Maakuntien kasvupalvelut kilpailutettava reilusti

HPL antoi kesäkuussa omat lausuntonsa erillislakiehdotuksiin, jotka koskevat maakuntauudistuksen kasvupalvelulain julkista rekrytointi- ja osaamispalvelua sekä kotouttamista.

HPL tu­kee la­kieh­do­tuk­sen esi­tys­tä, jos­sa maa­kun­tien kas­vu­pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­nen on jär­jes­tet­tä­vä ti­laa­ja-jär­jes­tä­jä­mal­lin mu­kai­ses­ti, jot­ta kil­pai­lu ei vää­ris­tyi­si. Maa­kun­ta vas­tai­si itse pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­ses­ta vain sil­loin, kun mark­ki­noil­ta ei löy­dy so­pi­via pal­ve­lun­tuot­ta­jia tai kyse on vi­ran­omais­teh­tä­vis­tä.

”Toi­von, että lais­sa kiin­ni­tet­täi­siin eri­tyis­tä huo­mio­ta sii­hen, että yk­si­kään pal­ve­lu­jen tuot­ta­ja ei saa epä­rei­lua kil­pai­lue­tua. Tuot­ta­jia on koh­del­ta­va tasa-ar­voi­ses­ti riip­pu­mat­ta sii­tä, onko omis­ta­va taho yk­si­tyi­nen, kun­ta, kun­tayh­ty­mä tai maa­kun­ta”, sa­noo toi­mi­tus­joh­ta­ja Merru Tuliara.

Myös maa­han­muut­ta­jien ko­tout­ta­mis­pal­ve­lui­den osal­ta tu­lee pi­tää kiin­ni kas­vu­pal­ve­lu­lain jär­jes­tä­jä-tuot­ta­ja­mal­lis­ta.

”Jo täl­lä het­kel­lä yk­si­tyi­set pal­ve­lun­tuot­ta­jat tar­joa­vat maa­han­muut­ta­jil­le suun­nat­tu­ja ko­tout­ta­mis­lain mu­kai­sia pal­ve­lui­ta, joi­hin kuu­lu­vat muun muas­sa ko­tou­tu­mis­suun­ni­tel­mat. Mark­ki­na­puu­te­ti­lan­net­ta tus­kin pää­see syn­ty­mään”, Tu­lia­ra sa­noo.

Pal­ve­lui­den kil­pai­lu­tuk­ses­sa pi­tää ylei­ses­ti huo­mioi­da hin­nan ohel­la myös pal­ve­lun laa­tu.

”Jos pal­ve­lui­den kil­pai­lu­tus on pelk­kä hin­ta­kil­pai­lu, se hei­ken­tää pal­ve­lui­den laa­tua ja vai­kut­ta­vuut­ta pit­käl­lä täh­täi­mel­lä. Myös laa­tua tu­lee ar­vos­taa. Pal­ve­lun­tuot­ta­jil­le tu­li­si an­taa mah­dol­li­sim­man va­paat kä­det pal­ve­lu­pro­ses­sien ja -mal­lien suun­nit­te­luun”, Tu­lia­ra ar­vioi.

”Li­säk­si jos maa­kun­ta käyt­tää mal­lia, jos­sa asia­kas saa va­li­ta pal­ve­lun­tuot­ta­jan lis­tal­ta, joka si­säl­tää run­saas­ti pal­ve­lun­tuot­ta­jia, pal­ve­lun­tuot­ta­jal­le ei vält­tä­mät­tä oh­jau­du riit­tä­väs­ti asiak­kai­ta, jol­loin kiin­nos­tus ja mah­dol­li­suus pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­sek­si saat­ta­vat jää­dä vä­häi­sek­si”, hän jat­kaa.

