STTK:n Palola: Sopimuksia ei synny ilman työmarkkinapainetta

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola kertoi HPL:n seminaarissa 5.11. keskusjärjestöhankkeesta ja työmarkkinatilanteesta.

– Vuo­si sit­ten käyn­nis­tet­tiin uusi kes­kus­jär­jes­tö­han­ke. Han­ke on eden­nyt suun­ni­tel­mien mu­kaan. Tä­hän men­nes­sä on ol­lut help­poa, vä­hän kuin ai­kuis­ten vä­ri­tys­kir­jan te­ke­mis­tä eli on mie­tit­ty vi­sio­ta ym.

Taus­tal­la on 49 liit­toa eli noin 1,7 mil­joo­naa pal­kan­saa­jaa.

– Nyt kun ai­hee­na on hal­lin­to, sään­nöt, ta­lous, va­rat ja jä­sen­mak­sua kos­ke­vat asiat, kes­kus­te­lu käy hy­vin kii­vaa­na.

Seu­raa­vat kuu­kau­det tu­le­vat näyt­tä­mään, mis­sä men­nään.

STTK:n pu­heen­joh­ta­ja­na Pa­lo­la pys­tyy nä­ke­mään, mikä on hy­väk­si pal­kan­saa­jal­le ja on sik­si mu­ka­na hank­kees­sa.

Eteläranta 10:lle vahva kumppani

– Me tar­vit­sem­me Ete­lä­ran­ta 10:lle vah­van kump­pa­nin neu­vot­te­lu- ja so­pi­mus­toi­min­taan, yh­teis­kun­ta­vai­kut­ta­mi­seen sekä elin­kei­no­po­liit­ti­seen vai­kut­ta­mi­seen.

Tar­koi­tus on kir­joit­taa edun­val­von­nan agen­da täl­le vuo­si­tu­han­nel­le ja uu­den kes­kus­jär­jes­tön pi­tää olla myös puo­lue­po­liit­ti­ses­ti si­tou­tu­ma­ton.

Pa­lo­la ar­vioi, että han­ke to­teu­tuu.

– Ay-lii­ke on py­säh­ty­nyt. Emme ole enää uu­dis­ta­jia, vaan säi­lyt­tä­jiä.

Haas­tee­na on muun muas­sa se, että nuo­ret ei­vät kuu­lu enää liit­toon.

– Mei­dän pi­tää löy­tää kus­tan­nus­te­hok­kai­ta ra­ken­tei­ta. Myös toi­min­ta­kult­tuu­rin on muu­tet­ta­va.

Neuvotteluja kaksi vuotta

Pa­lo­la on is­tu­nut neu­vot­te­lu­pöy­dis­sä vii­mei­set kak­si vuot­ta.

– En­sin neu­vo­tel­tiin elä­ke­uu­dis­tus­ta, sit­ten työ­rau­has­ta, sit­ten ty­kaa (työl­li­syys- ja kas­vuso­pi­mus­ta), sit­ten yh­teis­kun­ta­so­pi­mus­ta, taas ty­kaa, sit­ten taas yh­teis­kun­ta­so­pi­mus­ta ja nyt työ­mark­ki­na­rat­kai­sua.

Pa­lo­lan mie­les­tä so­pi­muk­sia ei syn­ny il­man työ­mark­ki­na­pai­net­ta.

– Pil­li ei vi­hel­lä, jos ei ole pai­net­ta.

Pa­lo­lan mu­kaan hal­li­tuk­sel­ta puut­tuu työ­mark­ki­nao­saa­mis­ta.

– Ku­kaan ei ha­lua hal­li­tuk­sen pak­ko­la­ke­ja. Nyt neu­vot­te­lem­me vaih­toeh­toi­sis­ta toi­men­pi­teis­tä.

So­pi­mus­ta hae­taan kah­del­la rai­teel­la: yh­del­lä rai­teel­la teh­dään palk­ka­rat­kai­sua, jol­la jat­ke­taan työl­li­syys- ja kas­vuso­pi­mus­ta. Toi­sel­la rai­teel­la taas et­si­tään vaih­toeh­toi­sia mal­le­ja hal­li­tuk­sen esit­tä­mäl­le mal­lil­le.

– STTK:n mal­li koos­tuu työ­nan­ta­ja­mak­su­jen alen­ta­mi­ses­ta, kai­kil­le yh­tei­sis­tä asiois­ta (esim. ar­ki­py­hät, sai­ra­sa­jan ka­rens­si toi­sel­la ta­val­la kuin hal­li­tus esit­tä­nyt) ja toi­mia­la­koh­tai­sis­ta asiois­ta.

Jos kes­kus­jär­jes­tö­ta­sol­la pääs­tään rat­kai­suun mar­ras­kuun ai­ka­na, niin ala­koh­tai­set neu­vot­te­lut pää­si­si­vät käyn­tiin tam­mi-hel­mi­kuus­sa.

 

Seu­raa HPL:n se­mi­naa­ria Twit­te­ris­sä tun­nis­teel­la #HPL­se­mi­naa­ri