Talouskasvu jatkuu henkilöstöpalvelualalla

HPL:n TOP 20 liikevaihtotiedustelun mukaan henkilöstöpalvelualalla menee paremmin kuin monilla muilla aloilla. Myös alan yritysten liikevaihto on kasvanut.

Vuo­den 2017 tam­mi­kuun lii­ke­vaih­to oli kas­va­nut 19 pro­sent­tia edel­li­sen vuo­den tam­mi­kuus­ta. Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­la on pe­rin­tei­ses­ti näyt­tä­nyt kas­vun mal­lia muil­le aloil­le.

”Meil­lä on mie­len­kiin­toi­nen ti­lan­ne alal­la. Kas­vu on jat­ku­nut yli vii­me vuo­den hy­väl­lä ta­sol­la. Nyt kan­san­ta­lou­den pi­ris­ty­mi­nen pi­tää kas­vun käyn­nis­sä ja luo tur­vaa tu­le­vai­suu­teen. Ala­na mei­dän kan­nat­taa seu­ra­ta, mi­ten edis­ty­vät uu­det työl­lis­tä­mi­sen muo­dot ja esim. keik­ka­työ”, poh­tii HPL:n hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja ja Ba­ro­na Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Tuomas Mikkonen.

Juu­ri jul­kais­tus­sa lii­ke­vaih­to­tie­dus­te­lus­sa on alan TOP 20 yri­tys­ten tam­mi­kuun lu­vut.

Henkilöstöpalveluyritysten Liiton (HPL) liikevaihtotiedustelussa kysytään 20 suurimman alan yrityksen kuukausittaisia liikevaihto- ym. tietoja. tietoja kysytään henkilöstövuokraus-, rekrytointi-, ulkoistus- sekä valmennus- ja koulutuspalveluiden osalta. Näiden palveluryhmien yhteenlasketusta liikevaihdosta muodostuu henkilöstöpalveluiden liikevaihto. Lisäksi yrityksiltä kysytään erikseen liikevaihto muiden palveluiden osalta.

Lue aiemmin julkaistuja TOP 20 liikevaihtotiedusteluja >>