Yksityiset toimijat mukaan Euroopan työnvälitysverkostoon Euresiin

EU- ja ETA-maat kattava rekrytointi- ja työnvälityspalvelu Eures avataan yksityisille toimijoille. Tavoitteena on lisätä työvoiman liikkuvuutta ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta.

Eu­res on toi­mi­nut Suo­mes­sa ja muu­al­la EU- ja ETA-alu­eel­la tä­hän saak­ka jul­kis­ten rek­ry­toin­ti- ja työn­vä­li­tys­pal­ve­lu­jen muo­dos­ta­ma­na ver­kos­to­na. Suo­mes­sa Eu­res-ver­kos­ton muo­dos­ta­vat TE-pal­ve­lut. Edus­kun­nan hy­väk­sy­mäl­lä lail­la Eu­res ava­taan nyt myös yk­si­tyi­sil­le toi­mi­joil­le. Eu­res-ver­kos­ton toi­mi­joi­ta voi­vat jat­kos­sa olla sekä yri­tyk­set että kol­man­nen sek­to­rin or­ga­ni­saa­tiot, jot­ka ha­ke­vat ja hy­väk­sy­tään mu­kaan Eu­res-ver­kos­toon. Ver­kos­ton uu­det toi­mi­jat tar­joa­vat kan­sain­vä­li­sen rek­ry­toin­nin ja työn­vä­li­tyk­sen pal­ve­lui­ta sekä mui­ta liik­ku­vuut­ta tu­ke­via pal­ve­lui­ta yh­teis­työs­sä ny­kyi­sen Eu­res-ver­kos­ton kans­sa.

Uu­det jä­se­net ja kump­pa­nit voi­vat hyö­dyn­tää lii­ke­toi­min­nas­saan Eu­re­sin laa­jo­ja työn­ha­ki­ja- ja an­sio­luet­te­lo­tie­to­kan­to­ja, työ­paik­kail­moi­tuk­sia, Eu­res-ver­kos­ton yh­teis­työ­tä sekä Eu­roo­pan laa­jui­sia verk­ko­rek­ry­toin­ti­ta­pah­tu­mia. Ne voi­vat myös tar­jo­ta Eu­re­sin pii­ris­sä kan­sain­vä­li­sen rek­ry­toin­nin oheis­pal­ve­lui­ta: aset­tau­tu­mis­pal­ve­lua, kou­lu­tuk­sia ja val­men­nuk­sia.

Jä­se­net tuo­vat ver­kos­ton käyt­töön kan­sain­vä­li­sen rek­ry­toin­nin kan­nal­ta so­vel­tu­vat työ­pai­kat sekä työ­ha­ke­muk­sen­sa ja an­sio­luet­te­lon­sa, ja voi­vat tar­jo­ta Eu­res-pal­ve­lui­ta työn­ha­ki­joil­le ja työ­nan­ta­jil­le sen mu­kai­ses­ti kei­hin suun­ni­tel­tu toi­min­ta koh­dis­tuu. Suo­mel­la on käy­tös­sä yksi koor­di­noi­tu ka­na­va, jon­ka kaut­ta Eu­res-jä­sen­ten avoi­met työ­pai­kat ja työn­ha­ki­joi­den pro­fii­le­ja kos­ke­vat tie­dot siir­re­tään Suo­mes­ta Eu­res-por­taa­liin, ja mitä kaut­ta por­taa­lin paik­ko­ja voi vie­dä toi­mi­jan käyt­töön.

Jä­se­net ja kump­pa­nit käyt­tä­vät Eu­res-ta­va­ra­merk­kiä ja -vies­tin­täil­met­tä ver­kos­tos­sa toi­mies­saan. Jä­se­net ja kump­pa­nit ra­hoit­ta­vat toi­min­tan­sa lii­ke­toi­min­ta­pe­ri­aat­tein. Eu­res-pal­ve­luis­ta voi pe­riä mak­sua työ­nan­ta­jal­ta, mut­ta ei työn­ha­ki­jal­ta. Ku­kin toi­mi­ja laa­tii kau­den alus­sa toi­min­ta­suun­ni­tel­man osa­na Suo­men Eu­res-toi­min­ta­suun­ni­tel­maa. Tie­to toi­min­nas­ta, sen muu­tok­sis­ta sekä teh­dyis­tä toi­mis­ta lä­he­te­tään so­vi­tus­ti työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riöl­le (TEM), joka koor­di­noi Suo­men Eu­res-toi­min­taa.

Haku ver­kos­toon on jat­ku­va, mut­ta itse haku au­ke­aa myö­hem­min. Ha­ku­lo­mak­keet ja tar­kem­mat tie­dot löy­ty­vät osoit­tees­ta www.te-palvelut.fi. Pää­tök­sen Eu­res-ver­kos­toon hy­väk­sy­mi­ses­tä te­kee Suo­mes­sa TEM.

Eures edistää työntekijöiden vapaata liikkuvuutta

Työn­te­ki­jöi­den va­paa liik­ku­vuus on EU:n kes­kei­siä pe­ri­aat­tei­ta. Eu­res tar­jo­aa tie­toa, neu­von­taa sekä so­pi­van työn tai työn­te­ki­jän et­sin­tään liit­ty­viä pal­ve­lui­ta työ­nan­ta­jil­le ja työn­te­ki­jöil­le. Eu­re­sia hal­lin­noi Eu­roo­pan ko­mis­sio. Eu­res-ver­kos­ton jä­sen­ten ja kump­pa­nien pal­ve­lut työ­ha­ki­joil­le voi­vat si­säl­tää esi­mer­kik­si tie­toa koh­de­maan elin- ja työ­olois­ta tai tu­kea so­pi­vien työ­paik­ko­jen löy­tä­mi­seen ja työ­ha­ke­mus­ten laa­ti­mi­seen. Työ­nan­ta­jil­le suun­na­tut pal­ve­lut
voi­vat si­säl­tää tie­toa ja neu­von­taa rek­ry­toin­nis­ta toi­sis­ta EU- tai ETA-mais­ta, apua kan­sain­vä­lis­ten osaa­jien löy­tä­mi­seen sekä mui­ta pal­ve­lu­ja ku­ten kou­lu­tus­ta ja aset­tau­tu­mi­sen pal­ve­lu­ja.

Lue li­sää Eures-portaalista

Lisätiedot:

eri­tyis­asian­tun­ti­ja Lau­ra Per­heen­tu­pa, TEM, p. 029 50 6494019