Ajankohtaiset TES-ratkaisut

Tästä EK:n ylläpitämästä taulukosta näet, onko alan TES-ratkaisu jo tehty


Työehtoso­pi­mus­neu­vottelut 2021–2022>>

 

HPL:n jäsenyrityksille olennaisimpien työehtosopimuksien palkkaratkaisut ja muut tes-muutokset (aakkosjärjestyksessä alan mukaan)

Syksyn 2022 ratkaisuja lisätään tähän sitä mukaa, kun niitä saadaan


Syksy 2021-kevät 2022 tehtyjen työehtosopimusten palkkaratkaisut ja muut tes-muutokset (aakkosjärjestyksessä alan mukaan)

Autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimus
Autoliikennealojen toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
Elintarvikeala
Graafinen ala
ICT-ala
Kaupan ala
Kemian perusteollisuuden työntekijät
Kiinteistöpalveluala
Matkailu- ravintola ja vapaa-ajan palvelut
Mekaaninen metsäteollisuus
Metsäala
Metsäkoneala
Muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus
Paltan erityisalojen työehtosopimus (EPA-TES)
Rakennusala
Sähköistys- ja sähköasennusala
Teknologiateollisuus
Tietotekniikan palveluala

Autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimus 2022-2024

Uuden sopimuksen myötä palkkoja korotetaan tänä vuonna 2 prosentin yleiskorotuksella. Ensi vuonna palkkoja korotetaan 1,5 prosentin yleiskorotuksella, jonka lisäksi joulukuussa 2023 maksetaan 150 euron kertaerä. Yleiskorotukset viedään taulukoihin. Vuoro- ja olosuhdelisät sekä luottamusmies- ja työsuojelusopimuksen korvaukset nousevat tänä vuonna sopimuskauden yhteenlasketun korotuksen verran eli 3,5 prosenttia.

Autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan TES>>

Autoliikennealojen toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

Palkankorotukset 2022:

 • Yleiskorotukset ja vuorotyölisien korotus 1.7.2022 tai lähinnä sen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien: 2,0 %
 • työehtosopimuksen ohjepalkkoja korotetaan yleiskorotuksen prosentilla yleiskorotuksen ajankohdasta lukien ja lisäksi 0,2 %
 • päivärahat 1.1.2022 lukien: kokopäiväraha 45 euroa, osapäiväraha 20 euroa, ateriakorvaus 11,25 euroa ja kilometrikorvaus 46 snt/km

Koko TES Autoliikennealojen työnantajaliiton sivuilla>>

Elintarvikeala, voimassa 31.1.2023 asti

Kaikkien elintarvikealan työntekijöiden palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1,9 %:n yleiskorotuksella 1.5.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Nyt sovittu palkkaratkaisu ei sisällä paikallisia eriä.
Elintarvikealan työntekijöiden nykyiset yleissitovat työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2023 asti.

Elintarvikealan TES>>

Graafinen ala

Media- ja painoalan uusi työehtosopimus on kaksivuotinen ajalle 1.3.2022–29.2.2024.

Palkkojen korottaminen 1.6.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta

Yleiskorotus:
Henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1,2 %:n suuruisella yleiskorotuksella.

Yrityskohtainen erä:
Erän suuruus on 0,8 % ja se lasketaan työntekijöiden yleiskorotuksella korottamattomien
maaliskuussa 2022 maksettujen henkilökohtaisten palkkojen summasta.
Henkilökohtaiset palkat eivät sisällä olosuhteista tai työajoista johtuvia lisiä.

Koko TES Teollisuusliiton sivuilla>>

ICT-ala

Työehtosopimus on voimassa 30.11.2023 saakka. Se on irtisanottavissa päättymään marraskuussa, jos osapuolet eivät pääse sopimukseen ensi vuoden palkankorotuksista lokakuun loppuun mennessä.

Palkankorotukset sovitaan lähtökohtaisesti paikallisesti. Työnantaja neuvottelee palkankorotuksista luottamusmiehen kanssa, ja sopimus tehdään kirjallisesti 28.2. mennessä.

