Henkilöstöpalvelualasta digiajan edelläkävijä?

HPL:n seminaarissa kuultiin innovoivia puheenvuoroja digitalisaatiosta ja työstä. Kuuntelijoina oli satakunta henkilöstöpalveluyritysten edustajaa.

Digitaalisuus ja työn tulevaisuus

– Työ ja di­gi­ta­li­saa­tio ja hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut ovat lem­piai­hee­ni, sa­noi Di­gi­ta­list Networ­kin pe­rus­ta­ja Ville Tolvanen. Hän mo­de­roi HPL:n se­mi­naa­rin.

Di­gi­taa­li­suus tu­lee pyy­tä­mät­tä, eikä yk­si­kään ala ole vie­lä pys­ty­nyt vas­taa­maan sii­hen.

– Mik­sei muut ole siir­tä­neet yri­tys­toi­min­taan pil­veen ku­ten minä, kos­ka se toi­mii niin hy­vin? Tol­va­nen ih­met­te­li.

Van­han pääl­le ei voi ra­ken­taa, vaan kaik­ki pi­tää uu­dis­taa.

– Pro­ses­sit, työ, in­fra­struk­tuu­ri, kump­pa­nuu­det ja van­ha lii­ke­toi­min­ta, kaik­ki pi­tää muut­taa.

Di­gi­ta­li­saa­tion teh­tä­vä on sääs­tää ai­kaa sil­lä, että asioi­ta au­to­ma­ti­soi­daan.

Kos­ka muu­tos tu­lee pyy­tä­mät­tä, sii­tä pi­tää kes­kus­tel­la ja edis­tää sitä. Mut­ta HPL:n se­mi­naa­riy­lei­sös­sä­kin aika har­va oli sii­tä kes­kus­tel­lut. Har­va yri­tyk­sis­sä oli myös­kään miet­ti­nyt, mil­lai­nen yri­tyk­sen asia­kas­pal­ve­lu­ko­ke­mus on kol­men vuo­den ku­lut­tua.

Suo­mes­sa yri­tyk­sis­sä ei vie­lä hyö­dyn­ne­tä lain­kaan niin pal­jon di­gi­ta­li­saa­tio­ta kuin pi­täi­si.

– Kuka mul­lis­taa hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut? Onko se joku teis­tä? ky­syi Tol­va­nen.

Di­gi­ta­li­saa­tio ym­pä­röi mei­dät ja lo­pul­ta myös yri­tyk­set. Sii­hen pi­tää vas­ta­ta.

Hyvä työ digiajassa

– Tär­keä ky­sy­mys di­gi­taa­li­saa­tios­sa on, mikä on työn mer­ki­tys ja si­säl­tö sekä mi­ten muu­tos­ta vie­dään eteen­päin yh­teis­kun­nas­sa, sa­noi SAK:n pu­heen­joh­ta­ja Jarkko Eloranta.

Suo­rit­ta­van työn te­ki­jöi­den työn si­säl­lös­sä ei di­gi­ta­li­saa­tio näy yhtä pal­jon kuin asian­tun­ti­joi­den, ei ai­na­kaan vie­lä.

– Di­gi­ta­li­saa­tio li­sää työn pirs­ta­lei­suut­ta. Työ po­la­ri­soi­tuu en­tis­tä enem­män mu­ka­viin ja ei-niin mu­ka­viin töi­hin. Tätä ke­hi­tys­tä SAK ha­lu­aa vään­tää toi­seen suun­taan.

SAK ei näe, että pe­rus­tu­los­ta oli­si ole­mas­sa täl­lä het­kel­lä toi­mi­vaa mal­lia.

– Palk­ka­työ sa­mas­sa pai­kas­sa ja am­ma­tis­sa sekä työn­te­ki­jän si­tou­tu­mi­nen on hä­viä­mäs­sä. Ku­ten myös en­nus­tet­ta­va ura­ke­hi­tys ja en­na­koi­ta­vis­sa ole­vat tu­lot, en­nus­ti Elo­ran­ta.

Nouse­via tren­de­jä on taas mm. oma rää­tä­löi­ty työ ja työn pe­rio­di­mai­suus.

Digitaalisten työmarkkinoiden ekosysteemi

– En­ti­nen mol.fi ja ny­kyi­nen te-pal­ve­lut.fi on Suo­men suo­si­tuin net­ti­pal­ve­lu: 160 mil­joo­naa si­vun avaus­ta, yli 40 mil­joo­naa kä­vi­jää vii­me vuon­na, sa­noi ELY-kes­kus­ten sekä TE-toi­mis­to­jen ke­hit­tä­mis- ja hal­lin­to­kes­kus KE­HAn ke­hit­tä­mis­pääl­lik­kö Mikko Rantahalme.

Suo­men työ­mark­ki­noi­den toi­mi­vuut­ta ke­hi­te­tään di­gi­ta­li­saa­tion kei­noin Suo­men hal­li­tuk­sen kär­ki­hank­kees­sa.