Kasvupalvelut vaativat resursseja ja valtakunnallista ohjausta

Myös kas­vu­pal­ve­lui­den ra­hoi­tus maa­kun­nis­sa on var­mis­tet­ta­va. Il­man kor­va­mer­kit­tyä ra­haa maa­kun­tien ra­hat saat­ta­vat men­nä esi­mer­kik­si la­ki­sää­tei­siin sote-me­noi­hin. Ai­na­kin kas­vu­pal­ve­lui­hin sat­saa­mi­seen tu­li­si olla riit­tä­vät kan­nus­ti­met.

”Työl­li­syys­pal­ve­lui­hin on tär­ke­ää pa­nos­taa, sil­lä nii­hin käy­te­tyt va­rat tu­le­vat mo­nin­ker­tai­si­na ta­kai­sin. Myös työt­tö­mät työn­ha­ki­jat ja avoi­met työ­pai­kat pi­täi­si saa­da koh­ta­maan ny­kyis­tä no­peam­min”, Tu­lia­ra pai­not­taa.

HPL:n lausun­nos­sa esi­te­tään, että maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen to­teut­ta­mi­seen va­ra­taan riit­tä­vät re­surs­sit. Osaa­va jär­jes­tä­mis­toi­min­ta on vält­tä­mä­tön, jot­ta kil­pai­lu­tuk­set saa­daan lain­mu­kai­ses­ti ja su­ju­vas­ti to­teu­tet­tua.

”Tie­to­jär­jes­tel­mien ja di­gi­taa­lis­ten verk­ko­pal­ve­lui­den on hyvä olla vas­tai­suu­des­sa­kin val­ta­kun­nal­li­sia ja vi­ran­omais­ten yl­lä­pi­tä­miä. Li­säk­si di­gi­taa­lis­ten jär­jes­tel­mien, ku­ten työ­mark­ki­na­to­rin, ke­hit­tä­mi­seen tu­lee va­ra­ta jat­kos­sa­kin riit­tä­väs­ti re­surs­se­ja”, Tu­lia­ra se­lit­tää.

Maa­kun­tien eri­lai­set toi­min­ta­ta­vat ja eri­si­säl­töi­set kas­vu­pal­ve­lut voi­vat vai­keut­taa kai­kis­sa tai useam­mas­sa maa­kun­nas­sa toi­mi­vien pal­ve­lun­tuot­ta­jien in­no­vaa­tioi­den ke­hit­tä­mis­tä ja iso­jen ko­ko­nai­suuk­sien skaa­lae­tu­jen hyö­dyn­tä­mis­tä. Sik­si maa­kun­tia tu­li­si­kin kan­nus­taa yh­teis­työ­hön.

”Suo­mi on väes­töl­li­ses­ti yh­den ison kau­pun­gin ko­koi­nen. Sen ja­ka­mi­nen 18 maa­kun­taan ai­heut­taa väis­tä­mät­tä mark­ki­noi­den pirs­ta­loi­tu­mis­ta. Näem­me tär­keä­nä, että maa­kun­tien vä­li­sel­le yh­teis­työl­le tu­lee olla kan­nus­ti­mia”, Tu­lia­ra pai­not­taa.

Lisätietoja

Mer­ru Tu­lia­ra, toi­mi­tus­joh­ta­ja
Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten Liit­to HPL
p. 040 562 6466
mer­ru.tu­lia­ra@hpl.fi

Vuonna 2019 voimaan astuva maakuntauudistus on merkittävä lainsäädäntöhanke julkisen ja yksityisen työnvälityksen yhteistyön syventämisen kannalta. Kasvupalveluihin luetaan työvoima- ja yrityspalvelut. Uudistuksen myötä työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot) sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) lakkautetaan. Työvoima ja yrityspalveluiden järjestämisestä vastaavat maakunnat ja niiden tuottamisesta yksityiset yritykset, kunnat ja kolmas sektori.

Kasvupalveluihin liittyvä lait ovat olleet lausuntokierroksella. Myös HPL on antanut omat lausuntonsa kasvupalvelulakiehdotukseen sekä julkista rekrytointi- ja osaamispalvelua ja kotouttamista koskevien erillislakiehdotuksiin huhtikuussa ja kesäkuussa 2017.