Henkilöstövuokrauksen yleisten sopimusehtojen merkitys

Henkilöstöpalveluyritysten liitto on laatinut henkilöstövuokrausta koskevat yleiset sopimusehdot. Ne löytyvät täältä>>

Yleiset sopimusehdot selkeyttävät sopimusosapuolten vastuunjakoa. Niillä luodaan pelisäännöt muun muassa sopimusmuutoksille, reklamaatioille ja riitatilanteiden ratkaisemiseksi. Sopimusehdoissa on määräykset sopimusosapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista, sopimuksen voimassaolosta, ja sen päättymisestä sekä vahingonkorvauksesta.

Yleisiä sopimusehtoja on tarkoitus käyttää henkilöstöpalveluyrityksen ja sen asiakkaan välisen sopimuksen liitteenä. Asiakassopimukseen otetaan nimenomainen ehto siitä, että HPL YSE 2018 -ehtoja noudatetaan osana sopimusta. Ehdot liitetään asiakassopimukseen sellaisenaan, mutta kaikista sopimuksen eri kohdista voidaan sopia toisin.

Henkilöstöpalveluyrityksen tärkein velvollisuus, erityisesti vahingonkorvauksen kannalta (vahingonkorvausvastuusta tarkemmin HPL YSE 2018-ehdot 9.kohta.), on työntekijän valinta:

2.1. HPY:n on huolellisesti valittava työhön esitettävät työntekijät asiakkaan antamien tietojen perusteella. HPY:n tulee sen käytettävissä olevat mahdollisuudet huomioon ottaen pyrkiä kohtuudella selvittämään, että työntekijä vastaa koulutukseltaan, ammattitaidoltaan ja kokemukseltaan asiakkaan HPY:lle ilmoittamia vaatimuksia tai vaihtoehtoisesti selvitettävä, miltä osin työntekijä poikkeaa niistä.

Henkilöstöpalveluyritys vastaa, ja sillä on näyttövelvollisuus siitä, että rekrytointiprosessi on kunnossa.

Rekrytointipalkkiosta

Henkilöstöpalveluyrityksellä on oikeus periä asiakkaalta rekrytointipalkkio, jos sen määrästä on erikseen sovittu. Asiakassopimukseen on laitettava erillinen kohta rekrytointipalkkiosta, jossa on selkeästi määritelty rekrytointipalkkion euromäärä, sillä automaattista oikeutta tähän ei ole.

7.2. Oikeus rekrytointipalkkioon on silloin, kun HPY:n esittelemä tai vuokraama työntekijä siirtyy tai tekee sopimuksen siirtymisestä asiakkaan tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan tai muun läheisen yhtiön palvelukseen ennen tilausta, tilauksen aikana tai kuuden (6) kuukauden kuluessa tilauksen tai sopimuksen päättymisestä lukien.

Irtisanomisesta

Henkilöstövuokrausta koskevissa yleisissä sopimusehdoissa on erikseen säännökset tilauksen voimassaolosta, irtisanomisesta ja siirtämisestä ja näitä koskevista irtisanomisajoista.

11.1. Tilausta koskevat velvoitteet tulevat voimaan allekirjoitushetkellä tai kun henkilöstövuokrauksesta tai siihen liittyvän hakuprosessin käynnistämisestä sovitaan. Tilauksen voimassaoloaikaan ja niiden mukaisiin velvoitteisiin ei vaikuta se, milloin työnteko tilauksen perusteella tosiasiallisesti aloitetaan, lopetetaan tai keskeytetään.

Ennen hakuprosessin käynnistämistä tai ehdokkaiden esittelyä, olisi suositeltavaa tehdä asiakassopimus, jonka liitteeksi YSE-ehdot otetaan. Näin ollen, vaikka työntekoa ei olisi vielä aloitettu, olisi asiakas sitoutunut sopimukseen, jota ei voi päättää muuten kuin irtisanomalla.

 

Seuraava YSE-koulutus 15.3.2022>>