Ammattitaito näkemällä, kokemalla ja tekemällä

27 prosenttia vuokratyöntekijöistä tekee vuokratyötä, koska haluaa nähdä erilaisia työpaikkoja ja saada monipuolista työkokemusta.

Kun ky­syy 6484 vuo­kra­työn­te­ki­jäl­tä, mik­si he ha­lua­vat teh­dä vuo­kra­työ­tä, 1763 heis­tä ker­too syyk­si sen, että he ha­lua­vat näh­dä eri­lai­sia työ­paik­ko­ja ja saa­da mo­ni­puo­lis­ta työ­ko­ke­mus­ta. Myös useat haas­tat­te­le­ma­ni vuo­kra­työn­te­ki­jät al­le­kir­joit­ta­vat tä­män väit­teen.

– Plus point is that you come to know dif­fe­rent people and wor­king en­vi­ron­ment, Kamal Panthi sa­noo. Hän työs­ken­te­lee ra­vin­to­la-alal­la Smi­le Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den kaut­ta.

Vain ko­kei­le­mal­la eri­lai­sia töi­tä eri­lai­sis­sa työ­pai­kois­sa voi löy­tää sen oman alan.

– On hyvä ko­keil­la eri­lai­sia työ­teh­tä­viä ja -paik­ko­ja löy­tääk­seen oman paik­kan­sa työ­maa­il­mas­sa lii­ke­ta­lous­o­pin­to­jen jäl­keen myyn­tias­sis­tent­ti­na työs­ken­te­le­vä Jenni Hirvonen sa­noo. Työ­pai­kan hän löy­si Busi­ness­li­ken kaut­ta.

Vuokratyön kautta löytyy ammattitaito

– Tah­don hank­kia it­sel­le­ni sel­lai­sen am­mat­ti­tai­don, jon­ka täl­lä alal­la voi saa­da vain nä­ke­mäl­lä, ko­ke­mal­la ja en­nen kaik­kea te­ke­mäl­lä, sitä ta­voi­tet­ta keik­kai­lu pal­ve­lee oi­kein hy­vin, Minna Siniluhta sa­noo. Hän työs­ken­te­lee Sih­din kaut­ta ra­ken­nusa­lal­la.

RTK-Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lun kaut­ta toi­mis­to­työ­tä teh­nyt Elina Ala-Hannula suo­sit­te­li­si vuo­kra­työ­tä eri­tyi­ses­ti nuo­ril­le, sil­lä hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten kaut­ta saa mo­ni­puo­lis­ta työ­ko­ke­mus­ta.

Erilaisissa töissä karttuu työelämätaidot

– Eri­lai­set ja eri­tyy­li­set ly­hy­tai­kai­set työt kar­tut­ta­vat työ­elä­mä­tai­to­ja ja te­ke­vät myös no­pean op­pi­jan. Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten avul­la han­kit­tu työ voi poi­kia myös uusia mah­dol­li­suuk­sia yri­tyk­sen si­säl­lä, Ala-Han­nu­la to­te­aa.

Sa­maa miel­tä on va­ras­toa­lal­la työs­ken­te­le­vä Nalle Väre:

– Sa­mal­la saa haa­lit­tua mah­dol­li­sim­man mo­ni­puo­li­sia ko­ke­muk­sia ja saa myös hel­pos­ti ete­ne­mis­mah­dol­li­suuk­sia.
Hän löy­si töi­tä RTK-Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lun kaut­ta.

Ar­tik­ke­lin läh­tee­nä on käy­tet­ty HPL:n vuon­na 2016 te­ke­mää Vuokratyöntekijätutkimusta auk­to­ri­soi­tu­jen hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten vuo­kra­työn­te­ki­jöis­tä sekä vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den haas­tat­te­lu­ja.