Digitaalisten alustojen rooli työn tulevaisuudessa

Mikko Dufva pohtii HPL:n blogikirjoituksessaan digitaalisia alustoja, jotka tulevat muuttamaan työtapoja ja työn muotoja. Alustataloutta varten tarvitaan sekä visio että selkeät pelisäännöt.

Di­gi­taa­li­set alus­tat muut­ta­vat työ­ta­po­ja ja työn muo­to­ja. Alus­to­jen kaut­ta teh­dään niin pie­niä hant­ti­hom­mia kuin ver­kos­toi­tu­nut­ta asian­tun­ti­ja­työ­tä, ja kaik­kea sil­tä vä­lil­tä. Voim­me vai­kut­taa sii­hen, mil­lai­sek­si alus­ta­ta­lous muo­dos­tuu, mut­ta sii­hen vaa­di­taan vi­sio­ta ja sel­kei­den pe­li­sään­tö­jen luo­mis­ta.

Huh­ti­kuun alus­sa jul­kais­tus­sa ra­por­tis­sa ”Pitkän aikavälin politiikalla läpi murroksen – tahtotiloja työn tulevaisuudesta” ko­ros­te­taan alus­to­jen sään­te­lyn tar­vet­ta. Alus­tay­ri­tyk­set mää­rit­te­le­vät täl­lä het­kel­lä itse kuka saa vuo­ro­vai­kut­taa alus­tal­la ke­nen kans­sa ja mi­ten. Rei­lun alus­ta­ta­lou­den ai­kaan­saa­mi­sek­si tu­lee mää­rit­tää esi­mer­kik­si työn­te­ki­jän ja käyt­tä­jän ase­ma ja oi­keu­det sel­keäm­min. EU:n ta­sol­la tä­hän suun­taan ote­taan­kin jo en­sim­mäi­siä as­ke­lia da­tan omis­ta­juu­den suh­teen.

Alus­to­ja ei kan­na­ta kiel­tää, sil­lä ne tuo­vat sekä uusia työ­mah­dol­li­suuk­sia, että mah­dol­lis­ta­vat esi­mer­kik­si re­surs­sien te­hok­kaam­man käy­tön. Ky­se­ly­tut­ki­muk­sen pe­rus­teel­la suo­ma­lai­set ei­vät näe alus­to­jen mah­dol­lis­ta kiel­teis­tä vai­ku­tus­ta työn­te­ki­jöi­den ase­maan riit­tä­vä­nä pe­rus­te­lu­na ai­na­kaan nii­den kiel­tä­mi­sel­le. Kiel­tä­mi­sen si­jaan alus­ta­ta­lou­den ke­hi­tys­tä tu­lee oh­ja­ta toi­vot­ta­vaan suun­taan. Tä­hän tar­vi­taan vi­sio­ta sii­tä, mil­lai­nen on rei­lu alus­ta­ta­lous ja laa­jem­min hyvä työ­elä­mä tu­le­vai­suu­des­sa.

Sel­keät pe­li­sään­nöt tu­li­si­kin näh­dä pi­kem­min­kin kil­pai­lu­valt­ti­na ja hy­vin­voin­nin var­mis­ta­ja­na kuin ko­koel­ma­na kiel­to­ja. Pe­li­sään­tö­jen li­säk­si tar­vi­taan myös muu­tok­sia pe­rus­tur­vaan. Ra­por­tis­sa esi­te­tään­kin vi­sio, jos­sa ”yrit­tä­jä­nä työs­ken­te­le­väl­lä, vuo­kra­työn­te­ki­jäl­lä ja alus­ta­keik­ka­työn­te­ki­jäl­lä on ko­ke­mus vas­taa­vas­ta rei­lus­ta ja kat­ta­vas­ta so­si­aa­li­tur­vas­ta ja yh­teis­kun­nal­li­ses­ta suo­je­lus­ta kuin palk­ka­työn­te­ki­jäl­lä. Ih­mis­ten työ- ja toi­min­ta­ky­vys­tä huo­leh­di­taan riip­pu­mat­ta työ­suh­teen laa­dus­ta.”

Hy­vän työ­elä­män var­mis­ta­mi­nen tu­le­vai­suu­des­sa edel­lyt­tää ny­ky­het­kes­sä ko­kei­lui­ta ja toi­men­pi­tei­tä, joi­ta oh­jaa sel­keä pi­dem­män täh­täi­men vi­sio. Nyt tar­vi­taan ra­ken­ta­vaa ja mo­ni­ää­nis­tä kes­kus­te­lua vi­siois­ta ja nii­hin liit­ty­vis­tä toi­men­pi­teis­tä. Tätä kes­kus­te­lua käy­dään­kin jo useam­mis­sa pai­kois­sa, esi­mer­kik­si kansallisessa ennakointiverkostossa ja hallituksen tulevaisuusselonteon ym­pä­ril­lä.

Mikko Dufva on Sitran tulevaisuusasiantuntija. Hän tarkastelee työkseen tulevaisuuden kehityskulkuja, niiden välisiä jännitteitä ja tulevaisuuteen liittyviä mielikuvia.