Henkilöstöpalvelualalle kilpailukykysopimuksen mukainen neuvottelutulos

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto (HPL) ja toimihenkilöliitto ERTO ovat saaneet päätökseen kilpailukykysopimuksen mukaiset neuvottelut.

Neu­vot­te­lu­tu­los kos­kee hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten omas­sa toi­mis­tos­sa työs­ken­te­le­vää hen­ki­lös­töä sekä vuo­kra­työn­te­ki­jöi­tä sil­loin, kun nämä työs­ken­te­le­vät ta­lous­hal­lin­to-, tie­to­jen­kä­sit­te­ly- ja toi­mis­to­teh­tä­vis­sä.

Neu­vot­te­lu­tu­lok­sen mu­kaan vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den työ­ajan pi­den­nys to­teu­te­taan käyt­tä­jäy­ri­tyk­sen työ­eh­to­so­pi­muk­ses­sa so­vi­tul­la ta­val­la. Oman toi­mis­ton toi­mi­hen­ki­löi­den työ­ajan pi­den­nys to­teu­te­taan joko li­sää­mäl­lä päi­vit­täis­tä työ­ai­kaa 6 mi­nuu­til­la tai vii­koit­tais­ta työ­ai­kaa 30 mi­nuu­til­la. Työ­ajan pi­den­nys voi­daan si­säl­lyt­tää myös liu­ku­van työ­ajan jär­jes­tel­mään. Pai­kal­li­ses­ti so­pien voi­daan työ­ai­kaa pi­den­tää myös ko­ko­nai­si­na päi­vi­nä.
Neu­vot­te­lu­tu­los me­nee vie­lä mo­lem­pien os­a­puol­ten hal­lin­to­jen hy­väk­syt­tä­väk­si.

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten Liit­to HPL on hen­ki­lös­töä vuo­kraa­vien sekä mui­ta hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­ta tar­joa­vien yri­tys­ten työ­nan­ta­ja- ja toi­mia­la­liit­to. HPL on Elin­kei­noe­lä­män kes­kus­liit­to EK:n jä­sen­liit­to.

Li­sä­tie­to­ja: Mer­ru Tu­lia­ra, toi­mi­tus­joh­ta­ja, Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten Liit­to HPL, mer­ru.tu­lia­ra(at)hpl.fi, 040 562 6466.