Henkilöstöpalvelualan liikevaihto edelleen kasvussa

HPL:n liikevaihtotiedustelun mukaan henkilöstöpalvelualan liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 15 prosenttia.

Rekrytointipalveluiden liikevaihdossa hurja nousu

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tys­ten lii­ke­vaih­dos­ta yli 80 pro­sent­tia syn­tyy hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­pal­ve­luis­ta, jo­ten se lä­hes mää­rää lii­ke­vaih­don kes­ki­mää­räi­sen ke­hi­tyk­sen. Tam­mi-ke­sä­kuun lii­ke­vaih­to vuo­kraus­pal­ve­luis­sa oli 20 pro­sent­tia enem­män kuin vii­me vuo­den vas­taa­va­na ajan­jak­so­na. Lii­ke­vaih­toa ker­tyi 486, 6 mil­joo­naa eu­roa.

Myös rek­ry­toin­ti­pal­ve­lui­den lii­ke­vaih­to kas­voi edel­lis­vuo­den ke­sä­kuus­ta pe­rä­ti 2,3-ker­tai­sek­si ja kas­vua tuli vii­me vuo­teen ver­rat­tu­na 67 pro­sent­tia. Rek­ry­toin­ti­pal­ve­luis­sa on ol­lut myös kuu­kausit­tais­ta vaih­te­lua esi­mer­kik­si hei­nä­kuus­sa lii­ke­vaih­to jää yleen­sä kol­man­nek­seen nor­maa­lis­ta, ke­sä­lo­ma­kau­des­ta joh­tuen.

• Lue uusin TOP 20 liikevaihtotiedustelu (sis. laa­jem­man ra­por­tin vuo­den toi­ses­ta puo­lis­kos­ta) 6/​2017 (pdf)

Tänä kesänä kesätyöntekijämarkkinoilla oli vilkasta

Pa­riin ai­em­paan ke­sään ver­rat­tu­na, ta­lou­den kas­vu nä­kyi myös ke­sä­työ­paik­ko­jen mää­räs­sä. Moni ei kui­ten­kaan pää­dy te­ke­mään oman alan­sa töi­tä.

”Ar­vioi­sin, että alle 50% päät­tyy täy­sin kou­lu­tus­ta vas­taa­vaan ke­sä­työ­hön, osit­tain sik­si että ke­sä­työt edel­leen ovat luon­teel­taan kausi­luon­toi­sia. Suu­rim­mat mo­tii­vit ke­sä­työn­te­ki­jöi­den ot­ta­mi­seen liit­ty­vät edel­leen lo­mien tuu­rauk­siin tai lii­ke­toi­min­nan kausi­piik­kei­hin”, Stu­dentwor­kin toi­mi­tus­joh­ta­ja Emmi Kantonen ker­too.

Hä­nen mu­kaan­sa mo­net ke­sä­työt ovat luon­teel­taan kausi­luon­toi­sia ja mo­net nuo­ret pää­ty­vät ke­sä­töi­hin ver­kos­to­jen­sa kaut­ta tai sa­maan työ­hön, jota ovat teh­neet jo useam­pa­na ke­sä­nä.

”Yhä useam­pi nuo­ri saa kui­ten­kin mah­dol­li­suu­den jat­kaa opis­ke­lui­den ohel­la, sil­lä työ­nan­ta­jat ha­lua­vat pi­tää kiin­ni lah­jak­kais­ta nuo­ris­taan”, Kan­to­nen pai­not­taa.

Nuorilla on työnantajien arvostamaa uutta osaamista

Nuor­ten työl­lis­ty­mis­ti­lan­ne on Kan­to­sen mu­kaan me­nos­sa pa­rem­paan suun­taan, var­mas­ti ylei­sen ta­lou­den el­py­mi­sen myö­tä, mut­ta sa­mal­la suur­ten ikä­luok­kien elä­köi­tyes­sä. Yri­tyk­set ovat myös oi­val­ta­neet, että nuo­ril­la on osaa­mis­ta, mitä mo­nel­la työ­elä­mäs­sä pi­dem­pään ol­leel­la ei au­to­maat­ti­ses­ti ole.

”IT- ja in­si­nöö­rio­pis­ke­li­jat ovat täl­lä het­kel­lä erit­täin kuu­maa työ­voi­maa ja ’kol­man­nen vuo­den opis­ke­li­jois­ta’ on usein jo kil­pai­lua. Us­kon, että nuo­ril­la on mel­ko suu­ri­kin luot­to omaan työl­lis­ty­mi­seen­sä”, hän se­lit­tää.

Kan­to­sen mu­kaan myös yrit­tä­jyy­teen kan­nus­te­taan vä­hin­tään lä­hi­pii­rin sekä me­dian kaut­ta ai­van eri ta­val­la kuin joi­ta­kin vuo­sia sit­ten.

”Jos nuo­ri ei vä­lit­tö­mäs­ti löy­dä työ­paik­kaa jon­kun toi­sen sii­pien alta, läh­tee hän ra­ken­ta­maan sitä itse”, hän ker­too.

Henkilöstöpalveluyritysten Liiton (HPL) liikevaihtotiedustelussa kysytään 20 suurimman alan yrityksen kuukausittaisia liikevaihto- ym. tietoja. tietoja kysytään henkilöstövuokraus-, rekrytointi-, ulkoistus- sekä valmennus- ja koulutuspalveluiden osalta. Näiden palveluryhmien yhteenlasketusta liikevaihdosta muodostuu henkilöstöpalveluiden liikevaihto. Lisäksi yrityksiltä kysytään erikseen liikevaihto muiden palveluiden osalta. 

Lue aiemmin julkaistuja TOP 20 liikevaihtotiedusteluja >>