­li­suus­vel­vol­li­suu­det ovat vuo­kra­työs­sä sekä var­si­nai­sen työ­nan­ta­jan että käyt­tä­jäy­ri­tyk­sen vas­tuul­la. Vuo­kra­työs­sä työ­suo­je­lu­vas­tuu on si­ten jaet­tu vuo­kray­ri­tyk­sen ja käyt­tä­jäy­ri­tyk­sen vä­lil­lä.

Op­paas­sa käy­dään läpi kes­kei­set asiat, joil­la py­ri­tään var­mis­ta­maan työn su­ju­mi­nen ja tur­val­li­sem­pi työ­päi­vä. Opas poh­jau­tuu ai­em­paan sa­man­ni­mi­seen jul­kai­suun, joka on päi­vi­tet­ty Työ­tur­val­li­suus­kes­kuk­sen toi­mes­ta 2015. Työ­ryh­mäs­sä oli­vat mu­ka­na sekä työ­nan­ta­ja- että työn­te­ki­jä­puo­len jär­jes­tö­jen edus­ta­jat sekä Työ­tur­val­li­suus­kes­kus. Opas tu­kee niin so­pi­mus­ten laa­ti­mis­ta kuin myös hy­vien käy­tän­tö­jen laa­ti­mis­ta työ­pai­koil­la, jois­sa vuo­kra­työn­te­ki­jöi­tä käy­te­tään.