Henkilöstöpalvelualalle neuvottelutulos työehtosopimuksesta

Henkilöstöpalveluyritysten liitto (HPL) ja Toimihenkilöliitto ERTO pääsivät 30.1.2018 neuvottelutulokseen henkilöstöpalvelualan työehtosopimusta koskevissa neuvotteluissa.

Nyt sol­mit­tu so­pi­mus on teh­ty ajan­jak­sol­le 1.2.2018–31.1.2021 (vii­mei­nen vuo­si on op­tio­vuo­si).

Rat­kai­su on kus­tan­nus­vai­ku­tuk­sil­taan ylei­sen lin­jan mu­kai­nen. Palk­ko­ja ko­ro­te­taan en­sim­mäi­se­nä vuo­te­na 1.4.2018 lu­kien. Työ­eh­to­so­pi­muk­seen teh­tiin joi­ta­kin teks­ti­muu­tok­sia, joil­la ei ole kus­tan­nus­vai­ku­tuk­sia.

Lisätietoja:

Toi­mi­tus­joh­ta­ja
Mer­ru Tu­lia­ra
p. 040 562 6466