Intuitiotutkija Asta Raami: Intuitiivinen tieto rekrytoinnissa ja johtamisessa

Asta Raami kertoi HPL:n seminaarissa 5.11. mitä intuitiivinen tieto on ja miten ja miksi sitä on älykästä hyödyntää.

– In­tui­tio on tär­keä työ­vä­li­ne rek­ry­toin­nis­sa, sa­noi Raa­mi.

Suu­rin osa tie­dos­ta ja tie­tä­mis­tä pe­rus­tuu auk­to­ri­teet­tiin ja päät­te­lyyn. Li­säk­si on ko­ke­mus­pe­räis­tä tie­toa, ku­ten rek­ry­toin­nis­sa.

– Noeet­ti­nen tie­to ei pe­rus­tu ko­ke­muk­seen, päät­te­lyyn, eikä auk­to­ri­teet­tiin. Eli kun tie­tää jo­tain, jota ei oi­keas­ti voi tie­tää.

Mi­ten sit­ten teh­dä hyvä pää­tös?

– Tut­ki­mus­ten mu­kaan in­tui­tio on täy­sin yli­ver­tai­nen päät­te­lyyn ver­rat­tu­na. Ti­lan­teis­sa jos­sa tie­toa on lii­kaa, päät­te­ly tu­kah­tuu tie­don mää­rään. Sa­moin jos tie­toa on lii­an vä­hän, päät­te­ly ei toi­mi. Jos pää­tös pi­tää teh­dä no­peas­ti, in­tui­tio hak­kaa tie­toi­sen päät­te­lyn.

– Län­si­mai­sen tie­teen tra­di­tio pe­rus­tuu ra­tio­naa­li­suu­teen ja mi­tat­ta­vuu­teen.

Se, mikä te­kee in­tui­tios­ta han­ka­lan, on se että ei ole ole­mas­sa yhtä ai­no­aa in­tui­tio­ta.

– In­tui­tio on jouk­ko eri­lai­sia tie­tä­mi­sen ta­po­ja.

Suu­rin osa ih­mi­sen ajat­te­lus­ta on in­tui­tii­vis­ta. Par­haim­mil­laan päät­te­ly on vain 10 % ajat­te­lus­ta.

40 bittiä vai 11 miljoonaa bittiä?

– Tie­toi­nen päät­te­ly voi kä­si­tel­lä 40-50 bit­tiä se­kun­nis­sa ja in­tui­tio taas 11 mil­joo­naa bit­tiä se­kun­nis­sa.

Tie­toi­nen mie­li on täy­sin riip­pu­vai­nen in­tui­tios­ta voi­dak­seen toi­mia. Tie­toi­nen mie­li voi ha­kea in­tui­tios­ta mitä ta­han­sa tie­toa.

Ih­mi­nen huo­maa vain 2 pro­sent­tia maa­il­mas­ta, ai­vot vä­rit­tää lo­put.

– On siis tär­ke­ää, että rek­ry­toin­ti­ti­lan­tees­sa on he­reil­lä.

Jos in­tui­tio­ta ei tun­nis­te­ta, se vai­kut­taa pää­tök­sen­te­koon vi­nout­ta­vas­ti. In­tui­tio­ta kan­nat­taa hyö­dyn­tää enem­män muun muas­sa on­gel­man­rat­kai­suis­sa.

– Yri­tyk­sis­sä kan­nat­tai­si hyö­dyn­tää ryh­mäin­tui­tio­ta jon­kin on­gel­man rat­kai­se­mi­ses­sa.

Raa­min mu­kaan var­sin­kin arki-in­tui­tio voi men­nä usein pie­leen. Asian­tun­ti­juu­teen pe­rus­tu­va in­tui­tio pe­rus­tuu ali­ta­jun­nan tie­to­pank­kiin.

– Kiin­nos­ta­vin­ta on se, että jot­kut ih­mi­set ky­ke­ne­vät ylit­tä­mään oman asian­tun­ti­juu­ten­sa ja luo­vat jo­tain täy­sin uut­ta, ku­ten no­be­lis­tit.

Onko oma in­tui­tio sit­ten luo­tet­ta­vaa?

– Kan­nat­taa ke­hit­tää omaa ha­vain­noin­ti­ky­kyä ja erot­te­lu­ky­kyä.
Seu­raa HPL:n se­mi­naa­ria Twit­te­ris­sä tun­nis­teel­la #HPL­se­mi­naa­ri