Yhteistyöllä vauhtia työllistämiseen

HPL:n paneelissa SuomiAreenalla puhuttiin niin työelämän Tinderistä, parisuhteesta kuin rakkaudestakin.

Työt­tö­myys on Suo­mes­sa hur­jis­sa lu­ke­mis­sa. Sa­maan ai­kaan meil­lä on työt­tö­miä, joi­den työt­tö­myys pit­kit­tyy en­ti­ses­tään ja toi­saal­ta avoi­mien työ­paik­ko­jen mää­rä li­sään­tyy. Nii­hin ei kui­ten­kaan löy­dy pä­te­viä ha­ki­joi­ta ja paik­ko­jen täyt­tä­mi­nen hi­das­tuu. Eli meil­lä on koh­taan­to-on­gel­ma. Myös yri­tyk­sil­lä on yhä enem­män vai­keuk­sia rek­ry­toi­da.

Miksi työ ja tekijä ei kohtaa?

– Meil­lä on kak­si on­gel­maa: liik­ku­mi­nen ko­toa töi­hin sekä asu­mi­nen ja näi­den hin­ta, sa­noi oi­keus- ja työ­mi­nis­te­ri Jari Lindström.

– Suo­ma­lai­set ovat toi­ses­sa pai­kas­sa ja työ­pai­kat toi­ses­sa pai­kas­sa. Työ­pai­kat ei­vät siir­ry, jo­ten työn­te­ki­jöi­den on siir­ryt­tä­vä, Kreab Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Mikael Jungner sa­noi.

– Rek­ry­toin­tion­gel­mat liit­ty­vät yhä enem­män työn­ha­ki­joi­den per­soo­naan eli so­si­aa­li­siin tai­toi­hin ja työyh­tei­sö­tai­toi­hin, Spring House Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Anu Ahokas sa­noi

Keha-kes­kuk­sen ke­hit­tä­mis­joh­ta­ja Vesa Jouppila nos­ti esiin työ­mark­ki­noi­den ja -etuuk­sien jäyk­kyy­den.

– Työn­te­ki­jöi­tä pi­täi­si en­tis­tä enem­män val­men­taa myös sii­hen, että työ muut­tuu vie­lä mo­neen ker­taa ja mi­ten koh­da­ta tämä muu­tos, Joup­pi­la sa­noi.

– Jär­jes­tel­mä tu­kee lii­kaa va­ki­tui­sen työn vas­taa­not­ta­mis­ta, eikä ol­len­kaan sir­pa­leis­ta työ­tä, joka li­sään­tyy, Man­powerGroup Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Iikka Lindroos sa­noi.

Mi­nis­te­ri Lind­ström oli sitä miel­tä, että Suo­men etuus­jär­jes­tel­mä on ai­van lii­an mo­ni­mut­kai­nen. Sen pi­täi­si mah­dol­lis­taa eri­lai­sis­sa ta­pauk­sis­sa myös lie­vem­mät tul­kin­nat.

Joup­pi­la nos­ti hy­väk­si esi­mer­kik­si ve­rot­ta­jan, joka luot­taa ve­ron­mak­sa­jien omiin il­moi­tuk­siin. Mik­sei näin toi­mit­tai­si myös työt­tö­myys­jär­jes­tel­män koh­dal­la?

Palloa ei tarvitse keksiä uudestaan

– Vii­me vuo­den työl­lis­tä­mis­pi­lot­tien tu­lok­set oli­vat to­del­la hy­viä, Aho­kas ker­toi.

Kon­sep­ti on yk­sin­ker­tai­nen: val­tio mak­saa yk­si­tyi­sel­le työn­vä­li­tyk­sel­le vain jos työ­tön työl­lis­tyy. Pi­lot­te­ja on myös tänä vuon­na. Aho­kas toi­voi­kin, että jat­kos­sa ko­kei­lu­jen asia­kas­vo­lyy­mit oli­si­vat suu­rem­pia.

