Työmarkkinatorin tavoitteena on edistää työllistymistä ja elinikäistä oppimista

Työmarkkinatori kokoaa yhteen työnvälittäjät, -kouluttajat ja -valmentajat tukemaan asiakkaan työllistymistä.

Työ­mark­ki­na­to­rin fo­kus on muut­tu­nut mat­kan var­rel­la. Ta­voit­tee­na ei ole enää maa­il­man pa­ras matc­hing, vaan eko­sys­tee­mi, joka edis­tää työl­lis­ty­mis­tä ja eli­ni­käis­tä op­pi­mis­ta.

”En­sim­mäi­nen pro­to­ver­sio eko­sys­tee­mis­tä jul­kais­taan tou­ko-ke­sä­kuus­sa 2018”, ker­too ke­hi­tys­asian­tun­ti­ja Petri Tuomela KEHA-kes­kuk­ses­ta, jon­ka vas­tuul­la Työ­mark­ki­na­to­rin ke­hit­tä­mi­nen on.

Petri Tuomela kertoo videohaastattelussa Työmarkkinatorin kehittämisestä, haasteista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista henkilöstöpalvelualan yrityksille. 

Hakupalvelun beta-versio julkaistaan helmikuun lopussa 2018

Työ­mark­ki­na­to­rin osa­na tul­laan jul­kai­se­maan Ha­ku­pal­ve­lu, joka tu­lee ai­ka­naan kor­vaa­maan tä­män het­ki­sen te-pal­ve­lut.fi-työ­paik­kail­moi­tus­si­vus­ton (ent. mol.fi). Pal­ve­lun be­ta­ver­sio jul­kais­taan ar­viol­ta hel­mi­kuun lo­pus­sa 2018.

”TE-pal­ve­lui­den si­vuil­le tal­len­ne­tut työ­pai­kat siir­ty­vät au­to­maat­ti­ses­ti Ha­ku­pal­ve­luun. Toi­vom­me, että hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­set an­tai­si­vat ak­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta jär­jes­tel­mäs­tä, jot­ta sitä saa­daan ke­hi­tet­tyä”, ker­too ke­hi­tys­asian­tun­ti­ja Henriikka Kokkola KEHA-kes­kuk­ses­ta.

Osa­na uu­dis­tus­ta ote­taan käyt­töön uusi EU:n osaa­mis­luo­kit­te­lu, Esco, jos­ta löy­tyy noin 3000 am­mat­tia. Kok­ko­lan mu­kaan tämä tuo sel­keän pa­ran­nuk­sen ny­kyi­sin käy­tös­sä ole­vaan Iscoon, jos­sa on käy­tös­sä vain noin 1100 am­mat­ti­ni­mi­ket­tä.

Hakupalvelun osana matching-toiminto

”Ny­kyi­seen te-pal­ve­lut.fi-jär­jes­tel­mään ver­rat­tu­na uu­des­sa ha­ku­pal­ve­lus­sa ko­ros­te­taan enem­män työn­ha­ki­jan osaa­mis­ta, ei am­mat­ti­ni­mi­ket­tä, mis­sä hän on ai­em­min ol­lut”, Kok­ko­la ker­too.

Työn­ha­ki­ja voi nous­ta jär­jes­tel­mäs­tä esiin ni­met­tö­mä­nä, jol­loin esi­mer­kik­si rek­ry­toi­jat ei­vät näe suo­raan hen­ki­lö­tie­to­ja tai yh­teys­tie­to­ja. Yh­tey­de­no­tot ta­pah­tu­vat ha­ku­pal­ve­lun kaut­ta työn­te­ki­jään, jol­le jää vas­tuu ot­taa itse yh­teyt­tä rek­ry­toi­jaan.

Työ­mark­ki­na­to­ri on osa työn­vä­li­tyk­sen ke­hit­tä­mis­tä, mikä on yksi ny­kyi­sen hal­li­tuk­sen kär­ki­hank­keis­ta. Sen ta­voit­tee­na on työ­mark­ki­noi­den koh­taan­to-on­gel­man hel­pot­ta­mi­nen di­gi­ta­li­soin­nin kei­noin. Ke­hit­tä­mi­sen läh­tö­koh­ta­na on myös se, että TE-pal­ve­lut yh­dis­ty­vät vuon­na 2020 maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen myö­tä kas­vu­pal­ve­lui­hin; pal­ve­lu­ja tul­laan tuot­ta­maan mo­ni­toi­mi­jaym­pä­ris­tös­sä si­ten, että nii­tä voi­vat tar­jo­ta myös kun­nat ja yk­si­tyis­sek­to­rin toi­mi­jat. Han­ke pi­tää si­säl­lään Työ­mark­ki­na­to­rin li­säk­si mui­ta di­gi­hank­kei­ta.

HPL järjesti yhdessä KEHA-keskuksen kanssa jäsenille suunnatun Työmarkkinatori-tilaisuuden 14.12.2017. Tilaisuus on jatkoa viime huhtikuussa pidetylle työpajalle

Lue lisää Työmarkkinatorista >>

Ky­sy­myk­siä ja pa­lau­tet­ta Pet­ril­le (pet­ri.tuo­me­la@ely-kes­kus.fi) ja Hen­rii­kal­le (hen­riik­ka.kok­ko­la@ely-kes­kus.fi)