Taina Hurme sai sparrausapua työnhakuun Äkkilähtö työhön! -pilotista

IT-alan osaaja Taina Hurme työllistyi oman alan töihin vajaan vuoden työttömyysjakson jälkeen. Apua hän sai yksityisestä työnvälityksestä.

Mää­rä­ai­kai­sen työ­suh­teen pää­tyt­tyä hie­man yl­lät­täen vuo­si sit­ten, Tai­na Hur­me al­koi al­ku­jär­ky­tyk­sen jäl­keen et­siä it­sel­leen uut­ta työ­paik­kaa.

”Us­koin kai­kes­ta huo­li­mat­ta, että löy­dän uu­den työ­pai­kan. Mo­nes­ti kävi mie­les­sä, että noin­ko­han kel­lään on tä­män päi­vän Suo­mes­sa roh­keut­ta va­li­ta mi­nun ikäis­tä­ni rei­lua vii­si­kymp­pis­tä työn­ha­ki­jaa”, Hur­me sa­noo.

Puo­len vuo­den työt­tö­myys­jak­son jäl­keen Hur­me sai TE-pal­ve­luis­ta säh­kö­pos­tin pi­lot­ti­hank­kees­ta, jos­sa apua työn­ha­kuun tar­joa­vat yk­si­tyi­set työn­vä­li­tys­yri­tyk­set. Pi­lo­tin ta­voit­tee­na on työl­lis­tää työt­tö­myy­den al­ku­vai­hees­sa ole­via IT-alan osaa­jia mah­dol­li­sim­man te­hok­kaas­ti.

”Ajat­te­lin, et­tei täs­sä ole mi­tään hä­vit­tä­vää ja että kaik­ki työn­ha­kua edis­tä­vä apu on enem­män kuin ter­ve­tul­lut­ta”, Hur­me sa­noo.

Valmennus vahvistaa työnhakutaitoja

Val­men­nuk­ses­sa kes­ki­ty­tään en­si­si­jai­ses­ti oh­jaa­maan ih­mi­siä työn­ha­kuun. Sa­ra­nen Con­sul­tin­gin Tii­na Ki­vi­kan­to toi­mi Tai­na Hur­meen val­men­ta­ja­na.

”Mo­nil­la työn­ha­ki­joil­la saat­taa edel­li­ses­tä työn­haus­ta olla pal­jon­kin ai­kaa, jo­ten on hyvä käy­dä val­men­nuk­ses­sa läpi ny­ky­ai­kai­sia työn­ha­ku­me­ne­tel­miä, esi­mer­kik­si CV:n tai työ­ha­ke­muk­sen koh­den­ta­mis­ta, osaa­mi­sen tun­nis­ta­mis­ta ja ki­teyt­tä­mis­tä, sekä pii­lo­työ­paik­ko­jen ha­kua. Pää­asia on kui­ten­kin se, että ku­kin val­men­net­ta­va voi ede­tä pal­ve­lus­sam­me yk­si­löl­li­ses­ti, kes­kit­tyen omaa työn­ha­kua tu­ke­viin ele­ment­tei­hin ja sitä kaut­ta löy­tää reit­te­jä uu­teen työ­hön”, Ki­vi­kan­to se­lit­tää.

Uu­det opit työn­haus­sa kan­toi­vat he­del­mää ja Tai­na Hur­me löy­si ny­kyi­sen työ­paik­kan­sa omien ver­kos­to­jen­sa kaut­ta. Uusi työ­paik­ka löy­tyi alu­eel­ta, jos­sa Hur­meel­la on jo pa­rin­kym­me­nen vuo­den ajal­ta työ­ko­ke­mus­ta.

”Hain muun­kin alan töi­tä, mut­ta koin ahaa-elä­myk­sen val­men­nuk­ses­sa, jos­sa tun­nis­tet­tiin omia vah­vuuk­sia. On ihan äly­tön­tä heit­tää oma osaa­mis­po­ten­ti­aa­li huk­kaan ha­ke­mal­la töi­tä, jos­sa omat vah­vuu­det ei­vät pää­se esiin. Täy­tyy osa­ta ha­kea it­sel­le oi­kei­ta työ­paik­ko­ja”, Hur­me pai­not­taa.

Vertaistukea ryhmävalmennuksesta

Työn­ha­ku vaa­tii myös sin­nik­kyyt­tä. Ha­ku­pro­ses­sit ovat jos­kus pit­kiä ja vas­toin­käy­mi­siä­kin voi tul­la mat­kal­la.

”Tär­kein­tä on yl­lä­pi­tää po­si­tii­vi­suut­ta ja luot­taa sii­hen, että kyl­lä vie­lä on­nis­taa. On tär­ke­ää us­koa omaan työl­lis­ty­mi­seen ja iloi­ta niis­tä het­kis­tä, kun me­nee hy­vin. Mei­dän teh­tä­väm­me on myös va­laa us­koa ja aut­taa val­men­net­ta­via pää­se­mään yli vas­toin­käy­mi­sis­tä”, Tii­na Ki­vi­kan­to sa­noo.

Tai­na Hur­meel­le val­men­nuk­sen pa­ras osio oli ryh­mä­val­men­nus eli Äkki­läh­töklu­bi, jos­sa ko­koon­nut­tiin eri tee­mo­jen ym­pä­ril­le muu­ta­mak­si tun­nik­si yh­des­sä poh­ti­maan ja spar­raa­maan toi­sia.

”Ryh­mä­val­men­nuk­sen ta­paa­mi­set oli­vat an­toi­sia. Tyk­kään toi­mia yh­des­sä mui­den kans­sa ja oli kiva kuul­la mui­den aja­tuk­sia eri asiois­ta sekä vaih­taa aja­tuk­sia ja ko­ke­muk­sia”, Hur­me ker­too.

Hän kävi työ­pai­kan saa­mi­sen jäl­keen klu­bi­ta­paa­mi­ses­sa ker­to­mas­sa omas­ta on­nis­tu­mi­ses­taan ja ver­kos­to­jen mer­ki­tyk­ses­tä ny­ky­päi­vän työn­haus­sa.

”Ver­kos­to­jen kaut­ta on mah­dol­li­suus erot­tau­tua mui­den ha­ki­joi­den jou­kos­ta ja pääs­tä si­ten eteen­päin näyt­tä­mään oma subs­tans­sio­saa­mi­sen­sa. Myös asen­teel­la on vai­ku­tus­ta sii­hen, työl­lis­tyy­kö vai ei. Pi­tää us­koa it­seen­sä ja osaa­mi­seen­sa ja olla sit­keä, vaik­kei se aina ole­kaan help­poa”, Hur­me sa­noo.

”En ole ka­tu­nut päi­vää­kään osal­lis­tu­mis­ta­ni pi­lot­tiin, se oli täy­sin oi­kea rat­kai­su. Li­säk­si Sa­ra­nen Con­sul­tin­gin ih­mi­set toi­mi­vat to­del­la am­mat­ti­mai­ses­ti ja te­ke­vät töi­tä isol­la sy­dä­mel­lä”, hän kiit­te­lee.

Lisätietoja:

Työnvälityksen vuoden 2016 pilottihankkeista
Äkkilähtö työhön! -pilotti (Uu­den­maan TE-toi­mis­to)
Äkkilähtö Työhön! -ostopalvelupilotti vastaa ICT-alan murrokseen (15.1.2017)