EK:n Jussi Mustonen: Ajankohtaista taloudesta

EK:n johtaja Jussi Mustonen aloitti katsauksensa HPL:n seminaarissa 5.11. siitä, missä maailmantalous menee tällä hetkellä.

– Aa­sias­sa on ol­lut niin voi­ma­kas kas­vu ai­em­min, että se on ve­tä­nyt muut mu­kaan­sa. Nyt kas­vu­ve­tu­ri­na on Yh­dys­val­lat ,sa­noi Mus­to­nen.

Maa­il­man­ta­lou­des­sa on myös ris­ke­jä, ku­ten Kii­nan kas­vun heik­ke­ne­mi­nen, fi­nans­si­mark­ki­noi­den häi­riöt, dol­la­rin nousun vai­ku­tus ke­hit­ty­vil­le mark­ki­noil­le, po­liit­ti­nen epä­var­muus.

– Eu­roop­pa on meil­le tär­keä vii­te­ryh­mä ja siel­lä on kas­vua.

Ve­nä­jä on Mus­to­sen mu­kaan ihan oma lu­kun­sa. Ve­nä­jä on Suo­mel­le tär­keäm­pi kuin muul­le Eu­roo­pal­le.

Maa­il­man­ta­lou­den kas­vu syn­tyy nyt Kii­nas­sa, In­tias­sa, Yh­dys­val­lois­sa ja In­do­ne­sias­sa, ja vas­ta nii­den jäl­keen tu­lee Eu­roop­pa.

– Kes­ki­kas­vu on kol­men pro­sen­tin kiep­peil­lä.

Suo­mes­sa vien­ti on edel­leen men­nyt alas­päin.

– Se mikä on ol­lut hy­vää Suo­mes­sa, on että ko­ti­mai­nen ky­syn­tä pe­laa.

Ko­ti­mai­sen ky­syn­nän voi­si las­kea vain työt­tö­myy­den kas­vu.

– Os­to­voi­ma ei ole ro­mah­ta­nut työt­tö­myy­den tai mal­til­lis­ten pal­kan­ko­ro­tus­ten ta­kia, kos­ka in­flaa­tio on men­nyt pak­ka­sen puo­lel­le. Ko­ti­mais­ta os­to­voi­maa on siis riit­tä­nyt ko­ti­mai­sil­le mark­ki­noil­le.

Suo­men ta­lous on Mus­to­sen sa­noin si­vu­liusus­sa.

– On haet­ta­va no­pei­ta kei­no­ja, jot­ta saa­daan uusi kään­ne pääl­le.

Kas­vun es­tee­nä ja pul­lon­kau­la­na Suo­mes­sa on muun muas­sa riit­tä­mä­tön ky­syn­tä. Mus­to­nen ei usko, että ensi vuon­na­kaan Suo­men ta­lous läh­ti­si kas­vuun.

Kilpailukyky ja ”yhteiskuntasopimus”

Suo­men ky­vyt­tö­myys vien­ti­mark­ki­noil­la ver­rat­tu­na mui­hin mai­hin ker­too, että Suo­mi on me­net­tä­nyt mark­ki­noi­ta eri­tyi­ses­ti fi­nans­si­krii­sin jäl­keen.

– Yk­sik­kö­työ­kus­tan­nuk­set Suo­mes­sa ovat kor­kei­ta ver­rat­tu­na Suo­men kil­pai­li­ja­mai­hin.

Suo­men hal­li­tus pu­huu kil­pai­lu­ky­ky­hy­pys­tä, joka tar­koit­taa kor­jaus­ta mm. yk­sik­kö­työ­kus­tan­nuk­siin. Tämä ta­pah­tuu joko la­ki­muu­tok­sil­la tai työ­mark­ki­naos­a­puol­ten neu­vot­te­luil­la yh­dis­tet­ty­nä palk­ka­malt­tiin.

Seu­raa HPL:n se­mi­naa­ria Twit­te­ris­sä tun­nis­teel­la #HPL­se­mi­naa­ri