Oikeus korvaukseen vanhemmuudesta aiheutuvista perhevapaakustannuksista

Naispuolisen työntekijän työnantajalla on oikeus hakea kertakorvausta työntekijän vanhemmuudesta aiheutuvista perhekustannuksista.

Tä­män vuo­den huh­ti­kuun alus­ta sai­raus­va­kuu­tus­la­kiin li­sät­tiin uusi py­kä­lä (14:4 §), jon­ka mu­kaan nais­puo­li­sen työn­te­ki­jän työ­nan­ta­jal­la on oi­keus 2 500 eu­ron ker­ta­kor­vauk­seen van­hem­muu­des­ta ai­heu­tu­vis­ta per­he­va­paa­kus­tan­nuk­sis­ta.

”Kor­vaus on ras­kaus- tai adop­tio­koh­tai­nen ja sen saa­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että työ­nan­ta­ja on mak­sa­nut työn­te­ki­jäl­le palk­kaa vä­hin­tään yh­den kuu­kau­den ajal­ta äi­tiys- tai van­hem­pain­ra­ha­kau­del­la”, asian­tun­ti­ja Hanna Lönnström HPL:sta ker­too.

Li­säk­si työ­nan­ta­jal­la, joka on mak­sa­nut työn­te­ki­jäl­le vä­hin­tään yh­del­tä kuu­kau­del­ta pal­kan ja van­hem­pain­päi­vä­ra­han ero­tuk­sen, on oi­keus kor­vauk­seen.
Laki edel­lyt­tää, että työn­te­ki­jän työ­suh­de on kes­tä­nyt vä­hin­tään kol­me kuu­kaut­ta en­nen äi­tiys- tai adop­tio­äi­din van­hem­pain­ra­ha­kau­den al­kua ja että työ­suh­de pe­rus­tuu vä­hin­tään vuo­dek­si teh­tyyn työ­so­pi­muk­seen.

”Vuo­den mää­rä­ai­ka voi tul­la täy­teen myös useam­mas­ta mää­rä­ai­kai­ses­ta työ­suh­tees­ta, kun­han työ­suh­teet jat­ku­vat sa­mal­la työ­nan­ta­jal­la yh­tä­jak­soi­ses­ti vä­hin­tään vuo­den”, Lönn­ström li­sää.

Korvaus vaatii työaikaedellytyksen täyttymistä

Kor­vauk­sen saa­mi­sek­si myös työn­te­ki­jän työ­ai­kae­del­ly­tyk­sen on täy­tyt­tä­vä äi­tiys- tai adop­tio­äi­din van­hem­pain­ra­ha­kau­den al­kaes­sa. Työn­te­ki­jän työ­ajan täy­tyy olla vä­hin­tään 80 % työ­eh­to­so­pi­muk­sen mää­rää­mäs­tä alan ko­koai­kai­sen työn­te­ki­jän työ­ajas­ta tai työ­ai­ka­lain mu­kai­ses­ta sään­nöl­li­ses­tä työ­ajas­ta.

”Työ­ai­kae­del­ly­tys täyt­tyy myös sil­loin kun äiti on ko­koai­kai­ses­ta työ- tai vir­ka­suh­tees­taan en­nen äi­tiys­va­paan tai adop­tio­äi­din van­hem­pain­va­paan al­ka­mis­ta ti­la­päi­sel­lä va­paal­la. Ti­la­päi­nen va­paa voi olla esi­mer­kik­si hoi­to­va­paa, osit­tai­nen hoi­to­va­paa, opin­to­va­paa, osa­sai­raus­päi­vä­ra­ha tai osa­kun­tou­tus­ra­ha”, Lönn­ström se­lit­tää.

Oi­keus ker­ta­kor­vauk­sen saa­mi­seen on, kun en­sim­mäi­nen mak­set­ta­va äi­tiys­ra­ha­päi­vä tai adop­tio­äi­din van­hem­pain­ra­ha­päi­vä on ol­lut 1.4.2017 tai sen jäl­keen. Kor­vaus­ta on haet­ta­va vii­meis­tään kuu­den kuu­kau­den ku­lues­sa van­hem­man van­hem­pain­päi­vä­ra­ha­kau­den päät­ty­mi­ses­tä lu­kien.