Maakunnallisia työllisyyspalveluita kannustetaan hoitamaan allianssimallilla

Hallitusryhmät pääsivät sopuun kasvupalveluiden eli yritys- ja työllisyyspalveluiden avointen kysymysten osalta.

Mi­nis­te­rit Mika Lin­ti­lä, Jari Lind­ström ja Ant­ti Häk­kä­nen so­pi­vat maa­kun­ta­uu­dis­tuk­seen liit­ty­vän aluei­den ke­hit­tä­mis- ja kas­vu­pal­ve­lu­lais­ta 12.1.2018. Uu­te­na lin­jauk­se­na esi­tyk­ses­sä kan­nus­te­taan to­teut­ta­maan maa­kun­nal­li­sia yri­tys- ja työl­li­syys­pal­ve­lui­ta sekä kun­nal­li­sia elin­voi­ma­pal­ve­lui­ta yh­des­sä al­lians­si­mal­lin avul­la.

”On hie­noa, että kas­vu­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mis­vas­tuu py­syi maa­kun­nil­la. Jos jär­jes­tä­mis­vas­tuu­ta oli­si jaet­tu maa­kun­tien ja kau­pun­kien vä­lil­lä, jär­jes­tel­mäs­tä oli­si tul­lut hy­vin se­ka­va ja by­ro­kraat­ti­nen”, to­te­aa HPL:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Merru Tuliara. 

Nyt so­vit­tu täs­men­nys lausun­noil­la ol­lee­seen la­ki­luon­nok­seen on niin sa­not­tu al­lians­si­mal­li, joka mah­dol­lis­taa sekä maa­kun­nan jär­jes­tä­mien yri­tys- ja työl­li­syys­pal­ve­lui­den (kas­vu­pal­ve­lui­den) että kun­nal­lis­ten elin­voi­ma­pal­ve­lui­den re­surs­sien yh­dis­tä­mi­sen. Kol­man­te­na kump­pa­ni­na mu­kaan ote­taan myös yri­tys­ten tai kol­man­nen sek­to­rin osaa­mis­ta.

Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan il­moit­tau­tu­vat mu­kaan ra­ken­ta­maan te­hok­kai­ta työl­li­syys­pal­ve­lui­ta maa­kun­tiin. Alan yri­tyk­set ovat työ­elä­män muu­tok­sen nä­kö­ala­pai­kal­la ja mo­net alan yri­tyk­set ovat työn­ha­ku- ja ura val­men­nus­ten huip­puo­saa­jia.

TEM:n tiedote >>
Elinkeinoministeri Mika Lintilän blogikirjoitus >>