Ellei neuvotteluissa päästä sopimukseen palkankorotusten ajankohdasta, toteutustavasta, suuruudesta sekä muista yksityiskohdista, palkkoja korotetaan 1.3. tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,9 % suuruisella yleiskorotuksella sekä 0,9 % suuruisella työnantajan jakamalla erällä.

Kaupan alan työehtosopimus 1.2.2022-31.1.2024

 • Palkkoihin yhteensä 2 % korotus. Korotus koskee taulukkopalkkoja, henkilökohtaisia palkkoja, työaikalisiä ja luottamushenkilöiden korvauksia. Korotus tehdään 1.5.2022.
 • Toinen palkankorotuserä neuvotellaan 15.12.2022 mennessä
 • Kahden prosentin korotus koskee kaikkia lisiä ja luottamusmiesten korvauksia

Koko työehtosopimus PAMin sivuilla>>

Kemian perusteollisuuden työntekijät 18.1.2022-31.12.2023

Vuosi 2022
Työntekijän henkilökohtaista palkkaa ilman palvelusaikalisää ja muita erillisiä lisiä, korotetaan 1.4.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,6 %.

Vuosi 2023
Vuoden 2023 korotuksista ja sopimuskaudesta sovitaan syyskuun 2022 loppuun mennessä. Palkankorotukset määräytyvät ensisijaisesti liittojen kesken sovittavilla mittareilla. Mikäli mittareista ei päästä sopuun elokuun 2022 loppuun mennessä, neuvotellaan palkantarkistuksista vuodelle 2023 syyskuun 2022 loppuun mennessä. Ellei vuoden 2023 palkantarkistuksista löydetä ratkaisua edellä mainituilla tavoilla syyskuun 2022 loppuun mennessä, sopimus päättyy 31.12.2022, ellei toisin sovita.

Yrityskohtaisesti toteutettavan palkankorotuksen suuruus ja ajankohta
Yritys- tai toimipaikkakohtaisesti palkkoja korotetaan 1.4.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,4 % suuruisella paikallisella erällä, jonka jakamisesta työnantaja päättää. Paikallinen erä lasketaan tammikuussa 2022 työsuhteessa olevien työehtosopimuksen soveltamispiiriin kuuluvien työntekijöiden henkilökohtaisten palkkojen yhteenlasketusta summasta. Koko kuukauden työstä poissa olevien työntekijöiden palkkoja ei lasketa mukaan, mikäli työntekijälle on palkattu sijainen.

Paikallisen erän laskeminen
Palkkoina käytetään aika-, urakka- ja palkkiotyöpalkkoja ilman erillisiä lisiä, esim. palvelusvuosi-, vuorotyö-, olosuhdelisiä. Esimerkki paikallisen erän laskemisesta Yrityksellä on tammikuussa kolme työntekijää, A, B ja C. A:n palkka on 15,05 euroa/tunti, B:n palkka on 14,93 euroa/tunti ja C:n palkka on 16,16 euroa/tunti. Palkkojen yhteenlaskettu summa (15,05 + 14,93 + 16,16) on 46,14 euroa/tunti. Paikallinen erä on siten 46,14 euroa/tunti x 0,4 % = 0,18 euroa/tunti. Työntekijöiden tuntipalkkojen korottamiseen käytetään yhteensä 0,18 euroa/tunti työnantajan päättämällä tavalla.

Kemian perusteollisuuden työntekijöiden TES>>

Kiinteistöpalvelualan työehtosopimus

Palkkoihin 2 % prosentin yleiskorotus taulukkopalkkoihin, henkilökohtaisiin palkkoihin, ilta-, yö- ja vuorolisiin, päivystyskorvauksiin sekä luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksiin 1.6.2022 alkaen.

Sopimuskauden toisesta palkankorotuksesta sovitaan 15.1.2023 mennessä. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, voidaan työehtosopimus irtisanoa päättymään 28.2.2023.

Talonmiehet ja pistepalkkaiset siivoojat
Talonmiehen työtä ja pistepalkkaisia siivoojia koskevan pöytäkirjan pistearvoja, vähimmäispalkkoja ja perustuntipalkkoja korotetaan myös 2 prosenttia 1.6.2022 lukien.