– Jul­kis­ta ja yk­si­tyis­tä työn­vä­li­tys­tä ei saa aset­taa vas­tak­kain, vaan työ­tä teh­dään yh­des­sä. Ja jos yk­si­tyi­sel­lä työn­vä­li­tyk­sel­lä on jo tar­vit­ta­vat työ­vä­li­neet, mik­si kek­siä pal­loa uu­des­taan, Lind­ström sa­noi.

Henkilöstöpalveluyritykset ovat työelämän Tinder

– Työ­pai­kan pi­täi­si löy­tyä yhtä hel­pos­ti kuin pa­ri­suh­de. Oli­si työ, Tin­der ja työn­ha­ki­ja, Jung­ner sa­noi.

Lindroos to­te­si, että hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tyk­set ovat työ­elä­män Tin­der, jot­ka yh­dis­tä­vät työ­tä ja te­ki­jöi­tä.

Vuon­na 2019 alue­hal­lin­to­uu­dis­tuk­ses­sa TE-toi­mis­tot ja Ely-kes­kuk­set lak­kau­te­taan ja TE-pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mis­vas­tuu siir­tyy maa­kun­nil­le.

– Tämä on val­ta­va pon­nis­tus työ­voi­ma­hal­lin­nol­le. Ta­voit­tee­na on saa­da oi­keu­den­mu­kai­sem­pi ja tasa-ar­voi­sem­pi jär­jes­tel­mä, mi­nis­te­ri Lind­ström sa­noi.

Jun­ger ki­teyt­ti alue­hal­lin­to­uu­dis­tuk­sen näin: EU:sta ei tule kos­kaan liit­to­val­tio­ta, mut­ta Suo­mes­ta voi tul­la.

Iso D tulee – oletko valmis?

– Di­gi­ta­li­saa­tio mah­dol­lis­taa ym­pä­röi­vän maa­il­man re­aa­liai­kai­sen seu­ran­nan ja rea­goin­nin, Jun­ger to­te­si.

Tämä voi­si tar­koit­taa sitä, että kun työ­tön työn­ha­ki­ja me­nee TE-toi­mis­toon, hä­nen ti­lan­tee­seen­sa voi­tai­siin rea­goi­da sa­man tien, ei vii­veel­lä.

– Di­gi­ta­li­saa­tio no­peut­taa työn­vä­li­tys­tä, Aho­kas sa­noi.

Joup­pi­la ker­toi di­gi­taa­li­ses­ta työ­mark­ki­na­to­ris­ta, jota TEM on ke­hit­tä­mäs­sä. Se oli­si käy­tös­sä näil­lä nä­ky­min vuo­den 2018 lo­pus­sa. Ky­sees­sä on ha­ku­ko­ne joka mät­sää so­pi­via työn­ha­ki­joi­ta ja avoi­mia työ­paik­ko­ja.

– Työ­mark­ki­na­to­ri on lois­ta­va paik­ka, jos­ta löy­tyi­si sa­mas­ta pai­kas­ta työ­pai­kat, työn­te­ki­jät ja työ­nan­ta­jat, Lindroos sa­noi.

Love is in the air

Mitä li­sä­ar­voa jul­ki­sen ja yk­si­tyi­sen työn­vä­li­tyk­sen li­sään­ty­vä yh­teis­työ sit­ten tuo?

– Asiak­kaan, oli se sit­ten työn­ha­ki­ja tai työ­nan­ta­ja, nä­kö­kul­ma on tär­kein, Lind­ström sa­noi.

– Kun jul­ki­nen ja yk­si­tyi­nen työn­vä­li­tys tör­mää­vät, syn­tyy var­mas­ti jo­tain mie­len­kiin­tois­ta, Jung­ner sa­noi.

– Tot­ta: love is in the air, Aho­kas sa­noi.

– Ha­luan haas­taa kaik­ki toi­mi­jat, niin vi­ran­omai­set kuin yk­si­tyi­sen työn­vä­li­tyk­sen toi­mi­jat, että teh­dään nyt ai­dos­ti re­vo­luu­tio ja mie­ti­tään isom­min ja pi­tem­mäl­le, Lindroos sa­noi.

HPL-paneelin keskustelun anti löytyy Twitteristä tunnisteella #hplpaneeli