Pilotissa pulaa työnhakijoista

Uudenmaan TE-toimistossa aloitettiin heinäkuussa 2016 uusi ostopalvelupilotti, jonka tärkeimpänä tavoitteena on työnhakijoiden nopea pääsy töihin. Pilottiin kaivataan lisää työnhakijoita.

Äkkilähtö työhön! -ni­meä kan­ta­van pal­ve­lua­lan pi­lo­tin koh­de­ryh­mä on 3-6 kuu­kaut­ta työt­tö­mi­nä ol­leet ma­joi­tus- ja ra­vit­se­musa­lan sekä kaup­pa- ja myyn­tia­lan työt­tö­mät työn­ha­ki­jat.

Pi­lo­tis­sa on tii­vis­tet­ty jul­ki­sen ja yk­si­tyi­sen työn­vä­li­tyk­sen yh­teis­työ­tä ja sii­nä et­si­tään en­nak­ko­luu­lot­to­mia ja tuo­rei­ta työn­haun ta­po­ja. Uu­den­maan TE-toi­mis­ton li­säk­si pi­lot­tiin osal­lis­tuu kol­me yk­si­tyi­sen työn­vä­li­tyk­sen pal­ve­lun­tuot­ta­jaa.

Pi­lot­ti on läh­te­nyt hi­taas­ti käyn­tiin. Tämä on har­mil­lis­ta, sil­lä juu­ri pal­ve­lua­loil­la Uu­del­la­maal­la on pal­jon avoi­mia työ­paik­ko­ja. Kaik­ki pi­lo­tis­sa mu­ka­na ole­vat pal­ve­lun­tuot­ta­jat toi­vo­vat­kin li­sää työn­ha­ki­joi­ta pi­lot­tiin.

Vaik­ka pi­lot­tiin osal­lis­tu­jien mää­rä on ol­lut vä­häi­nen ja pal­ve­lu on mo­nen osal­ta vie­lä kes­ken, po­si­tii­vi­sia tu­lok­sia on sil­ti jo saa­tu. Pi­lo­tis­sa yh­te­nä pal­ve­lun­tuot­ta­ja­na mu­ka­na ole­va Op­team on jo saa­nut työl­lis­tet­tyä pi­lo­tis­sa mu­ka­na ole­via työn­ha­ki­joi­ta.

– Kan­nus­tam­me työn­ha­ki­joi­ta osal­lis­tu­maan pi­lot­tiin, sil­lä työn­haun kans­sa ei kan­na­ta jää­dä yk­sin, vaan ot­taa am­mat­tia­pua vas­taan nyt, kun sitä on tar­jol­la, ke­hot­taa Jaana Kaarela Op­tea­mis­ta.

Pi­lo­teis­sa työn­ha­ki­ja-asia­kas saa itse va­li­ta pi­lo­tis­sa mu­ka­na ole­vis­ta pal­ve­lun­tuot­ta­jis­ta mie­lui­sim­man. Pal­ve­lu al­kaa Op­tea­mis­sa ta­paa­mi­sel­la hen­ki­lö­koh­tai­sen työn­ha­ku­val­men­ta­jan kans­sa. Al­ku­kar­toi­tuk­sen jäl­keen käy­dään läpi mm. työn­ha­ki­jan tai­to­ja ja kiin­nos­tuk­sen koh­tei­ta. Työn­ha­ki­ja saa heti tie­don kai­kis­ta avoin­na ole­vis­ta työ­pai­kois­ta. Li­säk­si hän saa apua CV:n päi­vit­tä­mi­ses­sä ja oh­jeis­tus­ta ny­ky­ai­kais­ten työn­ha­ku­ka­na­vien käy­tös­sä (esim. Lin­ke­dIn). Työn­ha­ki­jal­le voi­daan teh­dä myös työ­haas­tat­te­lu­har­joi­tus, jos hä­nel­lä on pit­kä aika edel­li­ses­tä haas­tat­te­lus­ta. Li­säk­si kar­toi­te­taan eri­lai­set työn­teon yh­dis­tä­mi­sen mah­dol­li­suu­det. Työn­te­ki­jä voi teh­dä työ­tä esi­mer­kik­si osit­tain vuo­kra­työn­te­ki­jä­nä ja osit­tain toi­mi­ni­men kaut­ta.

– Työn­ha­ki­ja­na työn­ha­ku on ko­vaa työ­tä. Kan­nat­taa kai­kin kei­noin pyr­kiä koh­ti rek­ry­toin­nin am­mat­ti­lais­ten apua, jos oma työ­ha­ku ei tuo­ta tu­los­ta. He pys­ty­vät aut­ta­maan työn­haun kei­nois­sa te­hok­kaas­ti ja sitä kaut­ta voi­daan mah­dol­li­ses­ti ly­hen­tää työt­tö­myy­den kes­toa, Jaa­na Kaa­re­la to­te­aa.

Pi­lot­tien mark­ki­noin­ti oli­si te­hok­kaam­paa, jos yk­si­tyi­set pal­ve­lun­tuot­ta­jat sai­si­vat lis­tan työt­tö­mis­tä työn­ha­ki­jois­ta. Täl­lä het­kel­lä lain­sää­dän­tö es­tää tä­män ja TE-toi­mis­ton on en­sin otet­ta­va yh­teyt­tä työt­tö­miin ja ky­syt­tä­vä hei­dän suos­tu­mus­taan tie­to­jen luo­vut­ta­mi­seen. TE-toi­mis­ton vä­häi­set re­surs­sit huo­mioi­den tämä on ol­lut haas­teel­lis­ta. Vuon­na 2017 TE-toi­mis­to on lu­van­nut pa­nos­taa pal­ve­lun mark­ki­noin­tiin enem­män.

– Suun­ni­tel­mis­sa on ensi vuon­na pa­ran­taa vies­tin­tää, li­sä­tä mm. some-mark­ki­noin­tia. Pi­lot­tiin yri­te­tään hou­ku­tel­la eri­tyi­ses­ti sel­lai­sia työt­tö­miä, jot­ka ei­vät itse en­si­si­jai­ses­ti ole har­kin­neet pal­ve­lu­työ­tä, ker­too Uu­den­maan TE-toi­mis­ton ke­hit­tä­mis­koor­di­naat­to­ri Jani Honkanen.