Suorahakukonsultti on työelämän amor

Työ on kuin parisuhde työntekijän ja työnantajan välillä.

Suo­ra­ha­ku­kon­sult­ti aut­taa or­ga­ni­saa­tio­ta löy­tä­mään juu­ri ne ih­mi­set, jot­ka aut­ta­vat sitä me­nes­ty­mään tu­le­vai­suu­des­sa. Kon­sul­tin on on­nis­tuak­seen omas­sa työs­sään ym­mär­ret­tä­vä asiak­kaan to­del­li­set tar­peet, löy­tää oi­keat hen­ki­löt ja ky­syä haas­tat­te­lus­sa oleel­li­set ky­sy­myk­set.

”Vää­rän ym­pä­ris­tön ja po­si­tion myy­mi­nen ih­mi­sel­le joh­taa or­ga­ni­saa­tion kan­nal­ta vää­rään rek­ry­toin­tiin ja hen­ki­lö­koh­tai­siin tra­ge­dioi­hin”, va­ra­toi­mi­tus­joh­ta­ja, Se­nior Part­ner Lasse Pehto Pro-Sources­ta pai­not­taa.

Rek­ry­toin­ti­kon­sult­ti ei ole or­ga­ni­saa­tion si­säl­lä, mis­tä syys­tä hän ky­ke­nee nä­ke­mään eri asioi­ta kuin mitä jo or­ga­ni­saa­tion si­säl­lä ole­va ky­ke­nee.

”Li­säk­si rek­ry­toi­jat tun­te­vat myös yri­tyk­sen kil­pai­li­joi­den taus­tat, toi­mia­lan ja ym­mär­tä­vät yri­tyk­sen vah­vuu­det ja heik­kou­det ja par­haim­mas­sa ta­pauk­ses­sa heil­lä on nä­ke­mys toi­mia­lan ke­hit­ty­mi­ses­tä”, Peh­to sa­noo.

Eri­tyi­ses­ti joh­don ja asian­tun­ti­joi­den rek­ry­toin­nis­sa yh­te­nä ta­voit­tee­na löy­tää hen­ki­lö, joka ky­ke­nee vie­mään or­ga­ni­saa­tio­ta eteen­päin pi­dem­mäl­lä täh­täi­mel­lä. Vaik­ka tar­ve tie­tyn pes­tin täyt­tä­mi­seen on­kin juu­ri ky­sei­sel­lä het­kel­lä, sa­maan ai­kaan on mah­dol­li­suus nos­taa or­ga­ni­saa­tio ai­van toi­sel­le ta­sol­le.

”Hyvä suo­ra­ha­ku­kon­sult­ti ha­lu­aa ja osaa aut­taa asia­kas­ta me­nes­ty­mään”, Peh­to ki­teyt­tää.

Kon­sul­tin on ol­ta­va nöy­rä teh­tä­vän edes­sä. Peh­don mu­kaan kon­sul­til­la on ol­ta­va halu pal­vel­la kum­paa­kin os­a­puol­ta ja hä­nen on ol­ta­va val­mis te­ke­mään suu­ri mää­rä työ­tä.

”Työ on kuin pa­ri­suh­de työn­te­ki­jän ja työ­nan­ta­jan vä­lil­lä. Or­ga­ni­saa­tion kil­pai­lu­ky­ky syn­tyy sil­lä, että töis­sä on ih­mi­siä, jot­ka te­ke­vät töi­tä koko sy­dä­mel­lään”, Peh­to sum­maa.

Suorahakukonsulttia voi kontaktoida myös itse

Toi­mii­ko head­hun­ting myös toi­sin­päin eli voi­ko työn­te­ki­jä uut­ta työ­paik­kaa ha­lu­tes­saan pal­ka­ta rek­ry­toin­ti­kon­sul­tin löy­tä­mään it­sel­leen työ­pai­kan?

