Työmarkkinatorin hakupalvelu etsii pian työnhakijalle sopivia työpaikkoja – tule mukaan testaamaan palvelua

Suomalaisen työnvälityksen uudistavan Työmarkkinatorin ensimmäinen osa, hakupalvelun testiversio avataan käyttäjille 27. helmikuuta 2018.

Ha­ku­pal­ve­lu on työn­ha­ki­joil­le uusi tapa löy­tää omaa osaa­mis­ta vas­taa­via työ­paik­ko­ja. Työ­an­ta­jal­le pal­ve­lu eh­dot­taa työn­ha­ki­joi­ta, joi­den osaa­mi­nen par­hai­ten vas­taa työ­paik­kail­moi­tuk­ses­sa vaa­dit­tua osaa­mis­ta.

Ha­ku­pal­ve­lus­sa työn­ha­ki­ja luo it­sel­leen pro­fii­lin, jos­sa kes­kiös­sä on hä­nen osaa­mi­sen­sa. Osaa­mis­ta ku­va­taan yh­tei­sel­lä eu­roop­pa­lai­sel­la ESCO-luo­ki­tuk­sel­la. Sa­maa luo­ki­tus­ta käyt­tä­vät työ­nan­ta­jat työ­paik­kail­moi­tuk­sis­saan. Ha­ku­pal­ve­lun roo­li on yh­dis­tää työn­ha­ki­jat ja avoi­met työ­pai­kat. Työn­ha­ki­jal­le ha­ku­pal­ve­lu lis­taa par­hai­ten hä­nen osaa­mi­seen­sa so­pi­vat avoi­met työ­pai­kat. Työ­nan­ta­ja puo­les­taan nä­kee pal­ve­lun kaut­ta osaa­mi­sel­taan par­hai­ten työ­paik­kaan so­pi­vien pro­fii­lien pe­rus­tie­dot ja voi lä­het­tää vies­tin työn­ha­ki­jal­le jo en­nen kuin tämä on edes huo­man­nut työ­paik­kaa. Työ­nan­ta­jil­le pro­fii­lit näyt­täy­ty­vät ano­nyy­mei­nä.

Hakupalvelun tuotantoversio julkaistaan syksyllä 2018

En­nen tuo­tan­to­ver­sion jul­kai­sua ha­lu­taan tes­ti­ver­sion avul­la ke­hit­tää ha­ku­pal­ve­lun mah­dol­li­sim­man hy­vin työn­ha­ki­joi­den ja työ­nan­ta­jien tar­pei­ta pal­ve­le­vak­si. Tämä on­nis­tuu ai­noas­taan käyt­tä­jil­tä saa­ta­van pa­laut­teen avul­la. Toi­vee­na on, että pal­ve­lua tes­ta­taan ja sii­tä an­ne­taan ke­hi­ty­seh­do­tuk­sia. Tes­ti­ver­sion etu­kä­teen tun­nis­tet­tu haas­te on am­mat­ti­ni­mik­keis­sä ja osaa­mi­ses­sa käy­te­tyn ylei­seu­roop­pa­lai­sen sa­nas­ton sup­peus, tätä pa­ran­ne­taan ke­hi­tys­työn ede­tes­sä, muun muas­sa asia­kas­pa­laut­teen pe­rus­teel­la.

Ha­ku­pal­ve­lun tes­ti­ver­sioon siir­tyy au­to­maat­ti­ses­ti kaik­ki TE-pal­ve­lui­den Avoi­met työ­pai­kat -si­vus­tol­le il­moi­te­tut työ­pai­kat. Siir­ty­nei­tä työ­paik­kail­moi­tuk­sia pää­see muok­kaa­maan ja var­sin­kin al­ku­vai­hees­sa il­moi­tuk­sia kan­nat­taa­kin käy­dä muok­kaa­mas­sa esi­mer­kik­si osaa­mis­ten osal­ta. Li­säk­si työ­nan­ta­jat pää­se­vät jul­kai­se­maan työ­paik­kail­moi­tuk­si­aan suo­raan ha­ku­pal­ve­luun. Jat­kos­sa pal­ve­luun tu­lee li­sää käyt­tä­jiä hyö­dyt­tä­viä toi­min­nal­li­suuk­sia.

Työ­mark­ki­na­to­rin ha­ku­pal­ve­luun pää­set Työmarkkinatorin etusivun kautta. Pal­ve­lun käyt­tö vaa­tii vah­van kir­jau­tu­mi­sen.