Digitalisaatio henkilöstöpalveluissa

Hen­ki­lös­tön­vuo­kraus- ja rek­ry­toin­ti­pal­ve­luis­sa toi­mi­vil­le yri­tyk­sil­le di­gi­ta­li­saa­tio tar­jo­aa poik­keuk­sel­li­sen pal­jon mah­dol­li­suuk­sia, sil­lä toi­min­nan kes­kiös­sä on saa­da avoi­met työ­pai­kat ja so­pi­vat työn­te­ki­jät koh­taa­maan. Digitaalisten ratkaisujen avulla voidaan sekä karsia kustannuksia että parantaa työn laatua.

Henkilöstöpalvelualan yritykset suhtautuvat rauhallisesti digitalisaatioon

Henkilöstöpalveluyritysten liitto (HPL) ja sen omistama Auktorisointiyhtiö teettivät Etlatieto Oy:lla selvityksen, jossa kartoitettiin henkilöstöpalvelualan yritysten digitaalisia panostuksia ja valmiuksia. Tutkimuksen tulosten mukaa yritykset suhtautuvat rauhallisesti kilpailutilanteeseen, jossa yhdysvaltalainen teknologiajätti tai kotimainen kilpailija lanseeraa digitaalisen automaattisen rekrytointipalvelun. Vastausten perusteella alan yritykset voidaan jakaa kahteen kategoriaan, niihin jotka panostavat merkittävästi digitaalisen kehitykseen ja niihin, jotka ovat päättäneet jäädä ottamaan muiden ratkaisuja.

Tut­ki­muk­seen vas­tan­neis­sa yri­tyk­sis­sä mer­kit­tä­vim­pä­nä pul­lon­kau­la­na pi­det­tiin di­gio­saa­mi­sen puu­tet­ta, mut­ta si­tä­kään ei pi­det­ty ko­vin mer­kit­tä­vä­nä on­gel­ma­na. Ko­ti­ran­nan mu­kaan tämä se­lit­tyy osal­taan tyy­ty­väi­syy­del­lä ny­ky­ti­laan sekä sil­lä, että stra­te­gi­sel­le ke­hit­ty­mi­sel­le ei juu­ri nyt näh­dä tar­vet­ta.

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­la on ke­hit­ty­nyt Suo­mes­sa no­peas­ti sekä pal­ve­lu­tar­joa­man että koon puit­teis­sa.  Työ­voi­man vuo­kraus­toi­mia­lan yri­tys­ten yh­teen­las­ket­tu lii­ke­vaih­to on kas­va­nut 25 % vuo­sien 2013 – 2016 vä­lil­lä ja sa­maan ai­kaan myös yri­tys­ten mää­rä on kas­va­nut 6 %.

Henkilöstöpalvelualan yrityksille suunnatun digitaalisuuskyselyn tavoitteena oli selvittää, miten alan yritykset vastaavat digimurroksen haasteisiin. Internet-kyselyllä ja puhelimitse toteutettujen haastatteluiden vastausprosentiksi muodostui 23 %. Kysely toteutettiin vuonna 2017.