”Ei voi, sil­lä työn­te­ki­jäl­tä ei voi pyy­tää ra­haa työ­pai­kan löy­tä­mi­ses­tä. Tämä ei kui­ten­kaan tar­koi­ta sitä, että uusi työ­paik­ka löy­tyy vain avoi­mia työ­paik­ko­ja ha­ke­mal­la”, Peh­to se­lit­tää.

Re­ver­se head­hun­ting ei ole il­mei­ses­ti ylei­ses­ti käy­tet­ty ter­mi, mut­ta rek­ry­toin­ti­kon­sult­tei­hin on mah­dol­lis­ta ot­taa yh­teyt­tä myös sil­loin, kun itse on vaih­ta­mas­sa työ­paik­kaa. Kon­sul­tit to­sin ot­ta­vat yh­teyt­tä yleen­sä vain sii­nä ta­pauk­ses­sa, jos vas­taan tu­lee so­pi­va työ­paik­ka. Peh­to sa­noo kui­ten­kin haas­tat­te­le­van­sa mie­lel­lään myös mie­len­kiin­toi­sik­si ko­ke­mi­aan hen­ki­löi­tä, vaik­ka so­pi­vaa työ­paik­kaa ei sil­lä het­kel­lä oli­si­kaan tie­dos­sa.

”Täl­lai­sil­la haas­tat­te­luil­la pi­dän oman työ­osaa­mi­se­ni ja tie­tou­te­ni yri­tyk­sis­tä kun­nos­sa, ja saan li­sää hen­kis­tä si­säl­töä työ­hö­ni. Haas­tat­te­luis­sa on aina aja­tel­ta­va, että haas­ta­tel­ta­val­la hen­ki­löl­lä on hä­nen oma elä­män­sä pe­lis­sä. En kos­kaan etsi ai­noas­taan so­pi­vaa työn­te­ki­jää or­ga­ni­saa­tioon, vaan mie­tin myös, so­pii­ko or­ga­ni­saa­tio työn­ha­ki­jal­le”, hän ker­too.

Li­säk­si aina on hyvä olla re­ser­vis­sä mah­dol­li­sia so­pi­via hen­ki­löi­tä, kun rek­ry­toin­ti­pyyn­tö tu­lee. Kun suo­ra­ha­ku­kon­sult­ti tun­tee hy­vin yri­tyk­sen tar­peet ja löy­tyy hen­ki­lö, joka so­pii, niin on myös mah­dol­lis­ta tar­jo­ta hen­ki­löä suo­raan yri­tyk­seen, vaik­ka he ei­vät sil­lä het­kel­lä tar­vit­si­si­kaan ke­tään. Tämä to­sin vaa­tii asia­kas­or­ga­ni­saa­tiol­ta jous­ta­vuut­ta, ti­laa ns. headcoun­tis­sa ja tu­los­kun­toa. Täl­lais­ta ta­pah­tuu Peh­don mu­kaan suh­teel­li­sen har­voin.

Lassen vinkit tulla headhuntatuksi:

•    Lä­he­tä CV:si suo­ra­ha­ku­yri­tyk­seen, joka toi­mii alal­la­si. Useim­mil­la on verk­ko­si­vuil­laan yh­teys­tie­dot, jo­hon voit lä­het­tää an­sio­luet­te­lo­si
•    Huo­leh­di hen­ki­löbrän­dis­tä­si eli ole ak­tii­vi­nen ja ver­kos­toi­du
•    Päi­vi­tä Lin­ke­dIn-pro­fii­li­si ajan ta­sal­le, tai vaih­toeh­toi­ses­ti pe­rus­ta pro­fii­li, jos si­nul­la ei sel­lais­ta vie­lä ole
•    Pidä huo­li sii­tä, että pro­fii­li­si ja brän­di­si on kan­nal­ta­si ja kiin­nos­tuk­sen koh­tei­ta­si aja­tel­len oi­kea
•    Jos si­nul­la on ky­syt­tyä ja har­vi­nais­ta osaa­mis­ta ja li­sä­ar­voa, tuo se sel­väs­ti esil­le