Miten palvelut saadaan käyntiin maakuntauudistuksessa?

150 hallinnon ja palvelutuottajien edustajaa kokoontui Helsinkiin 5.2.2108 jakamaan ja saamaan tietoa kokeiluista, joilla maakuntauudistukseen valmistaudutaan.

Ti­lai­suu­des­sa käy­tiin läpi jo to­teu­tu­nei­den pi­lot­tien ko­ke­muk­sia sekä kes­kus­tel­tiin val­mis­te­lus­sa ja suun­nit­teil­la ole­vis­ta uusis­ta hank­keis­ta.
Työn­vä­li­tyk­sen kär­ki­hank­keen pi­lo­teis­sa on ko­keil­tu tu­los­pe­rus­tei­sen työn­vä­li­tyk­sen mal­le­ja sekä yri­tys­pal­ve­lu­jen ja työn­haun uusia muo­to­ja. Olli Oosi Owal Group Oy:stä sum­ma­si pi­lot­tien ar­vioin­nin tu­lok­sia – pi­lo­tit ovat kas­vu­pal­ve­lun nä­kö­kul­mas­ta oi­kean­suun­tai­sia, mut­ta ko­vin pie­niä tu­le­vien ra­ken­tei­den nä­kö­kul­mas­ta. Reip­paam­pi hank­kei­ta siis tar­vit­tai­siin.

Kas­vu­pal­ve­lun tu­le­via ra­ken­tei­ta on tar­koi­tus ko­keil­la ja luo­da jo ny­kyi­sen ra­ken­teen puit­teis­sa en­nen maa­kun­tia. Näil­lä laa­jem­mil­la hank­keil­la tue­taan maa­kun­tien val­mis­te­lu­työ­tä sekä pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­sen että tuot­ta­mi­sen puo­lel­la.

”Tar­koi­tus on lait­taa liik­keel­le kas­vu­pal­ve­lun nä­köi­siä ja ko­koi­sia kil­pai­lul­li­sia hank­kei­ta 2018 lop­pu­vuo­den ja 2019 al­ku­vuo­den ai­ka­na”, to­te­aa Jarkko Tonttila TEM:stä.

Hank­kei­den avul­la maa­kun­nat voi­vat ot­taa en­sim­mäi­siä as­ke­lei­ta jär­jes­tä­jä-tuot­ta­ja­mal­lin käyt­töö­not­ta­mi­sek­si.

Allianssista apua palvelujen järjestämiseen

Yksi tapa jär­jes­tää kas­vu­pal­ve­lut on yh­dis­tää voi­mat alu­een kun­tien kans­sa ja muo­dos­taa al­lians­si. Se mah­dol­lis­taa maa­kun­nan jär­jes­tä­mien kas­vu­pal­ve­lui­den ja kun­nal­lis­ten elin­voi­ma­pal­ve­lui­den re­surs­sien yh­dis­tä­mi­sen. Al­lians­siin ote­taan mu­kaan myös yri­tys­ten tai kol­man­nen sek­to­rin osaa­mis­ta. Voi­ma­va­ro­jen yh­dis­tä­mi­sel­lä on mah­dol­lis­ta löy­tää ai­van uusia ta­po­ja li­sä­tä työl­li­syyt­tä ja aluei­den elin­voi­maa.

Mal­lia ku­va­si maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen muu­tos­joh­ta­ja Kari Hakari val­tio­va­rain­mi­nis­te­riös­tä. Esit­te­lys­sä oli Tam­pe­reen Te­so­man hy­vin­voin­ti­pal­ve­lual­lians­si, jon­ka ko­ke­muk­set ovat hyö­dyn­net­tä­vis­sä myös kas­vu­pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­seen.

”Te­so­mas­sa läh­det­tiin en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ti ko­kei­le­maan al­lians­si­mal­lia hy­vin­voin­ti­pal­ve­luis­sa. Hank­kees­sa teh­tiin iso työ po­liit­ti­sen tah­to­ti­lan ai­kaan­saa­mi­sek­si ja al­lians­si­kump­pa­nei­den löy­tä­mi­sek­si. Toi­min­ta­kult­tuu­rin muu­tos oli haas­ta­va yk­si­tyi­sil­le toi­mi­joil­le, mut­ta vie­lä suu­rem­pi jul­ki­sel­le puo­lel­le”, Ha­ka­ri huo­maut­taa.

Markkinavuoropuhelusta ja yhteiskehittämisestä onnistuneeseen lopputulokseen

Maa­kun­ta­uu­dis­tus mul­lis­taa yri­tys- ja työl­li­syys­pal­ve­lut. Val­tion pal­ve­lut siir­ty­vät maa­kun­tien jär­jes­tet­tä­vik­si ja pal­ve­lun tuo­tan­nos­sa hyö­dyn­ne­tään en­tis­tä enem­män yk­si­tyis­tä ja kol­mat­ta sek­to­ria. Ta­voit­tee­na on uusien pal­ve­lu- ja toi­min­ta­mal­lien syn­ty­mi­nen, asia­kas­läh­töi­syys ja ket­te­ryys.
On­nis­tu­neen lop­pu­tu­lok­sen saa­mi­sek­si tar­vi­taan yh­teis­työ­tä ja mark­ki­na­vuo­ro­pu­he­lua. Ti­lai­suus an­toi tä­hän oi­van mah­dol­li­suu­den. Vuo­ro­pu­he­lu jat­kuu tii­vii­nä ja ta­voit­tee­na on pal­ve­lu­jen käyn­nis­ty­mi­nen no­peas­ti vuo­den 2020 alus­ta läh­tien.

Yri­tys­ten ja työn­ha­ki­joi­den pal­ve­lut siir­ty­vät val­tiol­ta maa­kun­nil­le ja Uu­del­la­maal­la pks-kau­pun­kien kun­tayh­ty­mäl­le vuo­den 2020 alus­ta läh­tien. Ny­kyis­ten ELY-kes­kus­ten ja TE-toi­mis­to­jen yri­tys- ja työl­li­syys­pal­ve­lut yh­dis­te­tään ja uu­dis­te­taan. Uusia pal­ve­lu­ja kut­su­taan kas­vu­pal­ve­luik­si.

Uu­dis­tuk­sen ta­voit­tee­na on, että työn­ha­ki­jat ja yri­tys­ten tar­peet koh­taa­vat ny­kyis­tä pa­rem­min. Tämä on avain­te­ki­jä sii­nä, että alu­eet me­nes­ty­vät, yri­tyk­set kas­va­vat ja työn­ha­ki­jat työl­lis­ty­vät no­peas­ti. Pal­ve­lu­jen vai­kut­ta­vuu­del­la on suu­ri mer­ki­tys Suo­men ta­lou­del­le – kas­vu­pal­ve­luil­la vai­ku­te­taan mm. työt­tö­myy­den kus­tan­nuk­siin ja pi­de­tään huol­ta osaa­van työ­voi­man saa­ta­vuu­des­ta.

Lisätietoja:

Ti­lai­suu­den ma­te­ri­aa­lit ja li­sä­tie­toa ai­hees­ta osoit­tees­ta tem.fi/​kas­vu­pal­ve­lut

Al­ku­pe­räi­nen uu­ti­nen jul­kais­tu alueuudistusta koskevilla verkkosivuilla