Hallituksen ei tule vesittää kasvupalvelu-uudistusta kaupunkien painostuksesta

Kasvupalvelujen eli työllisyys- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuun antaminen sekä maakunnille että isoille kaupungeille lisää palveluiden tehottomuutta ja kustannuksia, eikä edistä työllisyyttä.

”Vas­tus­tam­me jyr­käs­ti se­ka­mal­lia, jos­sa maa­kun­tien li­säk­si osa kau­pun­geis­ta saa työl­li­syys- ja yri­tys­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mis­vas­tuu­ta. Suo­men vä­ki­lu­ku vas­taa yh­den isom­man eu­roop­pa­lai­sen kau­pun­gin vä­ki­lu­kua. Kah­dek­san­tois­ta eril­lis­tä maa­kun­taa on jo si­näl­lään ris­ki mark­ki­noi­den pirs­ta­loi­tu­mi­sek­si ai­van lii­an pie­nik­si”, kri­ti­soi yk­si­tyis­tä työn­vä­li­tys­tä edus­ta­va HPL:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Merru Tuliara.

Kas­vu­pal­ve­lu-uu­dis­tuk­sen al­ku­pe­räi­se­nä ta­voit­tee­na oli siir­tää työ­voi­ma­pal­ve­lut maa­kun­tien jär­jes­tä­mis­vas­tuul­le ja ava­ta mark­ki­noi­ta yk­si­tyi­sil­le pal­ve­lun­tuot­ta­jil­le. Lu­kui­sat kan­sain­vä­li­set esi­mer­kit sekä hal­li­tus­kau­del­la to­teu­te­tut yk­si­tyi­sen työn­vä­li­tyk­sen pi­lo­tit ovat osoit­ta­neet, että tu­los­pe­rus­tei­nen os­to­pal­ve­lui­den han­kin­ta yk­si­tyi­sil­tä pal­ve­lun­tuot­ta­jil­ta on tu­lok­sil­taan ja kus­tan­nuk­sil­taan te­ho­kas­ta.

Vii­me päi­vi­nä on vaa­dit­tu kas­vu­pal­ve­lu­ja eli työl­li­syys- ja yri­tys­pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mis­vas­tuu­ta isoil­le kau­pun­geil­le. Pää­kau­pun­ki­seu­dul­le on jo tu­los­sa oma Uu­den­maan eril­lis­rat­kai­su, jota nyt myös muut kau­pun­git vaa­ti­vat.

Se­ka­mal­lis­sa jul­ki­nen sek­to­ri kas­vai­si en­ti­ses­tään, jol­loin sääs­tö­jä ei syn­ny. Li­säk­si lii­an pie­nik­si pil­ko­tut tar­jous­kil­pai­lut ja kil­pai­lut­ta­jien suu­ri mää­rä li­sää­vät by­ro­kra­ti­aa ja kus­tan­nuk­sia.

”Kas­vu­pal­ve­lu­jen ta­voit­tee­na on ol­lut tuot­taa asiak­kail­le ny­kyis­tä yk­si­löi­dym­piä pal­ve­lu­ja, mut­ta ne edel­lyt­tä­vät myös riit­tä­vää vo­lyy­mia pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­sek­si ny­kyis­tä kus­tan­nus­te­hok­kaam­min”, Tu­lia­ra sa­noo.

Kaupungit ajattelevat vain omia kuntalaisiaan

Jae­tus­sa jär­jes­tä­mis­vas­tuus­sa työ­voi­man liik­ku­vuus kär­sii, mikä vah­vis­taa jo nyt kä­sil­lä ole­vaa koh­taan­to-on­gel­maa, jos­sa sa­maan ai­kaan on sekä pal­jon avoi­mia työ­paik­ko­ja että työt­tö­miä työn­ha­ki­joi­ta.

”On ole­mas­sa esi­merk­ke­jä sii­tä, että kau­pun­git ja kun­nat ajat­te­le­vat ai­noas­taan omia kun­ta­lai­si­aan, eikä koko Suo­men etua. Kau­pun­geil­ta puut­tu­vat kan­nus­ti­met aja­tel­la koko Suo­men ja maa­kun­nan elin­voi­mai­suut­ta ja kil­pai­lu­ky­kyä, sik­si jär­jes­tä­mis­vas­tuu tu­li­si olla laa­jem­mal­la alu­eel­la eli maa­kun­nal­la”, Tu­lia­ra se­lit­tää.

Yk­sit­täis­ten kau­pun­kien jär­jes­tä­mis­vas­tuu voi olla on­gel­mal­li­nen kan­sa­lais­ten yh­den­ver­tai­sen koh­te­lun kan­nal­ta ja luo haas­tei­ta pien­ten kun­tien elin­voi­mai­suu­del­le. Mark­ki­noi­den vo­lyy­mi ei myös­kään ole riit­tä­vän suu­ri, jot­ta yk­sit­täi­sen kau­pun­gin ta­sol­la syn­tyi­si uusia pal­ve­luin­no­vaa­tioi­ta ja saa­tai­siin kus­tan­nus­te­hok­kai­ta skaa­lae­tu­ja. Val­tion työt­tö­myys­me­not ale­ni­si­vat 23 mil­joo­naa eu­roa vuo­des­sa, jos työt­tö­myys­jak­sot ly­he­ni­si­vät kes­ki­mää­rin yh­den päi­vän.

Kaupungin sijaan palvelut koko maakunnalle

”Toki ym­mär­räm­me, että kau­pun­git ja kun­nat käyt­tä­vät vuo­sit­tain sa­to­ja mil­joo­nia eu­ro­ja työl­li­syy­den hoi­toon. Kau­pun­geil­la on si­ten tär­keä roo­li maa­kun­nan elin­voi­man kas­vat­ta­mi­ses­sa ja työ­paik­ko­jen luo­mi­ses­sa. Maa­kun­tien ja kau­pun­kien vä­lis­tä yh­teis­työ­tä tar­vi­taan”, Tu­lia­ra pai­not­taa.
Kui­ten­kin Tu­lia­ran mu­kaan en­si­si­jai­se­na mal­li­na tu­li­si olla se, että kas­vu­pal­ve­lut jär­jes­te­tään maa­kun­ta­ta­sol­la, jot­ta mark­ki­nat ei­vät pirs­tou­du ja väl­ty­tään tur­hal­ta by­ro­kra­tial­ta ja se­ka­vuu­del­ta.

”Jos isom­mil­le kau­pun­geil­le an­ne­taan jär­jes­tä­mis­vas­tuu, kau­pun­gin on ai­na­kin vas­tat­ta­va kas­vu­pal­ve­luis­ta kaik­kien maa­kun­nan kun­tien osal­ta, jol­loin maa­kun­nal­la ei ole sa­man­ai­kai­ses­ti jär­jes­tä­mis­vas­tuu­ta”, hän sa­noo.

Lisätietoja

Toi­mi­tus­joh­ta­ja
Mer­ru Tu­lia­ra
p. 040 562 6466
mer­ru.tu­lia­ra@hpl.fi