Lakimuutos mahdollistaa kokonaisten palveluprosessien hankkimisen yksityiseltä palveluntuottajalta

TEM on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden väliaikaista järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi.

Esi­tyk­sen ta­voit­tee­na on li­sä­tä jul­kis­ten työ­voi­ma- ja yri­tys­pal­ve­lu­jen asia­kas­läh­töi­syyt­tä ja vai­kut­ta­vuut­ta mah­dol­lis­ta­mal­la mark­ki­noi­den hyö­dyn­tä­mi­nen pal­ve­lu­pro­ses­sien hal­lin­nas­sa ja pal­ve­lu­jen tuo­tan­nos­sa. Työ- ja elin­kei­no­vi­ran­omais­ten li­säk­si myös pal­ve­lun­tuot­ta­jat voi­si­vat haas­ta­tel­la työn­ha­ki­joi­ta, ar­vioi­da työn­ha­ki­jan pal­ve­lu­tar­peen sekä laa­tia työl­lis­ty­mis­suun­ni­tel­man yh­des­sä työn­ha­ki­jan kans­sa. Eh­do­tet­tu muu­tos mah­dol­lis­tai­si työn­ha­ki­ja-asiak­kai­den ko­ko­nais­ten pal­ve­lu­pro­ses­sien hank­ki­mi­sen pal­ve­lun­tuot­ta­jil­ta eli ny­kyi­siä työn­vä­li­tys­pi­lot­te­ja sel­väs­ti laa­jem­mat ko­ko­nai­suu­det.

Muu­tok­set edis­tä­vät val­mis­tau­tu­mis­ta maa­kun­ta- ja kas­vu­pal­ve­lu-uu­dis­tuk­sen voi­maan­tu­loon. Muu­tos­ten ta­voit­tee­na on tu­kea kas­vu­pal­ve­lu­mark­ki­noi­den ra­ken­tu­mis­ta ke­hit­tä­mäl­lä jul­ki­siin työ­voi­ma- ja yri­tys­pal­ve­lui­hin liit­ty­viä jär­jes­tä­jä-tuot­ta­ja-mal­le­ja.

La­ki­muu­tos mah­dol­lis­taa työ­voi­ma- ja yri­tys­pal­ve­lui­hin liit­ty­viä hank­kei­ta, jois­sa val­mis­tau­du­taan maa­kun­ta- ja kas­vu­pal­ve­lu-uu­dis­tuk­seen ko­kei­le­mal­la muun muas­sa työn­ha­ki­jan pal­ve­lu­pro­ses­sin siir­tä­mis­tä pal­ve­lun­tuot­ta­jien vas­tuul­le. Hank­keet on tar­koi­tus val­mis­tel­la aluei­den läh­tö­koh­dis­ta ja so­vit­taa yh­teen alu­een maa­kun­ta- ja kas­vu­pal­ve­lu­val­mis­te­lun kans­sa. Tu­le­vat maa­kun­nat voi­vat hyö­dyn­tää hank­keis­ta saa­tu­ja ko­ke­muk­sia kas­vu­pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­sä.

Lausun­to­pyyn­tö löy­tyy si­vul­ta tem.fi/lausuntopyynnot

Li­sä­tie­toa: www.tem.fi/kasvupalvelut