Alueellisissa työvoimakokeiluissa tavoitellaan asiakaslähtöistä tuottamismallia

Työvoima- ja yrityspalvelujen alueellinen kokeilu käynnistyi yhdeksällä eri alueella 1.8.2017. Kokeiluista kolme on maakunnallisia ja kuusi kuntapohjaisia.

Maa­kun­nal­li­sis­sa jär­jes­tä­jä-tuot­ta­ja­mal­lin ko­kei­luis­sa kes­kei­set maa­kun­nal­li­set toi­mi­jat ovat mu­ka­na luo­mas­sa työl­li­syyt­tä, yrit­tä­jyyt­tä sekä yri­tys­toi­min­nan ke­hit­tä­mis­tä li­sää­viä toi­min­ta­mal­le­ja.  Pie­nem­mil­lä alueil­la ko­keil­laan työ­voi­ma- ja yri­tys­pal­ve­lu­jen asia­kas­läh­töi­sen tuot­ta­mis­mal­lin ke­hit­tä­mis­tä.

Kuntapohjaisissa kokeiluissa keskiössä kustannustehokkaat palvelut

Kun­ta­koh­tai­sis­sa työl­li­syys­pal­ve­luis­sa on eri alueil­la eri­lai­set asia­kas­koh­de­ryh­mät, mut­ta pää­pai­no useim­mis­sa ko­kei­luis­sa on vai­keim­min työl­lis­ty­vien pal­ve­lut. Muu­tok­sen ta­voit­tee­na on li­sä­tä kun­tien mah­dol­li­suuk­sia vai­kut­taa pal­ve­lu­jen tar­joa­mi­seen niil­le työt­tö­mil­le, joi­den työt­tö­myy­den ai­kai­ses­ta työ­mark­ki­na­tues­ta kun­nat mak­sa­vat osan. Työl­li­syys­ko­kei­lun ta­voit­tee­na on saa­da jul­ki­sel­le ta­lou­del­le kym­me­nen pro­sen­tin kus­tan­nus­sääs­töt.

Pir­kan­maal­la sekä TE-toi­mis­to että ko­kei­lua­lu­een kun­nat te­ke­vät yh­teis­työ­tä hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tys­ten kans­sa. Mo­lem­mis­sa luo­daan uusia pal­ve­lu­ko­kei­lu­ja. Yri­tyk­sil­tä on os­tet­tu esi­mer­kik­si työn­haun oh­jaa­jia.

”Kes­ki­tym­me ni­me­no­maan asiak­kai­den hen­ki­lö­koh­tai­seen pal­ve­luun ja pal­ve­lu­tar­pei­den sel­vit­tä­mi­seen sekä eri­lai­siin pal­ve­lu­tuo­tan­non ko­kei­lui­hin, jois­sa myös yk­si­tyi­sil­lä pal­ve­lun­tuot­ta­jil­la on vah­va roo­li”, ker­too oh­jel­ma­joh­ta­ja Regina Saari, joka työs­ken­te­lee Pir­kan­maan työl­li­syys­ko­kei­lun ve­tä­jä­nä.

Par­hail­laan Pir­kan­maal­la suun­ni­tel­laan ensi vuo­den pal­ve­lu­ja, jot­ka ava­taan kil­pai­lu­tuk­seen lä­hiai­koi­na.

Myös henkilöstöpalvelualan yritykset ovat mukana kokeilussa

Maa­kun­ta­ko­kei­lus­sa teh­dään toi­sen tyyp­pis­tä pal­ve­lu­ko­kei­lua kun­ta­läh­töi­siin ver­rat­tu­na. Maa­kun­tien ko­kei­luis­sa ta­voit­tee­na on mal­lin­taa maa­kun­nis­sa tuo­tet­ta­vien pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­nen.

