Maakuntauudistuksen aikalisä ei hidasta kasvupalveluiden suunnittelua

Maakuntauudistuksen myötä syntyvissä kasvupalveluissa asiakkaat ja palveluiden kehittäminen ovat keskiössä.

Vaik­ka maa­kun­ta­uu­dis­tuk­ses­sa otet­tiin­kin vuo­den ai­ka­li­sä, usko kas­vu­pal­ve­lui­den mu­ka­na ole­vat eri toi­mi­jat us­koi­vat vah­vas­ti kas­vu­pal­ve­lui­den on­nis­tu­mi­seen.

”Tä­män ko­koi­sis­sa uu­dis­tus­pro­jek­teis­sa on aina mu­ka­na epä­var­muus­te­ki­jöi­tä. Ai­ka­li­sän ot­ta­mi­nen maa­kun­ta­uu­dis­tuk­ses­sa an­taa ai­kaa myös tes­ta­ta ja ke­hit­tää kas­vu­pal­ve­lui­den ra­ken­tei­ta ja toi­min­ta­mal­le­ja, jot­ta nii­tä eh­di­tään myös hie­man har­joi­tel­la ja ajaa si­sään en­nen uu­dis­tuk­sen to­teu­tu­mis­ta”, ke­hit­tä­mis­pääl­lik­kö Jarkko Tonttila TEM:stä va­kuut­taa.

Yhteistyössä on voimaa

Maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen val­mis­te­lu­ti­lan­ne vaih­te­lee eri maa­kun­nis­sa. Vaik­ka kas­vu­pal­ve­lui­ta on lä­hes­tyt­ty maa­kun­nas­ta riip­puen eri ta­voin ja pai­noar­voin, yh­tei­sil­le suun­ta­vii­voil­le ja oh­jeis­tuk­sil­le on tar­ve.

”Lais­sa täy­tyy mää­ri­tel­lä reu­naeh­dot, joi­den si­säl­lä maa­kun­nis­sa on va­paus toi­mia. Li­säk­si asiak­kaat on otet­ta­va mu­kaan ke­hi­tys­työ­hön, sil­lä sitä ei voi teh­dä ai­noas­taan pal­ve­lu­nos­ta­jan ja -tuot­ta­jan voi­min”, joh­ta­ja Petri Keränen Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kuk­ses­ta sa­noo.

Jot­ta asioi­ta saa­daan ke­hi­tet­tyä eteen­päin, tar­vi­taan myös uusia ideoi­ta. Nii­tä tar­vi­taan myös saa­vut­ta­maan kas­vu­pal­ve­luil­le ase­te­tut ta­voit­teet.

”In­no­vaa­tioil­le, joi­den avul­la ha­lu­tut ta­voit­teet saa­vu­te­taan, an­ne­taan va­pauk­sia, jot­ta toi­mi­vim­mat rat­kai­sut löy­de­tään ja va­li­taan. Nyt tar­vi­taan uu­den­lais­ta roh­keut­ta ja uu­den­lai­sia koa­li­tioi­ta, jois­sa jo­kai­sel­la pal­ve­lun­tuot­ta­jal­la on sel­keä tie­to omas­ta osaa­mi­ses­ta”, oh­jel­ma­pääl­lik­kö Mika Pyykkö Sit­ras­ta muis­tut­taa.

Myös joh­ta­ja Mika Lautala Te­ke­sis­tä komp­pa­si Pyyk­köä:

”Kai­ken in­no­voin­nin läh­tö­koh­ta on teh­dä ai­em­paa pa­rem­paa pal­ve­lua edul­li­sem­min. Kil­pai­lu­tus tu­li­si teh­dä vaa­ti­muk­sil­la, ei rat­kai­suil­la.”

Kan­sain­vä­lis­tä nä­kö­kul­maa kas­vu­pal­ve­lui­hin toi Anton Eckersley, joka toi­mii kan­sain­vä­li­se­nä joh­ta­ja­na brit­ti­läi­ses­sä hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys In­geuk­ses­sa. Hän ko­ros­ti eri­tyi­ses­ti pi­lo­toin­nin tär­keyt­tä myös maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen tul­tua voi­maan. Ke­hit­tä­mis­tä ja uusien toi­min­ta­ta­po­jen syn­tyä ei pidä unoh­taa maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen voi­maan­tu­lon jäl­keen­kään.

Yhteistyötä kaikilla tasoilla

Va­loi­sis­ta nä­ky­mis­tä huo­li­mat­ta esiin nousee myös huo­li lain­sää­dän­nös­tä, joka aset­taa ehkä jopa lii­an pal­jon ra­joi­tuk­sia uu­den­lai­sel­le te­ke­mi­sel­le. Yh­teis­työn mer­ki­tys­tä jär­jes­tel­män eri ta­soil­la ei voi ko­ros­taa lii­kaa. Spring Housen toi­mi­tus­joh­ta­ja Anu Ahokas muis­tut­ti, että myös maa­kun­tien vä­li­nen yh­teis­työ on tär­ke­ää, ei pel­käs­tään pal­ve­lun­jär­jes­tä­jien ja -tuot­ta­jien. Ny­kyis­ten koh­taan­to-on­gel­mien rat­kai­su edel­lyt­tää työ­voi­man liik­ku­mis­ta myös maa­kun­tien vä­lil­lä.

Yli­joh­ta­ja Kimmo Puolitaival Var­si­nais-Suo­men ELY-kes­kuk­ses­ta pai­not­ti, että kas­vu­pal­ve­lui­den ra­ken­ta­mis­ta on jat­ket­ta­va riip­pu­mat­ta sii­tä, mitä maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sel­le ta­pah­tuu.

TEMin Kasvupalvelun markkinan rakentamisen ja ohjauksen seminaari pidettiin 30.8.2017 Helsingissä. Seminaarin tavoitteena oli vahvistaa eri osapuolten tietämystä ja osaamista kasvupalvelun kilpailullisen monituottajamallin kriittisistä menestystekijöistä. Seminaarissa käytiin läpi kasvupalvelun markkina-analyysin tuloksia ja tutustuttiin tuoreimpaan tietoon markkinoiden rakentamisen ja innovatiivisten hankintojen käytännöistä sekä kuultiin kansainvälisiä kokemuksia eri maista.