Työvoimapula on suurin uhka henkilöstöpalvelualan kehitykselle

HPL:n syyskuun TOP 20 liikevaihtotiedustelu neljännesvuosikatsauksella on julkaistu.

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­la on edel­li­seen vuo­teen ver­rat­tu­na edel­leen kas­vus­sa. Alan lii­ke­vaih­to oli vuo­den 2017 syys­kuus­sa 112,9 mil­joo­naa eu­roa. Edel­li­sen vuo­den vas­taa­vaan ajan­koh­taan ver­rat­tu­na lii­ke­vaih­to kas­voi 18 pro­sent­tia. Tam­mi-syys­kuus­sa lii­ke­vaih­toa ker­tyi 962,2 mil­joo­naa eu­roa ja edel­lis­vuo­den vas­taa­vas­ta ajan­jak­sos­ta kas­vua oli 16 pro­sent­tia.

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Jouni Arolainen Car­rot Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut Oy:sta us­koo kas­vun jat­ku­van voi­mak­kaa­na myös vuon­na 2018.

”Ra­ken­nusa­lal­la on myön­net­ty ra­ken­nus­lu­pia enem­män kuin vuon­na 2008 la­man alla, min­kä vai­ku­tus tu­lee jat­ku­maan vie­lä pit­kään. Li­säk­si vien­ti­teol­li­suu­den ti­laus­mää­rät ovat kas­vus­sa, jo­ten jo nämä kak­si asi­aa puol­ta­vat kas­vun jat­ku­van voi­mak­kaa­na ai­na­kin ensi vuo­den ajan”, hän se­lit­tää.
Hen­ki­lös­tö­vuo­krauk­sen käyt­tö Suo­mes­sa on muu­ta Eu­roop­paa huo­mat­ta­vas­ti jäl­jes­sä.

”Suo­mes­sa­kin suun­taus on se, että hen­ki­lös­tö­alan pal­ve­lui­ta käy­te­tään en­tis­tä enem­män ja vuo­kra­työ­voi­man suh­de työl­li­siin tu­lee kas­va­maan jat­kos­sa”, Aro­lai­nen jat­kaa.

Hän us­koo, että hal­li­tuk­sen aja­ma po­li­tiik­ka, joka suo­sii ul­kois­ta­mis­ta, tu­lee myös jat­kos­sa li­sää­mään hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den käyt­töä.

”Suu­rin uhka ke­hi­tyk­sel­le on työ­voi­ma­pu­la. Ne yri­tyk­set, jot­ka luo­vat uusia ta­po­ja rek­ry­toi­da hen­ki­lös­tä esi­mer­kik­si di­gi­taa­li­saa­tion avul­la tai tuo­mal­la maa­han työ­voi­maa ul­ko­mail­ta, tu­le­vat me­nes­ty­mään kil­pai­lus­sa. Myös alan voi­ma­kas kon­so­li­doi­tu­mi­nen, jos­ta tänä vuon­na on tul­lut mon­ta yri­ty­sos­toe­si­merk­kiä, tu­lee vai­kut­ta­maan alan yri­tyk­siin”, Aro­lai­nen sa­noo.

Juu­ri jul­kais­tus­sa lii­ke­vaih­to­tie­dus­te­lus­sa on alan TOP 20 yri­tys­ten syys­kuun 2017 lu­vut.

Henkilöstöpalveluyritysten Liiton (HPL) liikevaihtotiedustelussa kysytään 20 suurimman alan yrityksen kuukausittaisia liikevaihto- ym. tietoja. tietoja kysytään henkilöstövuokraus-, rekrytointi-, ulkoistus- sekä valmennus- ja koulutuspalveluiden osalta. Näiden palveluryhmien yhteenlasketusta liikevaihdosta muodostuu henkilöstöpalveluiden liikevaihto. Lisäksi yrityksiltä kysytään erikseen liikevaihto muiden palveluiden osalta. Lue aiemmin julkaistut liikevaihtotiedustelut >>