Perhe-etuusoikeuksia laajennettiin maaliskuussa

Tasa-arvoisen avioliittolain muutos vaikuttaa sateenkaariperheiden saamiin perhe-etuuksiin.

Maa­lis­kuus­ta 2017 al­kaen lap­sen äi­din nais­puo­li­sel­la avio- tai avo­puo­li­sol­la on oi­keus van­hem­pain- ja isyys­ra­haan sa­moin pe­rus­tein kuin äi­din mies­puo­li­sel­la avio- tai avo­puo­li­sol­la oli­si.

”Ai­em­min lap­sen äi­din nais­puo­li­sen kump­pa­nin van­hem­pain- ja isyys­ra­ha­oi­keus edel­lyt­ti pa­ri­suh­teen re­kis­te­röin­tiä ja per­heen si­säis­tä adop­tio­ta. Muu­tok­sen myö­tä esi­mer­kik­si isyys­ra­haa voi­daan mak­saa heti lap­sen syn­ty­mäs­tä läh­tien”, se­lit­tää asian­tun­ti­ja Hanna Lönnström HPL:sta.

Avio­liit­to­lain muu­tok­sen myö­tä myös sa­maa su­ku­puol­ta ole­vat pa­rit voi­vat adop­toi­da lap­sen yh­des­sä. Täl­löin he so­pi­vat kes­ke­nään, kum­pi puo­li­sois­ta ha­kee isyys­ra­haa.

La­ki­muu­tok­sen myö­tä lap­sen hoi­dos­ta vas­taa­val­la isäl­lä on jat­kos­sa oi­keus van­hem­pain- ja isyys­ra­haan, vaik­ka isä ja äiti ei­vät elä yh­tei­ses­sä ta­lou­des­sa avio- tai avo­lii­tos­sa.

”Ai­em­min isän oi­keus isyys- ja van­hem­pain­ra­haan edel­lyt­ti avio- tai avo­liit­toa lap­sen äi­din kans­sa. Kui­ten­kaan isän avio- tai avo­puo­li­sol­la ei tois­tai­sek­si ole oi­keut­ta isyys- ja van­hem­pain­päi­vä­ra­hoi­hin”, Lönn­ström li­sää.

Uusia sään­nök­siä lap­sen äi­din nais­puo­li­sen avio- tai avo­puo­li­son oi­keu­des­ta so­vel­le­taan, jos lap­ses­ta mak­set­ta­va van­hem­pain­päi­vä­ra­ha­kausi on al­ka­nut 1.3.2017 tai sen jäl­keen. Isää kos­ke­via uusia sään­nök­siä so­vel­le­taan, jos isä on ot­ta­nut lap­sen hoi­toon­sa 1.3.2017 tai sen jäl­keen.