Työmarkkinatorin hakupalvelussa on julkaistu jo yli 12 000 työpaikkailmoitusta

Työmarkkinatorin Hakupalvelun ensimmäinen versio (beta) on ollut nyt sekä työnhakijoiden että työntarjoajien käytössä reilun kuukauden ajan.

Täl­lä het­kel­lä kaik­ki te-pal­ve­lut.fi si­vuil­la jul­kais­tut avoi­met työ­paik­kail­moi­tuk­set siir­ty­vät au­to­maat­ti­ses­ti Ha­ku­pal­ve­luun, pois lu­kien ko­ti­ta­lous­työ­nan­ta­jien il­moi­tuk­set. Siir­ty­mäs­sä on ol­lut myös haas­tei­ta, kos­ka ky­sees­sä on pal­ve­lu, jota vie­lä ke­hi­te­tään asia­kas­pa­laut­teen pe­rus­teel­la.

”Osaa­mis- ja am­mat­ti­ni­mik­kei­den siir­ty­mi­nen ei on­nis­tu ihan kä­den kään­tees­sä, sil­lä jär­jes­tel­mä nap­paa ni­mik­keet yleen­sä yleis­teks­tis­tä, jol­loin se saat­taa teh­dä ihan vää­rän­lai­sia tul­kin­to­ja sii­tä, mitä osaa­mis­ta ky­sei­ses­sä il­moi­tuk­ses­sa hae­taan. Sik­si oli­si­kin tär­ke­ää, että ha­kuil­moi­tuk­sia te-pal­ve­lut.fi-si­vus­tol­le lait­ta­vat hen­ki­löt kä­vi­si­vät kat­so­mas­sa myös Ha­ku­pal­ve­lun il­moi­tuk­set ja te­ki­si­vät nii­hin tar­vit­ta­vat kor­jauk­set, jol­loin myös mah­dol­li­set ha­ki­ja­kan­di­daa­tit löy­ty­vät pa­rem­min”, Ha­ku­pal­ve­lun ke­hit­tä­mis­asian­tun­ti­ja Henriikka Kokkola KEHA-kes­kuk­ses­ta pai­not­taa.

Il­man kor­jauk­sia il­moi­tuk­set ovat sel­lai­se­naan nä­ky­vis­sä niil­le Ha­ku­pal­ve­luun kir­jau­tu­neil­le työn­ha­ki­joil­le, joi­den osaa­mi­nen vas­taa ha­kuil­moi­tus­ta.

”Kos­ka ky­sees­sä on beta-ver­sio, eikä esi­mer­kik­si työn­ha­ki­joil­la ole vel­vol­li­suut­ta kir­jau­tua pal­ve­luun, käyt­tä­jä­mää­rä on suh­teel­li­sen vä­häi­nen täl­lä het­kel­lä. Jär­jes­tel­mäs­sä on nyt 1 200 jul­kais­tua työn­ha­ki­ja­pro­fii­lia, mut­ta li­sää tu­lee koko ajan”, Kok­ko­la ker­too.

Suomi.fi:n kautta oikeudet työnhakuilmoitusten muokkaamiseen
Työn­ha­kuil­moi­tuk­sia on kuu­kau­den ai­ka­na jul­kais­tu 12-14 000. Täl­lä het­kel­lä Ha­ku­pal­ve­lus­sa voi jul­kais­ta työn­ha­kuil­moi­tuk­sia te-pal­ve­lut.fi kaut­ta tai suo­raan Ha­ku­pal­ve­luun. Tä­tä­kin ke­hi­te­tään Kok­ko­lan mu­kaan jat­kos­sa ra­ja­pin­to­jen kaut­ta, mut­ta ai­ka­tau­lua nii­den ke­hit­tä­mi­sel­le ei ole vie­lä mää­ri­tel­ty.

Ha­ku­pal­ve­luun on suo­rat työ­nan­ta­ja­oi­keu­det an­net­tu niil­le, joil­la on yri­tyk­ses­sä ni­men­kir­joi­tusoi­keus. Muu­tok­sia voi teh­dä suo­mi.fi:ssä.

”Ni­men­kir­joi­tusoi­keu­det omaa­va hen­ki­lö pää­see yri­tyk­ses­sä jul­kai­se­maan työ­paik­kail­moi­tuk­sia, muok­kaa­maan siir­ty­nei­tä il­moi­tuk­sia sekä et­si­mään eh­dok­kai­ta Ha­ku­pal­ve­lun kaut­ta. Li­säk­si ni­men­kir­joi­tusoi­keu­det omaa­va hen­ki­lö voi val­tuut­taa yri­tyk­ses­sä mui­ta hen­ki­löi­tä asioi­maan yri­tyk­sen puo­les­ta suo­mi.fi-val­tuuk­sien kaut­ta,” Kok­ko­la neu­voo.

Hakupalvelun seuraavat kehitysaskeleet
Suo­mi on en­sim­mäi­se­nä ot­ta­nut käyt­töön EU-alu­een yh­tei­sen ESCO-osaa­mis­luo­ki­tuk­sen, joka tuo omat haas­teen­sa jo suo­men kie­len­kin osal­ta.

”Olem­me nyt kuu­kau­den ai­ka­na saa­neet jo yli tu­hat eh­do­tus­ta, jot­ka tu­li­si li­sä­tä osaa­mis­ta ku­vaa­vaan sa­nas­toon. En­sim­mäi­set li­säyk­set ovat tu­los­sa ar­viol­ta huh­ti-tou­ko­kuus­sa. Jo­kai­nen uusi li­säys on yh­dis­tet­tä­vä ylei­seu­roop­pa­lai­sen luo­ki­tuk­sen kans­sa, sik­si nii­tä ei voi vain va­paas­ti li­säil­lä jär­jes­tel­mään”, Kok­ko­la sa­noo.

Ha­ku­pal­ve­luun on tu­los­sa myös uu­dis­tuk­sia, esi­mer­kik­si ko­ti­ta­lous­työ­nan­ta­jat saa­vat pian mah­dol­li­suu­den il­moit­taa työ­paik­kail­moi­tuk­sia pal­ve­lus­sa. Li­säk­si tu­lee suo­sik­ki­ha­ki­joi­den ”kor­va­merk­kaus­mah­dol­li­suus”, työ­paik­ka­vah­tio­mi­nai­suus sekä työ­nan­ta­jal­le että työn­te­ki­jäl­le ja li­säk­si mah­dol­li­suus se­la­ta työ­paik­kail­moi­tuk­sia il­man si­sään­kir­jau­tu­mis­ta.

HPL:n jäsenyritysten edustajat pääsivät antamaan palautetta Hakupalvelusta sekä kuulemaan viimeisimmät kehitysuutiset HPL:n ja KEHA-keskuksen yhteisesti järjestämässä tilaisuudessa 4.4.2018.