Yksityinen työnvälitys nopeuttaa työttömien työnhakijoiden työllistymistä

Työnvälityksen pilottihankkeet ovat konkreettinen esimerkki julkisen ja yksityisen työnvälityksen yhteistyöstä. Piloteilla etsitään uusia keinoja työnhakijoiden työllistymiseen, työttömyyden lyhentämiseen ja yrittäjyyden edistämiseen.

”Yk­si­tyi­set työn­vä­li­tys­yri­tyk­set ovat no­pei­ta ja ket­te­riä muut­ta­maan toi­min­ta­ta­po­jaan ja pal­ve­lu­va­li­koi­maan­sa muut­tu­van työ­elä­män tar­pei­siin”, tii­vis­tää HPL:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Merru Tuliara.

”Työ­mark­ki­noi­den mur­ros ja tek­no­lo­gian ke­hi­tys tu­le­vat muut­ta­maan työ­tä sekä osaa­mis­tar­vet­ta, jota tu­le­vai­suu­den työn­te­ki­jöil­tä vaa­di­taan. Sik­si työl­li­syy­den hoi­toon tar­vi­taan nyt uusia kei­no­ja, ja nii­tä yk­si­tyi­nen työn­vä­li­tys voi tar­jo­ta työn­ha­ki­joil­le”, Tu­lia­ra jat­kaa.

Työnvälityksen piloteista saadut kokemukset jatkokehityksen tukena

HPL:n jä­se­ny­ri­tyk­set ovat ol­leet ak­tii­vi­ses­ti mu­ka­na pi­lo­teis­sa. Pir­kan­maan Back to Busi­ness -hank­kees­sa mu­ka­na ol­leen Nor­dic Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den ope­ra­tii­vi­sen joh­ta­jan Jukka Lankisen mu­kaan pi­lo­tit oli­vat lois­ta­va tapa tes­ta­ta uu­den­lais­ta lä­hes­ty­mis­ta­paa työn­vä­li­tyk­seen.

”Vuo­ro­pu­he­lu TE-pal­ve­lui­den kans­sa oli luon­te­vaa ja ra­ken­ta­vaa. Alu­eel­li­sia ero­ja pi­lo­teis­sa oli pal­jon – niin koh­de­ryh­män kuin toi­min­ta­ta­po­jen­kin tii­moil­ta”, Lan­ki­nen poh­tii.

”Pi­lo­teis­ta var­mas­ti mo­lem­mat jär­jes­tä­jä­os­a­puo­let op­pi­vat pal­jon, ja nyt on­kin hyvä aika teh­dä yh­teen­ve­toa asias­ta sekä ot­taa eri pi­lot­tia­luei­den on­nis­tu­mi­set ja ke­hit­tä­mis­koh­dat pöy­däl­le. Avoi­mel­la vuo­ro­pu­he­lul­la täs­tä on mah­dol­lis­ta saa­da erit­täin te­ho­kas tapa työn­vä­li­tyk­sen toi­min­nan ke­hit­tä­mi­sek­si, osoit­ta­vat­han sen jo nyt ai­kaan­saa­dut pi­lot­tien tu­lok­set”, Lan­ki­nen li­sää.

Tulevat pilotit nykyistä laajempia

Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön (TEM) ti­laa­ma toi­min­ta- ja ar­vioin­ti­tut­ki­mus seu­ra­si pi­lot­tien to­teu­tu­mis­ta ke­säs­tä 2016 syys­kuu­hun 2017. Ar­vioin­nin kes­kei­nen suo­si­tus on, että uusien pi­lot­tien tu­lee olla asia­kas­mää­ril­tään sel­väs­ti ny­kyis­tä laa­jem­pia. Hank­kei­siin on saa­tu riit­tä­väs­ti asiak­kai­ta ko­kei­luis­sa, jois­sa asia­kas­oh­jaus on to­teu­tet­tu sys­te­maat­ti­ses­ti. Tu­le­vis­sa ko­kei­luis­sa so­vi­te­taan ai­em­paa pa­rem­min yh­teen sekä työ­voi­ma- että yri­tys­pal­ve­lu ja huo­mioi­daan eri työ­muo­dot, ku­ten palk­ka­työ, yrit­tä­jyys, keik­ka­työ, ke­vy­ty­rit­tä­jyys.

Pi­lot­tien toi­min­ta- ja ar­vioin­ti­tut­ki­muk­sen ta­voit­tee­na oli tu­kea TE-toi­mis­to­ja työn­vä­li­tyk­sen tu­los­pe­rus­teis­ten os­to­pal­ve­lu­pi­lot­tien to­teut­ta­mi­ses­sa ja ke­hit­tä­mi­ses­sä. Sa­mal­la tar­kas­tel­tiin, mil­lä edel­ly­tyk­sil­lä yk­si­tyi­nen pal­ve­lu ja pal­ve­lu­tuo­tan­to voi­daan liit­tää osak­si jul­ki­sia työ­voi­ma- ja yri­tys­pal­ve­lu­ja. Työn­vä­li­tyk­sen kär­ki­hank­keen pi­lot­tien ar­vioin­ti­tut­ki­mus an­taa mo­ni­puo­lis­ta tie­toa maa­kun­ta- ja kas­vu­pal­ve­lu-uu­dis­tuk­sen val­mis­te­lu­työ­hön.

Tutustu raporttiin TEM:n verkkosivuilla >>

Lisätietoja:

Yksityisen ja julkisen työnvälityksen yhteistyö >>
Maakuntauudistus ja kasvupalvelut >>