– Jul­ki­set pal­ve­lut tu­lee tuot­taa en­si­si­jai­ses­ti di­gi­taa­li­ses­ti sekä yk­si­tyi­sen työn­vä­li­tyk­sen roo­lia li­sä­tään mer­kit­tä­väs­ti.

Läh­tö­koh­ta­na pal­ve­lu­jen ke­hit­tä­mi­ses­sä on asia­kas: mi­ten asia­kas työl­lis­tyy par­haal­la mah­dol­li­sim­mal­la ta­val­la. Ta­voit­tee­na on kus­tan­nus­vai­kut­ta­vuus ja te­hok­kuus.

– Luo­vum­me po­lii­sin roo­lis­ta. Ti­lal­le tu­lee coac­haus.

Lop­pu­tu­lok­se­na syn­tyy di­gi­taa­li­nen työn­ha­ku­ka­na­va eli työ­mark­ki­na­to­ri työ­nan­ta­jil­le ja työn­ha­ki­joil­le.

Alustavälitteisen työn ja työntekijyyden skenaariot

Alus­ta­ta­lou­des­sa työ ja työn te­ki­jä koh­taa­vat di­gi­taa­li­sel­la alus­tal­la.

– Alus­tal­ta han­kit­tu jouk­kois­tet­tu työ on ylei­sem­pää muis­sa mais­sa kuin Suo­mes­sa, sa­noi Työ­ter­veys­lai­tok­sen van­hem­pi tut­ki­ja Mervi Hasu.

Esi­mer­kik­si Ruot­sis­sa jouk­kois­tet­tu työ on ylei­ses­ti toi­mis­to­työ­tyyp­pis­tä ly­hyt-teh­tä­vää, mut­ta myös luo­va työ ja IT-työ ovat yleis­ty­mäs­sä.

– Alus­tal­ta han­kit­tu työ ei enää mar­gi­naa­li­nen il­miö, vaan nousus­sa myös Suo­mes­sa.

Hasu on tut­ki­nut, mi­ten työn­te­ki­jät osal­lis­tu­vat alus­ta­vä­lit­tei­seen työ­hön ja muo­vaa­vat alus­ta­vä­lit­teis­tä työ­tä. Hän on luo­nut kol­me ske­naa­rio­ta.

En­sim­mäi­nen ske­naa­rio on va­li­tet­ta­va ti­lan­ne, jos­sa työn­te­ki­jät muo­vaa­vat omaa työt­tö­myy­su­raan­sa. Työn­te­ki­jät ovat Ha­sun sa­noin kuh­nai­li­joi­ta. Toi­ses­sa ske­naa­rios­sa työn­te­ki­jät muok­kaa­vat yk­si­löl­lis­tä brän­diar­voan­sa, ei­vät­kä he ole enää kiin­nos­tu­nei­ta pe­rin­tei­ses­tä palk­ka­työs­tä tai va­ki­työs­tä. Työn­te­ki­jät ovat ku­lut­ta­ji­na työ­mark­ki­noil­la. Kol­man­nes­sa ske­naa­rios­sa men­nään kaik­kein pi­sim­mäl­le sii­nä, että työn­te­ki­jä oli­si ku­mouk­sel­li­nen työ­mark­ki­noil­la.

Digitaalinen strategia henkilöstöpalveluyrityksissä

– Tek­no­lo­gia pa­kot­taa ha­jaut­ta­mi­seen: töi­tä jae­taan teh­tä­vien ta­sol­la, ei uran tai roo­lin kaut­ta, sa­noi Cor­nel­lin yli­opis­ton pro­fes­so­ri Aija Leiponen.

Myös toi­mia­lo­jen si­säl­lä or­ga­ni­soi­du­taan uu­del­leen.

– Pää­tök­sen­te­ko pe­rus­tuu enem­män da­taan.

Suu­rem­pi osa pää­tök­sis­tä, myös rek­ry­toin­nis­sa voi­daan te­hok­kaas­ti pe­rus­taa da­taan en­nem­min kuin ar­vioin­ti­ky­kyyn.

– Di­gi­ta­li­saa­tio on hir­mui­sen iso in­no­vaa­tio­mah­dol­li­suus hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lal­le.

Tämä tar­koit­taa uusia aja­tuk­sia, tuot­tei­ta ja pal­ve­lu­ja.

– Mi­ten lii­ke­toi­min­ta­mal­lia di­gi­ta­li­soi­daan? Mit­kä ovat yri­tyk­sen ka­na­vat, toi­min­not ja re­surs­sit ja mit­kä niis­tä hel­pom­min di­gi­ta­li­soi­tu­vat?

HPL-se­mi­naa­ri jat­kuu paneelikeskustelulla ”Odotettu, väistämätön, pelättykin digitalisaatio – pysymmekö mukana kehityksessä?” Pu­hu­ji­na Trea­mer Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Matias Mäkitalo, Ba­ro­na Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Tuomas Mikkonen ja Cor­nel­lin yli­opis­ton pro­fes­so­ri Aija Leiponen.

HPL-seminaaria voi seurata Twitterissä #hplseminaari.