Koko TES PAMin sivuilla>>

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työntekijöiden työehtosopimus

Työehtosopimus on voimassa 1.4.2022-31.3.2024. Työehtosopimuksessa on sovittuna kaksi erillistä palkankorotuksen ajankohtaa vuodelle 2022 ja 2023.

Vuosi 2022
Sopimuskauden ensimmäinen 2 % palkankorotus toteutetaan yleiskorotuksena kaikkiin palkkoihin, lisiin ja maksettaviin korvauksiin. Palkankorotusajankohta on 1.7.2022, tai sitä seuraavan palkanmaksukauden alusta.

Vuosi 2023
Sopimuskauden toisesta palkankorotuksesta käydään PAMin ja työnantajaliitto MaRa ry:n välillä erikseen palkkaneuvottelut 15.2.2023 mennessä. Ellei palkkaratkaisusta saavuteta sopua, työehtosopimus on irtisanottavissa päättymään 31.3.2023.

Katso koko TES PAMin sivuilta >>

Mekaaninen metsäteollisuus

Uudet työehtosopimukset ovat voimassa seuraavissa yrityksissä ajanjaksolla 1.1.2022–31.12.2024: Jukajan Ristikko, Scanpole Oy, JT Timbertrucks Oy, Kouvolan Saha Oy, Multian Saha Oy, Westas Group Oy, Westas Raunio oy ja Westas Pihlava Oy.
Kuormauspalvelu Paunonen Oy:n uusi yrityskohtainen työehtosopimus on voimassa 21.2.2022–31.12.2024.

Kaikki edellä mainitut yrityskohtaiset työehtosopimukset koskevat työntekijöitä ja toimihenkilöitä. Työntekijöitä sopimuksissa edustaa Teollisuusliitto. Toimihenkilöitä sopimuksissa edustaa Ammattiliitto Pro.

Oy Botnia Mill Service Ab:n työehtosopimuksen ehdot määräytyvät 3.2.2022 allekirjoitetun Metsä Fibre Oy:n ja Teollisuusliiton välisen mekaanisen metsäteollisuuden työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen mukaisesti. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva.

Kaikki sopimukset vastaavat työehdoiltaan mekaanisen metsäteollisuuden aikaisempaa työehtosopimusta ja ovat käynnissä olevalla sopimuskierroksella teollisuuteen muodostuneen palkankorotuslinjan mukaisia.

Metsäala 2022-2024

Metsäalan työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Maaseudun Työnantajaliiton, Metsäteollisuus ry:n, Yksityismetsätalouden Työnantajien jäsenten ja Metsähallituksen palveluksessa puutavaran valmistuksessa, metsänhoito- ja metsänparannustöissä, muissa metsätöissä, uittotöissä sekä näihin liittyvissä töissä työskentelevien työntekijöiden työsuhteisiin.

Palkankorotukset

1.4.2022 tilittämättä olevia palkkoja korotetaan yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2,0 %.

Palkankorotukset 1.4.2023 tilittämättä olevia palkkoja korotetaan yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,5 %.

Työehtosopimus

Metsäkoneala 1.2.2022 – 31.1.2024 

Käytännön tuntipalkkoja korotetaan 2 prosentin yleiskorotuksella 1.5.2022, mikäli paikallisesti ei muuta sovita. Myös suoritepalkkojen perusteita tarkistetaan 2 prosentilla samaan aikaan, ellei paikallisesti muuta sovita.

Matkakustannusten korvaukset 1.3.2022 alkaen ovat: henkilöauto 0,46 euroa kilometriltä, lisähenkilö 0,03 euroa kilometriltä ja huoltoajo 0,49 euroa kilometriltä. Yläpitokorvaus on 37 euroa yöpymisvuorokaudelta. Ateriakorvaus on 11,25 euroa päivältä. Korotettu ateriakorvaus on 19,75 euroa päivältä.

Vuonna 2023 palkkoja tarkistetaan kaksi kertaa. 1.4.2023 maksetaan 0,9 prosentin yleiskorotus käytännön tuntipalkkoihin, mikäli paikallisesti ei muuta sovita. 1.10.2023 maksetaan 0,75 prosentin yleiskorotus käytännön tuntipalkkoihin, ellei paikallisesti muuta sovita. Myös suoritepalkkojen perusteita tarkistetaan edellä mainituilla prosenteilla ja päivämäärillä. Iltavuorolisä on 1,11 euroa tunnilta ja yövuorolisä on 2,22 euroa tunnilta 1.4.2023 alkaen.
Työsuojeluvaltuutetun palkkio on samansuuruinen ja suoritetaan samoin edellytyksin kuin luottamusmiehen palkkio työajan ulkopuolella tehtävästä työstä.

Muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden työntekijöiden TES 18.1.2022−31.12.2023

Työntekijän henkilökohtaista palkkaa ilman palvelusaikalisää ja muita erillisiä lisiä, korotetaan 1.4.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,6 %.

Vuoden 2023 korotuksista ja sopimuskaudesta sovitaan syyskuun 2022 loppuun mennessä. Palkankorotukset määräytyvät ensisijaisesti liittojen kesken sovittavilla mittareilla. Mikäli mittareista ei päästä sopuun elokuun 2022 loppuun mennessä, neuvotellaan palkantarkistuksista vuodelle 2023 syyskuun 2022 loppuun mennessä. Ellei vuoden 2023 palkantarkistuksista löydetä ratkaisua edellä mainituilla tavoilla syyskuun 2022 loppuun mennessä, sopimus päättyy 31.12.2022, ellei toisin sovita.

Yrityskohtaisesti toteutettavan palkankorotuksen suuruus ja ajankohta

Yritys- tai toimipaikkakohtaisesti palkkoja korotetaan 1.4.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,4 % suuruisella paikallisella erällä, jonka jakamisesta työnantaja päättää. Paikallinen erä lasketaan tammikuussa 2022 työsuhteessa olevien työehtosopimuksen soveltamispiiriin kuuluvien työntekijöiden henkilökohtaisten palkkojen yhteenlasketusta summasta. Koko kuukauden työstä poissa olevien työntekijöiden palkkoja ei lasketa mukaan, mikäli työntekijälle on palkattu sijainen. Paikallisen erän laskeminen Palkkoina käytetään aika-, urakka- ja palkkiotyöpalkkoja ilman erillisiä lisiä, esim. palvelusvuosi-, vuorotyö-, olosuhdelisiä. Esimerkki paikallisen erän laskemisesta Yrityksellä on tammikuussa kolme työntekijää, A, B ja C. A:n palkka on 15,05 euroa/tunti, B:n palkka on 14,93 euroa/tunti ja C:n palkka on 16,16 euroa/tunti. Palkkojen yhteenlaskettu summa (15,05 + 14,93 + 16,16) on 46,14 euroa/tunti. Paikallinen erä on siten 46,14 euroa/tunti x 0,4 % = 0,18 euroa/tunti. Työntekijöiden tuntipalkkojen korottamiseen käytetään yhteensä 0,18 euroa/tunti työnantajan päättämällä tavalla.

Muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden työntekijöiden TES>>

Paltan erityisalojen työehtosopimus (EPA-TES) voimassa 29.4.2024 saakka

Paltan erityisalojen työehtosopimus>>

Rakennusala 1.3.2022 – 29.2.2024

Palkkoja korotetaan 1.6.2022 jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta kahdella prosentilla. Myös mm. kesken olevia urakoita ja työehtosopimuskohtaisia urakkahintoja korotetaan 2,0 %. Sama korotus koskee myös työehtosopimusten rahamääräisiä lisiä sekä henkilöstön edustajan erilliskorvauksia.

Vuoden 2023 palkankorotuksista sovitaan 30.11.2022 mennessä tai muussa tapauksessa sopimus voidaan irtisanoa helmikuun lopussa ensi vuonna.

Palkkaryhmittelyn mukaiset tuntipalkat ovat seuraavat:

palkkaryhmä tuntipalkka
I 11,26 €
II 12,68 €
III 13,89 €
IV 15,30 €
V 16,65 €
VI 17,81 €

Kesken olevia urakoita, urakkahinnoittelun hintoja sekä rahamääräisiä lisiä ja työntekijöiden edustajien erilliskorvauksia korotetaan 2,0 %:lla.

Kaikkia sopimusaloja koskevia muutoksia mm. suojavaatteiden ja -varusteiden puhtaanapidon osalta. Työnantajat ottavat vastuun niiden puhtaanapidosta, huollosta ja mahdollisista tarkastuksista. Toteutustapa sovitaan paikallisesti 28.2.2023 mennessä.

