Vuokratyöhön soveltuva työehtosopimus

Sovellettava työehtosopimus määräytyy vuokratyössä työsopimuslain 2 luvun 9 pykälän mukaan.

TSL 2:9 §: Vuokrattujen työntekijöiden työsuhteissa sovellettavat vähimmäistyöehdot

Jos työnantaja on vuokrannut työntekijänsä käyttäjäyritykseen työhön eikä työntekijänsä vuokrannut työnantaja ole sidottu 7 §:n 3 momentissa tarkoitettuun työehtosopimukseen eikä velvollinen noudattamaan työsuhteissaan yleissitovaa työehtosopimusta, on vuokratun työntekijän työsuhteessa sovellettava vähintään käyttäjäyritystä sitovan 7 §:n 3 momentissa tarkoitetun tai yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä.

Jos vuokratun työntekijän työsuhteessa ei sovelleta mitään 1 momentissa tarkoitettua työehtosopimusta, vuokratun työntekijän palkkaa, työaikaa ja vuosilomia koskevien ehtojen on oltava vähintään käyttäjäyritystä sitovien ja siellä yleisesti sovellettavien sopimusten tai käytäntöjen mukaiset.

Käytännössä säännös tarkoittaa, että vuokratyöntekijän työsuhteessa sovellettava työehtosopimus määräytyy seuraavan luettelon ensimmäisen soveltuvan säännön mukaan:

 1.  Jos henkilöstöpalveluyritys on sellaisen työnantajaliiton jäsen, joka on tehnyt vuokratyöntekijöitä aidosti edustavan työntekijäliiton kanssa työehtosopimuksen vuokratyöntekijöiden työehdoista, henkilöstöpalveluyrityksen työsuhteissa on sovellettava tätä työehtosopimusta ns. normaalisitovuuden perusteella.

  Esim. HPL:n jäsenyritys noudattaa toimisto-, taloushallinto- ja ICT-alan vuokratyössä HPL:n ja ERTO:n välillä sovittua Henkilöstöpalvelualan työehtosopimusta. HPL:n tiedossa ei ole muita muita em. edellytykset täyttäviä vuokratyötä koskevia työehtosopimuksia Suomessa.

 2.  Henkilöstöpalveluyritys on neuvotellut itse työehtosopimuksen vuokratyöntekijöitä edustavan valtakunnallisen työntekijäliiton kanssa.

  HPL:n tietojen mukaan yrityskohtaisia työehtosopimuksia ei ole neuvoteltu suomalaisissa henkilöstöpalveluyrityksissä.

 3.  Jos henkilöstöpalveluyritys ei ole sidottu em. työehtosopimuksiin, henkilöstöpalveluyritys on sidottu työvoiman vuokrausta koskevaan yleissitovaan työehtosopimukseen.

  Esim. henkilöstöpalveluyritys, joka ei ole HPL:n jäsen noudattaa toimisto, taloushallinto- ja ICT-alan vuokratyössä Henkilöstöpalvelualan työehtosopimusta. HPL:n tiedossa ei ole muita em. edellytykset täyttäviä vuokratyötä koskevia työehtosopimuksia Suomessa.

 4. Jos velvollisuutta noudattaa em. työehtosopimusta ei ole, henkilöstöpalveluyrityksen on noudatettava käyttäjäyritystä sitovaa työehtosopimusta.

  Tämä on selvästi yleisin sääntö, jonka mukaan vuokratyössä sovellettava työehtosopimus määräytyy.

 5.  Jos em. työehtosopimuksia ei ole, henkilöstöpalveluyrityksen tulee noudattaa vuokratyöntekijän tekemään työhön sovellettavaa yleissitovaa työehtosopimusta.
 6.  Jos em. työehtosopimuksia ei ole, vuokratyöntekijöiden palkan, työajan ja vuosilomien osalta noudatetaan käyttäjäyritystä sitovia ja käyttäjäyrityksessä yleisesti sovellettavia sopimuksia tai käytäntöjä.