Henkilöstöpalvelualalla liikevaihdon ja henkilöstön kasvu on nopeampaa kuin muilla aloilla

HPL:n Top 20 liikevaihtotiedustelun neljännesvuosikatsaus ennakoi reippaan kasvun jatkuvan ainakin syksyyn 2017 saakka.

Yleis­ten ti­las­to­jen mu­kaan hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan lii­ke­vaih­to on kas­va­nut pal­jon no­peam­min kuin kes­ki­mää­rin muil­la pal­ve­lua­loil­la. Vuo­des­ta 2005 lii­ke­vaih­to on kas­va­nut 3,5-ker­tai­sek­si kuin muil­la aloil­la kas­vu on ol­lut vain 1,5-ker­tai­nen.

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tys­ten tu­le­vat in­ves­toin­nit koh­dis­tu­vat di­gia­li­saa­tion ja au­to­maa­tion mah­dol­lis­ta­vien kei­no­jen ke­hit­tä­mi­seen.”Tämä tu­lee nä­ky­mään asiak­kail­le sekä laa­dun että tuot­ta­vuu­den pa­ran­tu­mi­se­na. Li­säk­si alan yri­tys­ten tu­li­si pa­nos­taa osaa­mi­sen ja tar­peen koh­taa­mi­sen var­men­ta­mi­seen”, sa­noo toi­mi­tus­joh­ta­ja Mika Kiljunen Staff­Poin­tis­ta.

Kan­sain­vä­li­ses­ti ver­rat­tu­na alan yri­tyk­set ovat hy­viä eri­tyi­ses­ti la­kien ja so­vit­tu­jen toi­min­ta­ta­po­jen nou­dat­ta­mi­ses­sa sekä hen­ki­lös­tös­tä huo­leh­ti­mi­ses­sa. Kil­jusen mu­kaan pa­ran­net­ta­vaa on eri­tyi­ses­ti ke­hit­tä­mis­toi­men­pi­teis­sä, joi­hin ei aina pa­nos­te­ta sa­mal­la ta­val­la kuin isois­sa kan­sain­vä­li­sis­sä toi­mia­lan yri­tyk­sis­sä.

Henkilöstöpalveluyritysten Liiton (HPL) liikevaihtotiedustelussa kysytään 20 suurimman alan yrityksen kuukausittaisia liikevaihto- ym. tietoja. tietoja kysytään henkilöstövuokraus-, rekrytointi-, ulkoistus- sekä valmennus- ja koulutuspalveluiden osalta. Näiden palveluryhmien yhteenlasketusta liikevaihdosta muodostuu henkilöstöpalveluiden liikevaihto. Lisäksi yrityksiltä kysytään erikseen liikevaihto muiden palveluiden osalta. 

Lue aiemmin julkaistuja TOP 20 liikevaihtotiedusteluja >>