Auktorisointi on uudistunut

Uudistuneeseen auktorisointiin kuuluu jatkossa henkilöstövuokrauksen lisäksi myös rekrytointipalvelut. Auktorisointi kertoo yrityksille ja työntekijöille, että auktorisoitu henkilöstöpalveluyritys on viisas valinta työn ja tekijän yhdistämiseksi.

Auk­to­ri­soin­ti ker­too myös, että auk­to­ri­soi­dut hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tyk­set ovat am­mat­ti­mai­sia ja vas­tuul­li­sia kump­pa­nei­ta, jot­ka toi­mi­vat aina voi­mas­sa ole­van lain­sää­dän­nön mu­kaan sekä hoi­ta­vat rek­ry­toin­ti- ja hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­pal­ve­lut asian­tun­te­vas­ti, vas­tuul­li­ses­ti ja am­mat­ti­tai­toi­ses­ti.

Uusi slogan: Vii­sas va­lin­ta työn ja te­ki­jän yh­dis­tä­mi­sek­si

Uusi logo: Hyvä työ­paik­ka – osaa­vaa rek­ry­toin­tia

Uudistuneet auktorisoinnin kotisivut on julkaistu

Auk­to­ri­soin­nin uu­dis­tu­neet ko­ti­si­vut löy­ty­vät osoit­tees­ta www.hyvatyopaikka.fi. Ko­ti­si­vu­jen Hyvä työpaikka – Osaavaa rekrytointia -pääsivun alta löy­tyy tie­toa rek­ry­toin­nis­ta ja vuo­kra­työs­tä. Auktorisointi-pääsivu ker­too auk­to­ri­soin­nis­ta ja Auktorisoidut yritykset -pääsivun alta löy­tyy lis­ta auk­to­ri­soi­duis­ta yri­tyk­sis­tä. Etusi­vul­ta löy­dät tuo­reim­mat uu­ti­set, Face­book- ja Twit­ter-päi­vi­tyk­siä sekä pi­ka­link­ke­jä si­vus­ton si­säl­töön.

Facebook-sivuilla on uusi nimi

Auk­to­ri­soin­nin Face­book-si­vut löy­ty­vät ni­mel­lä Hyvä työ­paik­ka. Si­vuil­la ker­rom­me uu­ti­sia auk­to­ri­soin­nis­ta, rek­ry­toin­nis­ta ja työn­haus­ta. Käy tyk­kää­mäs­sä!

Käy tu­tus­tu­mas­sa www.hyvatyopaikka.fi >>