Työttömien haastattelut hoitaakin TE-toimistot

Hallitus perui elokuussa tekemänsä päätöksen siitä, että yksityinen työnvälitys hoitaisi työttömien haastattelut. Rahaa tähän varattiin 17 miljoonaa euroa.

Ei­len työ- ja oi­keus­mi­nis­te­ri Jari Lind­ström ker­toi TEM:n tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa, että työ­voi­ma­vi­ran­omai­set hoi­ta­vat­kin itse kol­men kuu­kau­den vä­lein ta­pah­tu­vat haas­tat­te­lut. Tätä var­ten TE-toi­mis­toi­hin pal­ka­taan li­sää sa­to­ja työn­te­ki­jöi­tä. Suu­rin osa 17 mil­joo­nan eu­ron li­sä­mää­rä­ra­has­ta me­nee TE-toi­mis­to­jen li­sä­hen­ki­lö­kun­nan palk­kaa­mi­seen.

– On eri­kois­ta, että täs­sä vai­hees­sa TE-toi­mis­to­jen hen­ki­lö­kun­taa pai­su­te­taan, kos­ka TE-toi­mis­tot lak­kau­te­taan alue­hal­lin­to­uu­dis­tuk­sen yh­tey­des­sä vuon­na 2019, Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten Lii­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Merru Tuliara sa­noo.

Alue­hal­lin­to­uu­dis­tuk­ses­sa TE-pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mis­vas­tuu siir­tyy maa­kun­nil­le. TE-toi­mis­tot lak­kau­te­taan ja pal­ve­lun tuot­ta­jia jat­kos­sa ovat kun­nat, yk­si­tyi­set yri­tyk­set sekä kol­man­nen sek­to­rin toi­mi­jat.

– Yk­si­tyi­nen työn­vä­li­tys oli­si hy­vin voi­nut teh­dä haas­tat­te­lut ja vä­lit­tää vi­ran­omai­sel­le pää­tök­sen­te­koon tar­vit­ta­van tie­don. Oli­si­han tämä sääs­tä­nyt  TE-toi­mis­to­jen re­surs­se­ja ja näin mit­ta­vil­ta TE-toi­mis­to­jen li­sä­rek­ry­toin­neil­ta oli­si väl­tyt­ty.

Mi­nis­te­ri Lind­ström pe­rus­te­li pää­tös­tä sil­lä, että yk­si­tyi­nen työn­vä­li­tys ei voi teh­dä vi­ran­omais­pää­tök­siä.

– Jos TEM kat­soo, et­tei laki sal­li yk­si­tyis­ten yri­tys­ten teh­dä haas­tat­te­lui­hin liit­ty­viä vi­ran­omais­pää­tök­siä, oli­si­han näi­hin lain­sää­dän­tö­muu­tok­siin voi­tu si­säl­lyt­tää tä­tä­kin kos­ke­va lain­muu­tos.

Lisätietoja: Merru Tuliara, toimitusjohtaja, Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL, merru.tuliara@hpl.fi, 040 562 6466.