Rakennusliiton sopimusalojen kulukorvaukset 1.1.2022>>

Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimus

Palkantarkistukset vuonna 2022

 • Aika ja urakkapalkat
  Työntekijöiden henkilökohtaisia aikapalkkoja ja sovittuja kuukausipalkkoja korotetaan 1.7.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,0 % suuruisella yleiskorotuksella.Muunneltuja kuukausipalkkoja korotetaan 1.7.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien siten, että mainittuna ajankohtana edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla korotettu työntekijän henkilökohtainen aikapalkka kerrotaan työehtosopimuksen 8§ A kohdan 5 mukaisella kertoimella.

  Sähköistys- ja sähköasennusalan urakkahinnoittelukertointa korotetaan 2,0 % 1.7.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.Työehtosopimuksen 8 § B kohdan 5.2.1. mukaista huoneistokohtaista asuntotuotanto- ja lisäpistehintaa korotetaan 1.7.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,0 %.Vapaasti hinnoiteltuja, ns. könttäurakoita ja asuntotuotantohinnoitteluun perustuvia urakoita korotetaan jäljellä olevan työmäärän osalta 1.7.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,0 %.
 • Palkkataulukot
  Perustuntipalkkataulukkoa, henkilökohtaista aikapalkka -taulukkoa, urakan takuupalkkoja sekä keskeytysajan, neuvottelualan ja aloittamisvaiheen palkkoja sekä 8 § B 5.2 mukaista tavoiteansiota korotetaan 1.7.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 2,0 %:lla.
 • Lisät
  Työehtosopimuksen 7 §:n 3.5 ja 3.6 kohtien vuorolisiä, 7 §:n 14.3 kohdan mukaista lisää, 8 § B 7.2.7 kohdassa sekä 11 ja 12 §:ssä tarkoitettuja lisiä korotetaan 1.7.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 2,0 %:lla.Työehtosopimuksen 8 § A kohdan 3 mukaista erityistyölisää sekä paikallisesti sovittuja lisiä korotetaan 1.7.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkvan palkanmaksukauden alusta lukien 2,0 %:lla, ellei paikallisesti toisin sovita.
 • Pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle maksettavat korvaukset
  Korotetaan pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle maksettavaa korvausta 2,0 %:lla 1.7.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.
 • Korvauskeskituntiansio
  Työehtosopimuksen 9 §:n mukaisen korvauskeskituntiansion korotusprosentti on 2,1 % ajalla 1.4.2022 – 31.3.2023.

Teknologiateollisuuden työntekijöiden työehtosopimus 10.1.2022-30.11.2023

 • Paikallista palkkaratkaisua ei yleensä mahdollista tehdä, sillä pääluottamusmiestä ei yleensä ole
 • Koska paikallista palkkaratkaisua ei siten voida tehdä, toteutetaan palkkaratkaisun 2 %
  suuruinen yleiskorotus viimeistään 1.3.2022 tai sen lähinnä jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta

Koko TES: Teknologia TES 2022-2023>>

 • Teknologiassa toimihenkilöillä korotus 1,9 %, ylemmillä 1,8 % – näistä voit kysyä tarkemmin HPL:n työsuhdeneuvonnasta

Tietotekniikan palveluala

Uusi työehtosopimus tulee koskemaan vain Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n jäsenyritysten työntekijöitä.

Palkkaratkaisu sovittiin vuodelle 2022, ja optiona sopimuksessa on neuvotella ensi vuoden korotuksista syksyllä. Palkkaratkaisu on aikaisempien vuosien kaltainen. Palkantarkistuksista neuvotellaan ensin paikallisesti. Jos paikalliseen sopimukseen ei päästä, työnantaja toteuttaa yrityksen palkkapolitiikan mukaisen 1,8 % kustannusvaikutteisen palkkaratkaisun siten, että jokaisen työntekijän palkka luontoisetuineen korottuu vähintään 0,9 %. Korotukset tulevat maaliskuussa 2022. Vähimmäispalkkataulukoita korotetaan 1,8 %.

Tietotekniikan palvelualojen TES 2022-2023>>