Back to business -pilotti hyvässä vauhdissa

Pirkanmaan TE-toimistossa on käynnistynyt tulosperusteinen pilottihanke, jonka tavoitteena on vahvistaa yksityisen ja julkisen työnvälityksen yhteistyötä.

Pir­kan­maan Back to busi­ness -pi­lot­ti on yksi hal­li­tuk­sen seit­se­mäs­tä kär­ki­han­ke­pi­lo­teis­ta, jois­sa on tar­koi­tus vah­vis­taa yk­si­tyis­ten yri­tys­ten roo­lia työn­vä­li­tyk­ses­sä.

Pi­lo­tin koh­de­ryh­mä­nä ovat kor­keas­ti kou­lu­te­tut yli 50-vuo­ti­aat työn­ha­ki­jat, joi­den työt­tö­myys on kes­tä­nyt 3-6 kuu­kaut­ta. Pi­lo­tin to­teut­ta­vat Pir­kan­maan TE-toi­mis­to, ELY-kes­kus ja yk­si­tyi­set pal­ve­lun­tar­joa­jat.  HPL:n jä­se­ny­ri­tyk­sis­tä hank­kees­sa ovat mu­ka­na Nor­dic Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut, Op­team, Spring House ja Cim­son Kou­lu­tus­pal­ve­lut.

– Pir­kan­maal­la yh­teis­työ yri­tys­ten kans­sa on läh­te­nyt hy­vin käyn­tiin. Myös työn­ha­ki­jat ovat ol­leet in­nos­tu­nei­ta uu­des­ta toi­min­ta­ta­vas­ta ja en­sim­mäi­set pi­lot­tiin osal­lis­tu­neet ovat saa­neet jo töi­tä­kin, ker­too Pir­kan­maan TE-toi­mis­ton joh­ta­ja Regina Saari. 

Pi­lo­tin koh­de­ryh­mään kuu­lu­vil­le työn­ha­ki­joil­le lä­he­te­tään kut­su in­fo­ti­lai­suuk­siin, jos­sa ker­ro­taan mah­dol­li­suu­des­ta saa­da työl­lis­ty­mi­seen apua yk­si­tyi­sil­tä yri­tyk­sil­tä. Työn­ha­ki­ja voi itse päät­tää, osal­lis­tuu­ko pi­lot­tiin vai jat­kaa­ko jul­ki­sen työn­vä­li­tyk­sen asiak­kaa­na. In­fo­ti­lai­suuk­sis­sa yri­tyk­set esit­te­le­vät pal­ve­lui­taan ja jos työn­ha­ki­ja päät­tää osal­lis­tua, hän voi va­li­ta kuu­des­ta pal­ve­lun­tar­joa­jas­ta it­sel­leen mie­lui­sim­man.  Pal­ve­lun kes­to on nel­jä kuu­kaut­ta.

Pal­ve­lus­ta kiin­nos­tu­nut työn­ha­ki­ja saa TE-toi­mis­tos­ta pal­ve­luse­te­lin, jol­la pal­ve­lui­ta os­te­taan yk­si­tyi­sel­tä yri­tyk­sel­tä.

– Työn­ha­ki­joil­le on tär­ke­ää, että heil­lä säi­lyy va­lin­nan­va­paus pal­ve­luun osal­lis­tu­mi­ses­ta sekä pal­ve­lun­tar­joa­jas­ta.  Pal­ve­luse­te­li­mal­li on kan­nus­ta­va, sil­lä työn­ha­ki­jat ko­ke­vat, että hei­hin in­ves­toi­daan, ker­too Pir­kan­maan TE-toi­mis­ton pal­ve­lu­joh­ta­ja Irene Impiö. 

Pahimmat lastentaudit hiottu pois

Pir­kan­maan TE-toi­mis­to oli mu­ka­na jo vii­me vuon­na vas­taa­van­lai­ses­sa pi­lo­tis­sa, jos­sa työn­ha­ki­joil­le han­kit­tiin pal­ve­lui­ta tu­los­pe­rus­tei­ses­ti yk­si­tyi­sil­tä pal­ve­lun­tar­joa­jil­ta.

– Vii­me vuo­den ko­ke­muk­set oli­vat in­nos­ta­via ja sik­si oli kiin­nos­ta­vaa läh­teä mu­kaan uu­teen pi­lot­tiin. Ai­em­mis­ta ko­ke­muk­sis­ta on ol­lut hyö­tyä ja pa­him­mat las­ten­tau­dit on hiot­tu pois käyn­nis­sä ole­vas­ta pi­lo­tis­ta, Saa­ri ker­too.

Alue­hal­lin­to­uu­dis­tuk­sen myö­tä TE-toi­mis­tot lak­kau­te­taan ja TE-pal­ve­lut tu­le­vat maa­kun­nan jär­jes­tä­mis­vas­tuun pii­riin vuon­na 2019. Pal­ve­lun­tuot­ta­ji­na ovat täl­löin kun­nat, yk­si­tyi­set yri­tyk­set sekä kol­man­nen sek­to­rin toi­mi­jat. Pi­lot­ti­hank­keis­ta saa­daan hy­vää ko­ke­mus­ta tu­le­vaa mal­lia var­ten.

Teksti ja kuva: Merru Tuliara, toimitusjohtaja, HPL

Lue lisää muista kärkihankepiloteista >>