”Isos­sa osas­sa ko­kei­lua on se, mi­ten maa­kun­nan yri­tys- ja työl­li­syys­pal­ve­lut jär­jes­te­tään tu­le­vai­suu­des­sa. Yh­teis­työ­tä täs­sä teh­dään ihan kaik­kien kans­sa, niin kun­nan, op­pi­lai­tos­ten, yri­tys­ten, Ke­lan kuin so­si­aa­li­puo­len­kin kans­sa”, ker­too Poh­jois-Kar­ja­lan ELY-kes­kuk­sen yk­si­kön pääl­lik­kö Reijo Vesakoivu.

Yh­teis­työ­tä mal­lin­ne­taan pie­ni­muo­tois­ten ko­kei­lu­jen avul­la. Ta­voit­tee­na on te­hos­taa pro­ses­se­ja, jot­ta asiak­kai­den siir­ty­mi­nen pal­ve­lus­ta toi­seen su­juu on­gel­mit­ta. Myös hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­set ovat mu­ka­na ko­kei­lus­sa.

”Tu­lem­me hank­ki­maan eri­lai­sia koe­pal­ve­lui­ta ko­kei­lun ai­ka­na, sil­lä myös han­kin­ta­tyy­li tu­lee jat­kos­sa muut­tu­maan suo­rit­teis­ta tu­los­poh­jai­sek­si”, Ve­sa­koi­vu to­te­aa.

Kes­ki-Poh­jan­maal­la maa­kun­ta­ta­sol­la teh­dään pie­niä täs­mä­ko­kei­lu­ja yh­teis­työs­sä mm. kou­lu­tusor­ga­ni­saa­tioi­den kans­sa.

”Yksi isoim­mis­ta koh­de­ryh­mis­tä on nuo­ret, joi­hin koh­dis­tam­me te­ho­pal­ve­lua yh­teis­työs­sä TE-toi­mis­ton kans­sa”, ker­too ke­hit­tä­mis­suun­nit­te­li­ja Teija Tuunila Kes­ki-Poh­jan­maan lii­tos­ta.

Kokeilu tuottaa arvokasta tietoa maakuntien jatkokehitykseen

Sääs­tö­jen li­säk­si ko­kei­lun ta­voit­tee­na on su­ju­voit­taa pal­ve­lu­pro­ses­se­ja sekä ke­hit­tää työl­lis­ty­mis­pal­ve­lu­ja ja nii­den tuot­ta­mis­ta­po­ja ny­kyis­tä vai­kut­ta­vam­mak­si. Ko­kei­lun tu­lok­se­na syn­tyy run­saas­ti tie­toa pal­ve­lu­jen ja pal­ve­lu­ko­ko­nai­suuk­sien suun­nit­te­lua ja kil­pai­lut­ta­mis­ta var­ten, mitä hyö­dyn­ne­tään maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen jat­ko­ke­hit­tä­mi­ses­sä.

Ko­kei­lua val­mis­tel­taes­sa aja­tuk­se­na oli, että toi­min­ta siir­tyi­si pi­lo­toin­nis­ta suo­raan uusiin maa­kun­tiin vuo­den 2019 alus­sa. Maa­kun­ta­uu­dis­tus­ta pää­tet­tiin kui­ten­kin siir­tää vuo­del­la, jo­ten ylei­ses­ti toi­vee­na on, että myös ko­kei­lu kes­tää vuo­den 2019 lop­puun saak­ka, min­kä jäl­keen pal­ve­lut siir­tyi­si­vät maa­kun­tien alle.

Maa­kun­nal­li­set alu­eet ovat

  • Pohjois-Karjala,
  • Keski-Suomi ja
  • Keski-Pohjanmaa.

Maa­kun­taa pie­nem­mät alu­eet ovat

  • Satakunnassa Pori,
  • Pohjois-Savossa Kuopio, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tuusniemi,
  • Pohjois-Pohjanmaalla Oulun kaupunkiseutu,
  • Lapissa Kemi, Tornio, Rovaniemi, Sodankylä, Kemijärvi,
  • Pirkanmaalla Tampereen kaupunkiseutu sekä Sastamala ja Punkalaidun sekä
  • Varsinais-Suomessa Naantali, Paimio, Raisio ja Turku.