Henkilöstöpalveluyritykset soveltavat yli sataa erilaista työehtosopimusta

Työsuhteisiin liittyy paljon erilaisia asioita, joista henkilöstöpalvelualan yritysten on hyvä pysyä ajan tasalla. Siksi HPL järjestää erilaisia koulutuksia niin uusille kuin kokeneillekin jäsenyritystensä työntekijöille.

HPL jär­jes­tää sään­nöl­li­ses­ti päi­vän mit­tai­sia Työsuhdepäivä I ja II kou­lu­tuk­sia useam­man ker­ran vuo­des­sa. Kou­lu­tuk­sia suo­si­tel­laan kai­kil­le HPL:n jä­se­ny­ri­tyk­sil­le, mut­ta auktorisoiduille henkilöstöpalvelualan yrityksille ne ovat pa­kol­li­sia. Ai­na­kin yksi auk­to­ri­soi­dun yri­tyk­sen työn­te­ki­jöis­tä on käy­tä­vä kou­lu­tus sekä lä­päis­tä­vä sitä seu­raa­va koe. Työ­suh­de­päi­vä­kou­lu­tuk­sis­sa kä­si­tel­lään muun muas­sa työ­so­pi­muk­seen ja sen te­ke­mi­seen liit­ty­viä asioi­ta sekä sen taus­tal­la vai­kut­ta­vaa lain­sää­dän­töä. Kou­lu­tuk­set on suun­nat­tu eri­tyi­ses­ti hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten käy­tän­nön haas­tei­siin ja lain­sää­dän­töön.

Voiko työntekijä palata kesken sairauslomansa töihin?

Tou­ko­kuus­sa 2017 pi­de­tys­sä kou­lu­tuk­ses­sa ol­leet hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tys­ten edus­ta­jat ei­vät sel­väs­ti­kään ole en­sim­mäis­tä ker­taa te­ke­mi­sis­sä kou­lu­tuk­ses­sa esiin tul­lei­den asioi­den kans­sa. Päin­vas­toin, kes­kus­te­lu käy vä­lil­lä hy­vin­kin vilk­kaa­na, kun he vaih­ta­vat ko­ke­muk­si­aan ja esit­tä­vät ky­sy­myk­siä kou­lut­ta­jil­le. Kes­kus­te­lua syn­tyy muun muas­sa töi­hin pa­luus­ta sai­raus­lo­man ai­ka­na.

”Ylei­ses­ti luul­laan, että ta­pa­tur­ma­va­kuu­tus ei oli­si voi­mas­sa, jos työn­te­ki­jä pa­laa töi­hin en­nen sai­raus­lo­man lop­pua, mut­ta näin ei kui­ten­kaan ole”, sa­noo HPL:n asian­tun­ti­ja Niina Jantunen. 

Täs­tä huo­li­mat­ta moni pai­kal­la oli­ja ei kui­ten­kaan ol­lut val­mis ot­ta­maan työn­te­ki­jää kes­ken sai­raus­lo­maa töi­hin eten­kin teh­tä­vis­sä, jois­sa louk­kaan­tu­mis­ris­ki on suu­rem­pi.

Eri alo­jen työ­eh­to­so­pi­mus­ten (TES) si­säl­löis­sä on va­ri­aa­tioi­ta liit­tyen esi­mer­kik­si sai­raus­lo­miin, sai­raus­lo­ma­to­dis­tuk­siin, lää­kä­rin­tar­kas­tuk­siin ja mui­hin sa­man­lai­siin ti­lan­tei­siin. Hen­ki­lös­tö­alan yri­tys­ten työn­te­ki­jöil­tä vaa­di­taan­kin tark­kuut­ta, sil­lä alal­la on käy­tös­sä yli 100 eri­lais­ta työ­eh­to­so­pi­mus­ta.

”TES:iin kan­nat­taa tu­tus­tua asias­sa kuin asias­sa tark­kaan, sil­lä ero­ja riit­tää”, Jan­tu­nen pai­not­taa.

Kou­lu­tuk­set ovat myös erin­omai­nen ti­lai­suus ver­kos­toi­tua mui­den sa­mal­la alal­la työs­ken­te­le­vien kans­sa.

Ongelmien kanssa autetaan

Kaik­kiin ky­sy­myk­siin ei ole aina suo­raa tai edes oi­ke­aa vas­taus­ta. Jois­sain ta­pauk­sis­sa tul­kin­to­ja on haet­tu oi­keus­sa­lis­ta. On­nek­si yri­tyk­set ei­vät jou­du pai­ni­maan on­gel­mien­sa kans­sa yk­sin, sil­lä kou­lu­tus­ten li­säk­si lii­ton toi­mis­tol­la on nel­jä asian­tun­ti­jaa, jot­ka aut­ta­vat kink­ki­sis­sä työ­suh­de­asioi­hin liit­ty­vis­sä on­gel­mis­sa. Lii­ton asian­tun­ti­jat vas­taa­vat­kin tot­tu­nees­ti työ­oi­keu­teen, työ­eh­to­so­pi­mus­ten tul­kin­taan sekä ylei­siin so­pi­museh­toi­hin (YSE) liit­ty­viin ky­sy­myk­siin.

”Vas­taam­me päi­vit­täin lu­kui­siin ky­sy­myk­siin. Osaan löy­tyy vas­taus hel­pos­ti­kin, mut­ta jos­kus vas­tauk­sen et­si­mi­seen saat­taa men­nä useam­pi päi­vä. Mut­ta kaik­kiin on­gel­miin löy­däm­me kyl­lä vas­tauk­sen”, nau­rah­taa HPL:n asian­tun­ti­ja Maritta Antola. 

Hen­ki­lös­tö­alan työ­suh­de­päi­vä I ja II -kou­lu­tuk­sia jär­jes­te­tään Hel­sin­gin li­säk­si myös maa­kun­nis­sa. Kou­lu­tus­ten li­säk­si HPL neu­vot­te­lee yh­den yleis­si­to­van henkilöstöpalvelualan työehtosopimuksen. Lii­ton asian­tun­ti­jat ovat ta­voi­tet­ta­vis­sa sekä sähköpostitse että puhelimitse.

HPL:n koulutuskalenterista löy­tyy tie­toa tu­le­vis­ta kou­lu­tuk­sis­ta.