Aktiivimalli ei aiheuttanut hakijaryntäystä

Suurin osa Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) tekemän kyselyn vastaajista pitää työttömien työnhakijoiden aktivoimista työnhakuun positiivisena asiana, vaikka aktiivimallin seurauksena ei tullutkaan alan yrityksiin hakijaryntäystä. Aktiivimalli ei kuitenkaan yksin riitä ratkaisemaan työllistymiseen liittyviä haasteita.

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­set pi­tä­vät ak­tii­vi­mal­lia hy­vä­nä avauk­se­na, mut­ta to­tea­vat, että myös muun­lai­sil­le toi­mil­le on tar­vet­ta, ku­ten esi­mer­kik­si kan­nus­tin­louk­ku­jen pur­ka­mi­sel­le. Moni toi­voi vas­tauk­sis­saan kep­pi­lin­jan li­säk­si myös pork­ka­naa, sil­lä osal­la alois­ta työn­te­ki­jä­pu­la on kova.

Osa ky­se­lyyn vas­taa­jis­ta koki, että on vie­lä lii­an ai­kais­ta ve­tää ko­vin pit­käl­le me­ne­viä joh­to­pää­tök­siä sii­tä, mi­ten ak­tii­vi­mal­li oli­si vai­kut­ta­nut ha­ki­joi­den mää­rään.

”Täs­sä koh­taa on vie­lä vai­ke­aa ar­vioi­da ko­vin täs­mäl­li­ses­ti, mikä osuus ha­ki­ja­mää­rän nousus­ta liit­tyy suo­ra­nai­ses­ti ak­tii­vi­mal­liin ja mikä yli­pään­sä po­si­tii­vi­seen ta­lous­suh­dan­tee­seen, mut­ta sen voi to­de­ta, et­tei ak­tii­vi­mal­li ai­heut­ta­nut mi­tään ha­ki­ja­ryn­täys­tä”, HPL:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Merru Tuliara ar­vioi.

Ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta yri­tyk­sis­tä lä­hes puo­let ar­vioi, että al­ku­vuo­den ai­ka­na työn­ha­ki­joi­den mää­rä on kas­va­nut ja lä­hes puo­let il­moit­ti, että mää­rä on py­sy­nyt en­nal­laan. Ne yri­tyk­set, joi­den ha­ki­ja­mää­rä oli nous­sut, ar­vioi­vat kui­ten­kin ak­tii­vi­mal­lil­la ol­leen aika vä­häi­nen mer­ki­tys ha­ki­ja­mää­rien kas­vuun. Kun yri­tyk­siä pyy­det­tiin ar­vioi­maan sitä, mikä osuus kas­vus­ta joh­tui ak­tii­vi­mal­lis­ta, 60 % yri­tyk­sis­tä vas­ta­si sen mer­ki­tyk­sen ol­leen kor­kein­taan 5 %.

Aktiivimalli tarvitsee tuekseen työllisyyspalveluita

Hy­vä­nä asia­na vas­taa­jat toi­vat esil­le sen, että mo­nil­la aloil­la ns. alan ul­ko­puo­lis­ten työn­ha­ki­joi­den mää­rä on hie­man li­sään­ty­nyt. Tämä näh­tiin po­si­tii­vi­se­na, kos­ka mo­nil­la aloil­la on myös sel­lais­ta työ­tä, jo­hon ei vaa­di­ta ai­kai­sem­paa alan työ­ko­ke­mus­ta.

Li­säk­si muu­ta­ma vas­taa­ja toi esil­le sen, että ne ha­ki­jat, jot­ka ei­vät ole suo­raan työ­mark­ki­noi­den käy­tet­tä­vis­sä tai ovat jo ha­ku­vai­hees­sa ker­to­neet ha­ke­van­sa työ­paik­kaa kos­ka on pak­ko, ovat mää­räl­li­ses­ti li­sään­ty­neet.

”Työn­ha­ki­jat, jot­ka ei­vät ole suo­raan työ­mark­ki­noi­den käy­tet­tä­vis­sä tar­vit­se­vat työl­lis­tyäk­seen enem­män hen­ki­lö­koh­tais­ta tu­kea. Tuki voi olla joko kou­lu­tus­ta tai val­men­nus­ta tai jopa sote-pal­ve­lui­ta”, Tu­lia­ra to­te­aa.

Hal­li­tuk­sen ke­hys­rii­hes­sä on­kin nyt ti­lai­suus täy­den­tää ak­tii­vi­mal­lia työl­li­syys­pal­ve­lui­hin suun­na­tuil­la li­sä­va­roil­la. Tämä tu­lee to­teut­taa si­ten, että tar­vit­ta­vat työl­li­syys­pal­ve­lut os­te­taan pal­ve­lun­tuot­ta­jil­ta ja si­ten val­mis­tau­du­taan jo tu­le­vaan maa­kun­ta­uu­dis­tuk­seen, jos­sa työl­li­syys- ja yri­tys­pal­ve­lut tuo­te­taan mark­ki­naeh­toi­ses­ti.

Kysely lähetettiin kaikille HPL:n jäsenyrityksille sähköpostilla maaliskuun lopussa, vastauksia saatiin 39. 

Lisätietoja

Mer­ru Tu­lia­ra
Toi­mi­tus­joh­ta­ja, HPL
p. 040 562 6466