HPL:n seminaari ja liittokokous 5.-6.11.

Huomenna käynnistyy HPL:n seminaari ja liittokokous Tampereella. Seminaarissa 5.11. on luvassa mielenkiintoisia puhujia ja puheenvuoroja. Liittokokousasiat käsitellään 6.11.

Se­mi­naa­ris­sa kuu­lem­me ta­lous­kat­sauk­sen, Vuo­kra­työn työl­lis­tä­vyys-tut­ki­muk­sen tu­lok­sia ja ajan­koh­tai­sia työ­mark­ki­na­kuu­lu­mi­sia STTK:sta. Kuu­lem­me myös in­tui­tii­vi­ses­ta tie­dos­ta rek­ry­toin­nis­sa ja joh­ta­mi­ses­sa. Li­säk­si se­mi­naa­ris­sa ker­ro­taan vink­ke­jä sii­hen, mi­ten luo­da yri­tys­kult­tuu­ri, joka si­tout­taa ja in­nos­taa ih­mi­siä sekä mi­ten vies­tiä ja vai­kut­taa 140 mer­kil­lä Twit­te­ris­sä.

Pu­hu­ji­na ovat EK:n joh­ta­ja Jussi Mustonen, Ti­las­to­kes­kuk­sen yliak­tu­aa­ri Topias Pyykkönen, in­tui­tio­tut­ki­ja Asta Raami, STTK:n pu­heen­joh­ta­ja Antti Palola, yri­tys­val­men­ta­ja Mika Järvinen ja so­si­aa­li­sen me­dian asian­tun­ti­ja Piritta Seppälä.

Liit­to­ko­kous­päi­vä­nä 6.11. kä­si­tel­lään liit­to­ko­kous­asioi­ta, ku­ten vuo­den 2016 jä­sen­mak­su ja va­li­taan vuo­del­le 2016 hal­li­tuk­sen jä­se­net, pu­heen­joh­ta­ja ja va­ra­pu­heen­joh­ta­ja sekä vaa­li­va­lio­kun­nan jä­se­net. Liit­to­ko­kouk­ses­sa pu­huu myös Pir­kan­maan TE-toi­mis­ton joh­ta­ja Vesa Jouppila.

Se­mi­naa­ria ja liit­to­ko­kous­ta voit seu­ra­ta Twit­te­ris­sä tun­nis­teel­la #HPL­se­mi­naa­ri